Powołanie Fundacji Polska Bezgotówkowa

Aktualności

Fundacja Polska Bezgotówkowa została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza formalne rozpoczęcie działalności przez podmiot, którego głównym zadaniem będzie realizacja Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, przygotowanego przez sektor finansowy przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Do Zarządu Fundacji powołani zostali dr Mieczysław Groszek jako Prezes Zarządu i dr Paweł Widawski jako Wiceprezes Zarządu.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza formalne rozpoczęcie działalności przez podmiot, którego głównym zadaniem będzie realizacja Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, przygotowanego przez sektor finansowy przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Do Zarządu Fundacji powołani zostali dr Mieczysław Groszek jako Prezes Zarządu i dr Paweł Widawski jako Wiceprezes Zarządu.

Geneza Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

Powołanie Fundacji Polska Bezgotówkowa jest wspólną inicjatywą podmiotów sektora finansowego uczestniczących w krajowym rynku płatności kartowych (tj. banki, jako wydawcy kart, agenci rozliczeniowi oraz wiodące na polskim rynku organizacje płatnicze VISA i MasterCard, przy udziale Związku Banków Polskich). Inicjatywa ta wpisuje się w realizację założeń programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, będącego częścią rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), a jej głównym celem jest podniesienie poziomu akceptacji płatności bezgotówkowych w Polsce., Formalne porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego zostało podpisane 12 czerwca 2017r. przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, Związek Banków Polskich oraz organizacje płatnicze Visa i Mastercard.

Założenia Programu

Ideą Programu jest wypracowanie i wprowadzenie instrumentów wsparcia dla polskich przedsiębiorców (głównie mikro- i małych przedsiębiorstw), którzy do tej pory nie zapewniali w swoich placówkach handlowych możliwości realizacji płatności bezgotówkowych. Realizacja programu będzie polegać między innymi na poszerzeniu zakresu budowy infrastruktury akceptacji płatności bezgotówkowych - ambicją sygnatariuszy Porozumienia jest instalacja dodatkowo nawet 600 tys. terminali w ciągu 3 lat. Instalacja nowych terminali przełoży się na zwiększenie udziału płatności bezgotówkowych w polskiej gospodarce nawet do poziomu 80 procent w ciągu najbliższych kilku lat (taki poziom notowany jest obecnie w Szwecji). W Program wbudowane zostały instrumenty monitorowania i kontroli realizacji przez przedsiębiorców zasady zrównania obydwu form płatności.Program finansowany będzie przez banki - wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacje płatnicze VISA i MasterCard.

Celem tego wspólnego przedsięwzięcia banków, Ministerstwa, agentów rozliczeniowych i organizacji płatniczych są przede wszystkim korzyści w skali makroekonomicznej dla polskiej gospodarki, płynące ze wzrostu obrotu bezgotówkowego. Tylko dzięki dostępności płatności cyfrowych możliwe jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na innowacjach – mówi Mieczysław Groszek, Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Ramy organizacyjne

Program jest pionierską i unikalną na skalę globalną inicjatywą integrującą działania uczestników rynku płatności bezgotówkowych Przed Fundacją "Polska Bezgotówkowa" , jako organizacją non-profit, stoi zadanie operacyjnego zarządzania Programem przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji podstawowych założeń przyświecających jego utworzeniu.
Udostępnij artykuł: