Potencjał Surowców w Raiffeisen Polbank

Finanse i gospodarka

Do 29 sierpnia 2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do dwuletniego ubezpieczenia strukturyzowanego "Potencjał Surowców", przygotowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA. Konstrukcja produktu pozwala na zysk w wysokości nawet 40%. Instrumentem bazowym jest koszyk czterech surowców, do którego należą: ropa WTI, srebro, nikiel i soja.

Surowce należą do aktywów, które najwięcej zyskują w końcowej fazie cyklu gospodarczego. Wraz z przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego nadwyżki zapasów surowców spadają, co przekłada się na wzrosty ich cen. Obecnie gospodarka światowa znajduje się w umiarkowanej fazie ekspansji gospodarczej, z perspektywą dalszego wzrostu. Dlatego produkt oparty na koszyku surowców jest ciekawą propozycją pozwalającą na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Koszyk surowców cechuje wysoki potencjał wzrostu, co wynika m.in. z:

  • stałego zapotrzebowania ze strony rynków wschodzących,
  • ograniczonych zasobów oraz rosnących kosztów wydobycia,
  • rosnącego zainteresowania rynkiem surowców jako formą inwestycji chroniącą przed inflacją.

 

Stopa zwrotu z koszyka na koniec okresu ubezpieczenia liczona będzie jako średnia stopa zwrotu wszystkich surowców z koszyka, z uwzględnieniem poniższych zasad.

Jeżeli cena zamknięcia danego surowca:

  • nie przekroczy bariery ustalonej na poziomie 140% swojej wartości początkowej w żadnym dniu trwania ubezpieczenia, do wyliczenia stopy zwrotu danego surowca brana jest pod uwagę jego realna stopa zwrotu;
  • przekroczy barierę ustaloną na poziomie 140% swojej wartości początkowej w dowolnym dniu trwania ubezpieczenia, do wyliczenia stopy zwrotu danego surowca brana jest pod uwagę stała wartość na poziomie 10%;  
  • spadnie poniżej wartości początkowej w dniu końcowej obserwacji, do wyliczenia stopy zwrotu danego surowca będą brane pod uwagę realne spadki, nie więcej jednak niż -15%

Jeżeli wyliczona w powyższy sposób stopa zwrotu z koszyka będzie większa lub równa zero, zostanie wypłacony dodatkowy kupon w wysokości 5% wpłaconej składki. Premia będąca sumą zwrotu z koszyka oraz kuponu doliczana jest do sumy ubezpieczenia, której wartość wynosi 95% wpłaconej składki. Jeżeli wyliczona w powyższy sposób stopa zwrotu z koszyka będzie ujemna, klient otrzyma 95% wpłaconej składki.

W przypadku rezygnacji z przystąpienia do umowy ubezpieczenia:

  1. w trakcie trwania subskrypcji – klient otrzyma zwrot wpłaconej składki;
  2. po zakończeniu okresu subskrypcji, a przed początkiem okresu odpowiedzialności (od 30.08.2014 r. do 7.09.2014 r.), opłata za rezygnację wynosi 1% bieżącej wartości składki.

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie okresu odpowiedzialności (od 8.09.2014 r. do 5.09.2016 r.) klient otrzyma: kwotę równą „wartości wykupu”, na którą się składa bieżąca wartość składki pomniejszona o opłatę za wykup (1% bieżącej wartości składki). Bieżąca wartość składki dla 100 zł składki prezentowana będzie na stronie internetowej www.warta.pl.

Szczegóły dotyczące zasad i terminów wypłaty wartości wykupu znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia „Potencjał Surowców”, dostępnych w placówkach Raiffeisen Bank Polska i na stronie www.raiffeisenpolbank.com oraz przekazywanych klientowi przy podpisywaniu deklaracji umowy. Minimalna kwota składki to 5.000 zł. Klienci nie ponoszą opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: