Powołanie Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych KIG

Aktualności

Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołało w dniu 23 marca 2017 roku Komitet ds. Ochrony Danych Osobowych.

0001

Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołało w dniu 23 marca 2017 roku Komitet ds. Ochrony Danych Osobowych.

Komitet jest doradczą, wyspecjalizowaną formą wspierającą działania Kierownictwa i podmiotów zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej. KIG jest największą i najskuteczniejszą strukturą samorządu gospodarczego w Polsce. Kierownictwo KIG w pełni rozumie wagę problemu ochrony danych osobowych i niezwykle ważne zadania oraz obowiązki, jakie spoczywają na podmiotach gospodarczych przetwarzających dane osobowe. W szczególności wynikające z przepisów nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych.Te nowe, obowiązujące w całej Unii Europejskiej, przepisy wprowadzają wiele nieznanych do tej pory w działalności podmiotów gospodarczych obowiązków i zadań. W szczególności dotyczy to nowych działań podejmowanych w świecie informatycznym. Nowoczesne formy gospodarki wymagają nowych technologii, co zobowiązuje firmy do stosowania nowych i skutecznych form zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Nowe przepisy zostały już uchwalone przez Parlament Europejski i Radę, wejdą w życie z dniem 25 maja 2018 roku, ale już dzisiaj należy niezwłocznie przygotowywać się do wprowadzenia ich w życie. Ochrona danych osobowych w świetle szybko postępującego postępu technicznego i globalizacji musi być zapewniona poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z praw zapisanych w Traktatach UE. Wolność prowadzenia gospodarki  należy do praw podstawowych zapisanych w traktatach UE.Nowe przepisy wprowadzają możliwość stosowania wielu udogodnień szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego Kierownictwo KIG powołując Komitet zamierza czynnie uczestniczyć w fazie wdrażania tych przepisów a także w rządowych i europejskich  procesach legislacyjnych. Wspomagać będzie też wdrożenie tych przepisów w codziennej działalności firm i instytucji zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Mając na uwadze te niezwykle ważne dla funkcjonowania gospodarki zadania, kierowanie tym Komitetem powierzono Andrzejowi Lewińskiemu doświadczonemu w działaniach KIG ( w latach poprzednich członkowi Prezydium KIG i kierującemu Komitetowi ds. Handlu), a także specjaliście w zakresie ochrony danych osobowych, pełniącemu w latach 2006 – 2016 Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

KIG

Udostępnij artykuł: