PPK to szansa czy zagrożenie dla banków spółdzielczych?

Bankowość spółdzielcza / Mój plan emerytalny

Większość banków spółdzielczych zatrudnia od 50 do 250 pracowników, co oznacza, że przystąpią do Pracowniczych Planów Kapitałowych w styczniu 2020 roku. Jednocześnie klienci banków spółdzielczych to małe i średnie firmy, które w kolejnych terminach będą objęte przepisami o PPK. Rozmawiamy z Piotrem Antonowiczem, Prezesem Zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, którego TFI zamierza oferować bankom spółdzielczym i ich klientom zarządzanie programami PPK.

Piotr Antonowicz

Większość banków spółdzielczych zatrudnia od 50 do 250 pracowników, co oznacza, że przystąpią do Pracowniczych Planów Kapitałowych w styczniu 2020 roku. Jednocześnie klienci banków spółdzielczych to małe i średnie firmy, które w kolejnych terminach będą objęte przepisami o PPK. Rozmawiamy z Piotrem Antonowiczem, Prezesem Zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, którego TFI zamierza oferować bankom spółdzielczym i ich klientom zarządzanie programami PPK.

#PiotrAntonowicz: Banki należące do Zrzeszenia #BPS powinny dążyć do tego, aby przychody z prowadzenia #PPK oraz ewentualnych działań cross sellingowych pozostały w naszym #TFI, a co za tym idzie w Grupie BPS @Grupa_PFR @Moje_PPK

Robert Lidke: BPS TFI  jest zainteresowane wzięciem udziału w programie Pracownicze Plany Kapitałowe, ale jeszcze jak do tej pory Wasze Towarzystwo nie jest  zarejestrowane przez Polski Fundusz Rozwoju jako podmiot upoważniony do zarządzania w programie PPK. Kiedy to nastąpi?Piotr Antonowicz, Prezes Zarządu BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA:Rzeczywiście na Portalu PPK nie ma jeszcze informacji o naszym PPK. W ostatnich dniach nastąpiła rejestracja naszego funduszu z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych. Niezwłocznie zostanie złożone przez nas oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do prowadzenia PPK wraz z wymaganymi dokumentami. Jest to niezbędne do wpisania naszego produktu do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR. Sądzę, że zostaniemy wpisani do ewidencji PPK w drugiej połowie lipca 2019 r.W tym momencie niektóre podmioty, które są już zarejestrowane w PFR lub deklarują taki zamiar, zapowiadają, że będą pobierały niższe opłaty za zarządzanie portfelami PPK od wyznaczonych przez ustawę o PPK maksymalnych opłat. Czy wasze TFI też zamierza zaproponować klientom podobnie niskie opłaty?Mamy świadomość, że wyznaczone przez ustawodawcę poziomy opłat są już bardzo niskie, w szczególności w kontekście wąskiego katalogu kosztów, które fundusze zdefiniowanej daty mogą pokrywać, a co za tym idzie kosztów, które podmioty zarządzające będą musiały pokrywać samodzielnie. Mamy zatem świadomość, że PPK to produkt nisko marżowy, na którym będzie bardzo trudno zarobić.Naszą ambicją jest dostarczenie klientom produktu jak najlepszej jakości, po jak najlepszej cenie. Działania konkurencji zapewne skłonią nas w ramach promocji do zaproponowania klientom niższych niż przewiduje ustawa opłat.  Powyższe działania promocyjne potwierdzimy ostatecznie w przeciągu najbliższego miesiąca.

Od 1 stycznia 2020 roku większość banków spółdzielczych będzie zobowiązana do utworzenia dla swoich pracowników programów PPK. Wynika to z faktu, że większość banków spółdzielczych zatrudnia  od 50 do 250 osób. Właśnie po 1 stycznia ustawa o PPK obejmie podmioty o tej wielkości. Czy BPS TFI zamierza zaoferować swoje usługi wszystkim bankom z grupy BPS?Na pewno chcielibyśmy żeby te Banki Spółdzielcze, które nie są w naszym Międzyzakładowym Pracowniczym Programie Emerytalnym zdecydowały się na powierzenie nam prowadzenia ich PPK, w szczególności liczymy na współpracę w tym zakresie z Bankami ze Zrzeszenia BPS.  Jednak naszym głównym celem sprzedażowym jeżeli chodzi o produkty PPK są pracodawcy - klienci Banków ze Zrzeszenia BPS, których planujemy pozyskać właśnie przy udziale tych Banków.W powyższym zakresie nie wykluczamy także współpracy z Bankami Spółdzielczymi zrzeszonymi w ramach SGB, która to Grupa w swoich strukturach nie posiada własnego TFI, a co za tym idzie, jeżeli chodzi o obsługę Banków zrzeszonych w ramach SGB oraz ich Klientów, to chętnie zaproponujemy im nasze usługi w zakresie PPK.W tej chwili wiele TFI proponuje przedsiębiorcom założenie Pracowniczych Planów Emerytalnych. Prowadzenie przez firmę PPE dla swoich pracowników, zwalnia ją z prowadzenia u siebie PPK. W efekcie mamy w tej chwili gwałtowny, chyba najwyższy w historii wzrost liczby PPE. Czy BPS TFI też proponuje bankom spółdzielczym z waszej grupy założenie PPE?Jeżeli ze strony Banków Spółdzielczych lub ze strony innych podmiotów powstałoby zainteresowanie założeniem PPE przy udziale BPS TFI to oczywiście z przyjemnością przygotujemy odpowiedni produkt. Mamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Już w tej chwili prowadzimy największe międzyzakładowe PPE, do którego obecnie przystąpiło 111 podmiotów – Banków Spółdzielczych oraz podmiotów z Grupy BPS.W drugim półroczu 2019 r. przeprowadzimy jeszcze jedną turę rozszerzająca ten program, do jak szacujemy co najmniej 130 podmiotów.  Możliwe więc, że bardzo duża część pracowników Banków Spółdzielczych zrzeszonych w ramach Zrzeszenia BPS oraz znacząca większość pracowników Podmiotów z Grupy BPS będzie objęta prowadzonym przez nas PPE, które zwalnia z obowiązku posiadania PPK. Pozostała część pracowników tych Banków i Podmiotów w większości, mam taką nadzieję, będzie korzystała z prowadzonego przez nas PPK.

Środki zgromadzone w PPK mają służyć pracownikom po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. O gromadzone na ich kontach środki będą się także ubiegały inne instytucje zarządzające, a załogi pracownicze poszczególnych banków będą zainteresowane tym aby ich pieniądze pomnażała najbardziej skuteczna instytucja. Czy sądzi Pan, że pracownicy banków z waszego zrzeszenia będą wybierali BPS TFI?Jesteśmy świadomi tego, że musimy Bankom Spółdzielczym i ich Klientom dostarczyć najlepszy produkt, produkt  o konkurencyjny wobec innych firm zarządzających. Nikt  nie oczekuje, że Banki i ich Klienci na ślepo wybiorą nas  jako prowadzącego ich PPK. Liczymy na to, że wybór zarządzających przez te Podmioty zostanie dokonany na zasadach rynkowych i że ostatecznie ta rola przypadnie właśnie nam.Czy widzi Pan jakieś się zagrożenie dla bankowości spółdzielczej wynikające z programu PPK? Można sobie bowiem wyobrazić sytuację, że podmioty będące klientami banków spółdzielczych będą wybierały różne firmy zarządzające PPK, czyli nie zawsze BPS TFI. Wiadomo, że większość instytucji zarządzających jest powiązana kapitałowo z dużymi bankami komercyjnymi. Po jakimś czasie może się okazać, że do klientów banków spółdzielczych dotrą poprzez firmy zarządzające PPK oferty od banków komercyjnych.Osobiście identyfikuję takie zagrożenie. Rzeczywiście może w tym zakresie dojść do sprzedaży typu cross selling. Klienci Banków Spółdzielczych mogliby otrzymywać oferty kredytowe, prowadzenia rachunków oraz w zakresie innych produktów od podmiotów spoza Grupy, które na ich rzecz prowadziłyby PPK lub od innych podmiotów z nimi współpracujących, w tym prowadzących działalność bankową. W efekcie pojawia się ryzyko utraty klientów przez Banki Spółdzielcze.Wtedy przychody Banków Spółdzielczych mogłyby ulec zmniejszeniu, nie tylko o potencjalne przychody wynikające z prowadzenia PPK przez BPS TFI i współpracę danego Banku z BPS TFI  w tym zakresie, ale także o przychody z tytułu innych produktów oferowanych przez Banki Spółdzielcze w ramach ich podstawowej działalności.Ponadto w mojej ocenie Banki należące do Zrzeszenia BPS powinny dążyć do tego, aby przychody z prowadzenia PPK oraz ewentualnych działań cross sellingowych pozostały w naszym TFI, a co za tym idzie w Grupie BPS.Staramy się zwracać uwagę Przedstawicieli Banków Spółdzielczych należących do Zrzeszenia BPS na rysujące się zagrożenie i tym bardziej liczymy na dobrą współpracę z tym Bankami w zakresie PPK, co leży nie tylko w interesie BPS TFI, ale także w interesie wszystkich Banków Spółdzielczych należących do Zrzeszenia BPS.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: