Potrzebna bardziej skuteczna ochrona inwestorów FIZ

Finanse osobiste / Prawo i regulacje

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami działając w imieniu swoich członków i podmiotów wspierających przygotowała obszerny dokument pt. „Propozycje deregulacji dla podniesienia efektywności rynku funduszy inwestycyjnych”, który w sierpniu został przesłany do Ministerstwa Finansów ‒ poniformowała IZFiA.

giełda, wykresy, krzywe
Fot. stock.adobe.com /peshkova

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami działając w imieniu swoich członków i podmiotów wspierających przygotowała obszerny dokument pt. „Propozycje deregulacji dla podniesienia efektywności rynku funduszy inwestycyjnych”, który w sierpniu został przesłany do Ministerstwa Finansów ‒ poniformowała IZFiA.

#MałgorzataRusewicz: Możliwość łączenia różnych typów FIZ-ów zadziała na korzyść inwestorów na przykład w sytuacji, kiedy w wyniku spadku wartości aktywów dalsze funkcjonowanie funduszu staje się problematyczne#IZFiA

Dokument zawiera szczegółową analizę wybranych regulacji oraz propozycje ich przeformułowania w taki sposób, aby spełniały wymogi przepisów prawa unijnego przy uwzględnieniu krajowej specyfiki rynku, poprawiając warunki funkcjonowania nie tylko branży TFI, ale przede wszystkim uczestników funduszy.

Idea przygotowania propozycji deregulacyjnych jest wynikiem intensywnych działań IZFiA nad wdrożeniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) w życie.

Czytaj także: IZFiA: propozycje deregulacyjne dla Ministerstwa Finansów

Skuteczniejsza ochrona inwestorów FIZ

Zmiany, jakie zachodzą na rynku, w szczególności w ostatnich miesiącach, uwypukliły potrzebę zmian dotyczących funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Większego znaczenia nabiera zatem konieczność zapewnienia towarzystwom funduszy inwestycyjnych zarządzającym funduszami zamkniętymi możliwości reagowania na rozwój wydarzeń i zastosowania skutecznych mechanizmów pozwalających na uchronienie inwestorów przed koniecznością zbywania aktywów na niekorzystnych warunkach i likwidacją FIZ.

Rozszerzenie możliwości łączenia funduszy

‒ Proponujemy, by w ustawie o funduszach inwestycyjnych dokonać zmian dotyczących łączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych w szerszym zakresie, niż to ma miejsce obecnie, gdzie możliwe jest łączenie funduszy aktywów niepublicznych (FIZAN-ów) ‒ mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Czytaj także: Fundusze inwestycyjne: trwa dobra passa, blisko 4 mld sprzedaży w lipcu

I podkreśla, że:

‒ Obecne przepisy nie obejmują pozostałych typów FIZ, w tym: publicznych FIZ, niepublicznych FIZ niebędących jednocześnie funduszami aktywów niepublicznych, funduszy sekurytyzacyjnych.

Uważamy, że możliwość łączenia różnych typów FIZ-ów zadziała na korzyść inwestorów na przykład w sytuacji, kiedy w wyniku spadku wartości aktywów dalsze funkcjonowanie funduszu staje się problematyczne.

Możliwość połączenia z innym funduszem stanowić będzie alternatywę dla likwidacji. Fundusze zamknięte w tym zakresie powinny korzystać z możliwości, jakie ustawa przewiduje dla FIO i SFIO dodaje Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

IZFiA w dokumencie „Propozycje deregulacji dla podniesienia efektywności rynku funduszy inwestycyjnych” zaproponowała wprowadzenie konkretnych zmian w przepisach Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95), precyzując lub proponując nowe brzmienie poszczególnych zapisów.

Czytaj także: Klienci wracają do funduszy inwestycyjnych: sprzedaż netto w czerwcu wyniosła +2,6 mld złotych

Udostępnij artykuł: