Posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej

Bankowość

W dniu 22 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego. W posiedzeniu uczestniczyli: Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący Komitetu, Paweł Szałamacha, Minister Finansów, Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Jerzy Pruski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet podjął uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0% oraz zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego.

Komitet zapoznał się z oceną ryzyk systemowych, zidentyfikowanych przez Narodowy Bank Polski w Raporcie o stabilności systemu finansowego (luty 2016). Komitet ocenił, że polski system finansowy jest stabilny; jest on w stanie zaabsorbować skutki szoków związanych ze zidentyfikowanymi przyszłymi zagrożeniami w systemie finansowym i jego otoczeniu gospodarczym.

Przedmiotem dyskusji były również potencjalne konsekwencje systemowe restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych według projektu opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta RP. W trakcie obrad omówiono także możliwy wpływ ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji na krajowy system finansowy.

Komitet Stabilności Finansowej zdecydował, że po otrzymaniu wyników analiz Komisji Nadzoru Finansowego rozważy sformułowanie stanowiska w sprawie skutków propozycji restrukturyzacji kredytów walutowych dla systemu finansowego.

Jednocześnie, już na obecnym etapie, Komitet zwraca uwagę, że inicjatywy legislacyjne dotyczące kolejnych obciążeń dla instytucji finansowych powinny być konstruowane i wdrażane ostrożnie, tak aby nie naruszały stabilności systemu finansowego, nie zmniejszały istotnie jego odporności na szoki, a  także nie ograniczały zdolności banków do kredytowania gospodarki. Działania zmierzające do redukcji portfela kredytów walutowych nie powinny prowadzić do destabilizacji systemu bankowego, a w szczególności do istotnego osłabienia jego wyposażenia w kapitał.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego odbędzie się w II kwartale 2016 r.

Departament Komunikacji i Promocji
Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: