Powołanie nowego składu Rady IZFiA

Kadry

Logo IZFiA
Logo IZFiA Źródło: Materiały prasowe

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przyjęło w środę roczne sprawozdanie z działalności Rady Izby i udzieliło jej absolutorium. Z uwagi na wygaśnięcie z dniem dzisiejszym mandatów jej dotychczasowych członków, Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru członków Rady Izby na nową kadencję, w nowym składzie.

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przyjęło roczne sprawozdanie z działalności Rady Izby i udzieliło jej absolutorium #IZFiA

Rada Izby, poza Walnym Zgromadzeniem, Zarządem i Komisją Rewizyjną wchodzi w skład głównych władz IZFiA i odgrywa istotną rolę w bieżącym funkcjonowaniu IZFiA. Jej członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów na okres 3-letniej kadencji. Z uwagi na znaczne poszerzenie składu członkowskiego IZFiA w ostatnich latach, od 2017 roku Rada Izby funkcjonuje w składzie 7-osobowym co ma na celu zapewnienie szerokiej reprezentacji w Radzie Izby Członków o różnorodnym profilu działalności.

Skład Rady Izby

Obecny skład Rady Izby jest następujący:

1. Cezary Iwański (TFI PZU S.A.)

2. Leszek Jedlecki (NN Investment Partners TFI S.A.)

3. Paweł Pasternok (Quercus TFI S.A.)

4. Małgorzata Popielewska (Union Investment TFI S.A.)

5. Andrzej Sołdek (Skarbiec TFI S.A.)

6. Jarosław Wikaliński (Ipopema TFI S.A.)

7. Piotr Żochowski (PKO TFI S.A.)

„Przede wszystkim pragnę podziękować Radzie w poprzednim składzie za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w działalność IZFiA w czasie, gdy rynek podlegał zmianom, przeobrażeniom oraz doświadczał wielu perturbacji. Czas ten jeszcze trwa, ale nowy zespół członków Rady, reprezentujący TFI o zróżnicowanym profilu działalności, składający się z bardzo doświadczonych i energicznych menedżerów rokuje wielką nadzieję, że przejdziemy wzmocnieni przez wszystkie przeszkody i pokonamy przeciwności. A wyzwań dzisiaj nadal nie brakuje, wystarczy wspomnieć sprawy legislacyjne dotyczące naszego rynku: problemy związane z wdrożeniem MiFID II, PPK, rewolucją w zasadach funkcjonowania FIZ, czy też zapowiadanym przekształceniem OFE w fundusze inwestycyjne ” – mówi prof. Marcin Dyl, prezes zarządu Izby.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą na zasadach dobrowolności najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych.

Udostępnij artykuł: