Pośrednicy finansowi z Certyfikatem Etycznym KPF

Finanse i gospodarka

  W firmach pośrednictwa finansowego, zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), zakończono proces audytu etycznego, któremu firmy te, wstępując w szeregi KPF, zobowiązały się poddawać co roku. Oznacza to, że dokonały przeglądu swoich praktyk biznesowych w stosunku do przyjętych Zasad Dobrych Praktyk KPF, odnoszących się do sprzedaży produktów kredytowych.

  W firmach pośrednictwa finansowego, zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), zakończono proces audytu etycznego, któremu firmy te, wstępując w szeregi KPF, zobowiązały się poddawać co roku. Oznacza to, że dokonały przeglądu swoich praktyk biznesowych w stosunku do przyjętych Zasad Dobrych Praktyk KPF, odnoszących się do sprzedaży produktów kredytowych.

Na potwierdzenie tego faktu, 13 firm sektora pośrednictwa finansowego KPF otrzymało Certyfikat Etyczny. Wśród nich znalazły się A’Conto Sp.j, Alex T. Great Sp. z o.o., ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, Dom Finansowy QS Sp. z o.o., Dom Kredytowy NOTUS S.A., Doradcy 24 S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., Fines S.A., Górnośląskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o., Idea Expert S.A., Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o., Money House Sp. z o.o., Multispektrum Sp. z o.o.

- O przyznaniu certyfikatu informujemy głównych kontrahentów i ich organizacje samorządowe. Traktujemy to jako nasz wkład w budowanie kapitału społecznego na rynku usług finansowych. Poważne potraktowanie przez Członków KPF kwestii etyki przyczyniło się w okresie już 15 lat funkcjonowania KPF jako reprezentanta sektora pośrednictwa finansowego, do pozytywnej zmiany wizerunku sektora - podkreśla Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Audyt etyczny jest samorządową formułą potwierdzania zgodności praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk (ZDP). Wszystkie firmy członkowskie KPF są zobowiązane raz w roku poddawać się temu procesowi. ZDP zawierają zasady ogólne, oparte na uniwersalnych normach etycznych, których elementem są między innymi zasady objęte Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. Częściami składowymi są również zasady dobrych praktyk poświęcone poszczególnym branżom, zebrane w księgach szczegółowych. Z treścią całego dokumentu, obowiązującego firmy pośrednictwa finansowego, można się zapoznać, wchodząc na stronę www.kpf.pl.

Jak przebiegał audyt? Każda z firm, uczestniczących w procesie audytu etycznego, wypełniła ankietę, składającą się z trzech części: danych identyfikacyjnych przedsiębiorstwo, pytań ogólnych i szczegółowych. W tej pierwszej kategorii znalazły się pytania wspólne dla wszystkich branż uczestniczących w procesie - o to między innymi, czy w roku objętym audytem doszło do naruszenia praw konsumenta przez dane przedsiębiorstwo finansowe i czy zostało ono potwierdzone decyzją organu administracji publicznej lub orzeczeniem sądu oraz o to, czy zatrudnieni w nim pracownicy zapoznali się z Zasadami Dobrych Praktyk.

Każde z 20 pytań szczegółowych, zawartych w formularzu ankiety - odrębnym dla poszczególnych  sektorów - odnosi się bezpośrednio do zapisów ZDP KPF. W przypadku branży pośrednictwa finansowego podzielono je na dwie kategorie - "Odpowiedzialne pożyczanie" i "Ochrona przekazywanych informacji oraz ochrona danych osobowych".  W pierwszym przypadku firmy zostały zobowiązane do ustosunkowania się do pytań o praktykę przy sprzedaży produktów kredytowych, np. "czy przedsiębiorstwo sprzedaje kredyt, kiedy jest oczywiste, że kredytobiorca nie będzie w stanie wywiązać się ze zobowiązań umownych?"

- Idea zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialność firmy za jej działania jest podstawą strategii, według której działa ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Biznes odpowiedzialny społecznie wymaga ciągłego doskonalenia reguł etycznych naszej firmy ale i, co jest pewnie ważniejsze, doskonalenia całej branży. Dlatego właśnie kodeks, jakiemu muszą podlegać członkowie KPF i reguły corocznego audytu są ważne dla działań związanych z kondycją branży finansowej - zapewnia Artur Nowak-Gocławski, założyciel spółdzielni, od 2012 roku obecnej wśród Członków KPF.

Audyt etyczny stanowi jeden z filarów programu etycznego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Zainicjowany został blisko 10 lat temu we współpracy z niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie etyki, profesorem Wojciechem Gasparskim.  Cały proces wieńczy nadanie firmie Certyfikatu Etycznego, który można uznać za potwierdzenie, że posiadająca go firma wyraża silną wolę stosowania ZDP w działalności gospodarczej. - Klienci i kontrahenci Członków KPF, w przypadku wątpliwości co do zgodności ich praktyk biznesowych z ZDP, mogą dokonać zgłoszenia tego faktu, korzystając z adresu mailowego etyka@kpf.pl - mówi dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego. - Co więcej, na XV Walnym Zebraniu Członków KPF nastąpiło istotne rozszerzenie kompetencji Komisji Etyki. Ten organ statutowy KPF może dokonywać analizy praktyk rynkowych zgłaszanych przez uczestników rynku. Praktyki negatywnie ocenione przez Komisję Etyki KPF znajdą się w rejestrze nierzetelnych praktyk, prowadzonym przez KPF i ujawnionym na stronie internetowej KPF - dodaje dr Grabowski. 

Źródło: KPF

 

Udostępnij artykuł: