Powołano Rzecznika Funduszy Europejskich. Środki z UE będą wydawane efektywniej?

Gospodarka

Agata Zielińska została powołana na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie krajowych programów operacyjnych, poinformowało w środę Ministerstwo Rozwoju.

Agata Zielińska została powołana na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie krajowych programów operacyjnych, poinformowało w środę Ministerstwo Rozwoju.

Powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich ma usprawnić kontakt pomiędzy poszczególnymi instytucjami a beneficjentami. #funduszeunijne #EU

Stanowi to wypełnienie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Powołanie wręczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.- Jestem przekonany, że powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich usprawni kontakt pomiędzy poszczególnymi instytucjami a beneficjentami. Uwagi i opinie zgłaszane Rzecznikowi przyczynią się do zwiększenia skuteczności wdrażania Programów, a tym samym poprawi się efektywność wydatkowania środków publicznych i prywatnych – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zadania Rzecznika

W ramach swoich zadań Rzecznik podejmuje następujące zadania:- organizuje proces przyjmowania zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów i innych interesariuszy funduszy europejskich, dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020: Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Polska Cyfrowa, Programu Polska Wschodnia, Programu Pomoc Techniczna;- konsultuje, wspomaga i nadzoruje analizowanie otrzymanych zgłoszeń;- udziela wyjaśnień w zakresie otrzymanych zgłoszeń;- na podstawie otrzymanych zgłoszeń dokonuje okresowych przeglądów procedur w ramach krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 i formułuje propozycje usprawnień;- sporządza roczny raport ze swojej działalności i przedkłada go właściwym instytucjom zarządzającym.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju/Centrum prasowe PAP

 
Udostępnij artykuł: