Poradnik emitenta obligacji. Catalyst otwiera drogę na rynek obligacji

Polecamy

W przypadku firm, dla których emisja obligacji nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, lecz sposobem na pozyskiwanie pieniędzy od inwestorów, bardzo istotna jest możliwość wprowadzenia papierów do obrotu na prowadzony przez giełdę rynek Catalyst. Obecność na nim oprócz efektu marketingowego, daje wiele wymiernych korzyści.

W przypadku firm, dla których emisja obligacji nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, lecz sposobem na pozyskiwanie pieniędzy od inwestorów, bardzo istotna jest możliwość wprowadzenia papierów do obrotu na prowadzony przez giełdę rynek Catalyst. Obecność na nim oprócz efektu marketingowego, daje wiele wymiernych korzyści.

Rozwijający się dynamicznie od kilku lat Catalyst stał się miejscem, w którym spotykają się firmy poszukujące pieniędzy oraz inwestorzy chętni do ich pożyczenia. Z tego punktu widzenia każda firma, która wyemitowała obligacje, powinna być zainteresowana wprowadzeniem ich na ten rynek. Uzyskuje w ten sposób bardzo skuteczny efekt marketingowy, ułatwiający znalezienie chętnych do kupna obligacji w kolejnych emisjach. Jest to szczególnie ważne w przypadku niewielkich firm, które przeprowadzają emisje w formie ofert prywatnych, czyli skierowanych do niewielkiego grona inwestorów. Ustawowe ograniczenia w tym zakresie utrudniają szybkie pozyskanie kapitału, ale wprowadzenie już wyemitowanych papierów na Catalyst jest sposobem umożliwiającym dotarcie z informacją o firmie do szerokiego kręgu posiadaczy kapitału. Dzięki temu każda następna emisja obligacji może zostać przeprowadzona znacznie sprawniej, mieć większą skalę i zapewnić możliwość uzyskania lepszych warunków. Z punktu widzenia nabywców obligacji, możliwość ich sprzedaży innym inwestorom za pośrednictwem Catalyst zwiększa atrakcyjność notowanych papierów, których w razie potrzeby można się z łatwością pozbyć, uwalniając kapitał przed terminem wykupu. Korzyści są więc obopólne. Niebagatelne znacznie obecności obligacji na Catalyst mają też takie czynniki, jak zwiększenie wiarygodności emitenta oraz możliwość uzyskania rynkowej wyceny papierów.

Istotne jest to, że dostęp do obecności na tym rynku mają nie tylko duże korporacje, emitujące obligacje o dużej wartości, ale także małe i średnie firmy. Jest to możliwe dzięki segmentacji sytemu rejestracji i notowań na Catalyst.

Rejestracja niewielkich emisji, w przypadku których uruchomienie notowań byłoby nieefektywne, spełnia rolę informacyjną przy niewielkich kosztach. Z rejestracją wiąże się wypełnianie przez firmę emitującą obligacje określonych obowiązków informacyjnych. W zamian uzyskuje się korzyści związane z większą wiarygodnością, promocją emitenta oraz zwiększa się możliwości pozyskania inwestorów.

Najprostszą formą obecności emitenta obligacji na Catalyst jest autoryzacja emisji. Uzyskanie autoryzacji następuje w formie uchwały Zarządu Giełdy i oznacza jej rejestrację w dostępnym publicznie systemie informatycznym Catalyst. Jednocześnie emitent realizuje określone obowiązki informacyjne, a tym samym osiąga wspomniane efekty zwiększenia wiarygodności, marketingowy i rozpoznawalności na rynku finansowym.

Do wniosku powinny zostać dołączone:

  • raport o emitencie obligacji, zawierający nazwę i siedzibę emitenta, zwięzły opis jego działalności, wybrane dane finansowe za ostatni rok finansowy, dotyczące co najmniej informacji o wysokości kapitałów własnych, przychodów, zysku netto oraz łącznej wartości zobowiązań, wskazanie celu emisji obligacji oraz informacje na temat obligacji (rodzaj, oznaczenie papierów, liczba i wartość nominalna, warunki oprocentowania i wykupu),
  • informację o ocenie ratingowej, o ile została ona sporządzona,
  • akt założycielski emitenta i aktualny tekst statutu,
  • odpis z właściwego rejestru, jeśli emitent podlega wpisowi do niego,
  • oświadczenie, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
  • zobowiązanie emitenta do przestrzegania przepisów Zasad Działania Catalyst oraz do przestrzegania obowiązków informacyjnych.

Warunkiem dostania się na detaliczny rynek regulowany jest zarejestrowanie emisji obligacji o wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 4 mln zł. Żadne limity nie obowiązują w przypadku wprowadzania obligacji na Alternatywny System Obrotu. Wprowadzenia obligacji na Catalyst dokonuje się na wniosek emitenta do Zarządu Giełdy. Powinien on zawierać podstawowe dane o emitencie, takie jak nazwa i adres, określenie segmentu rynku, na który obligacje mają być dopuszczone, dane o obligacjach (liczba, wartość nominalna, kod, nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, termin wykupu, cena emisyjna, dane o dokumencie informacyjnym, na podstawie którego zostały wyemitowane), oświadczenie emitenta o dojściu emisji do skutku i dokonaniu przydziału obligacji, braku ograniczeń w ich zbywalności, zobowiązanie emitenta do przestrzegania przepisów obowiązujących na Catalyst.

Do wniosku dołącza się odpowiedni dokument informacyjny, jeśli jest wymagany, wraz z odpisem decyzji organu zatwierdzającego ten dokument, kopię uchwały Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o przyjęciu obligacji do depozytu, dokumenty stanowiące podstawę emisji, akt założycielski i statut emitenta, odpis z właściwego rejestru, tabele odsetkowe, tabelę dat ustalenia praw do odsetek, umowę o reprezentację, zawartą z bankiem reprezentantem, jeśli jest wymagane jej zawarcie.

Do wprowadzenia obligacji do obrotu niezbędna jest kolejna uchwała Zarządu Giełdy, a więc i kolejny wniosek, zawierający podstawowe dane o obligacjach wprowadzanych do obrotu, wraz z określeniem segmentu rynku oraz proponowanej daty pierwszego notowania.

Emitent, którego obligacje zostały dopuszczone na Catalyst zobowiązany jest do przekazywania okresowych i bieżących informacji opisujących rzetelnie jego sytuację gospodarczą, które umożliwią również określenie ich wpływu na wycenę obligacji. Obowiązki dotyczące informacji okresowych sprowadzają się do przekazywania rocznych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania, jeśli przepisy przewidują obowiązek badania sprawozdania finansowego. Raport roczny powinien prezentować dane także za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność z danymi bieżącymi.

Koszty związane z wprowadzeniem i obecnością na Catalyst są zależne od segmentu, na którym obligacje się znajdują. Najniższe są w przypadku autoryzacji i wynoszą 0,0005 proc. wartości nominalnej obligacji rocznie, jednak nie mniej niż 200 zł i nie więcej niż 2500 zł. W przypadku wprowadzenia obligacji do obrotu, emitent ponosi na rzecz Giełdy opłatę jednorazową za wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, która wynosi 0,0075 proc. wartości nominalnej emisji, nie mniej niż 1500 zł i nie więcej niż 30 000 zł. W przypadku Alternatywnego Systemu Obrotu opłata jest obniżona o 20 proc. Opłata roczna za notowania wynosi 10 000 zł od każdej emisji lub serii obligacji oraz 0,002 proc. wartości nominalnej emisji, nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 7 500 zł.

Piotr Dziura
Członek Zarządu GERDA BROKER

Udostępnij artykuł: