PPP na parkingu

Finanse i gospodarka

Potrzeby inwestycyjne w obszarze infrastruktury transportowej w Polsce są wciąż ogromne. Aby przyspieszyć ich realizację, coraz więcej samorządów podejmuje współpracę z partnerem prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Potrzeby inwestycyjne w obszarze infrastruktury transportowej w Polsce są wciąż ogromne. Aby przyspieszyć ich realizację, coraz więcej samorządów podejmuje współpracę z partnerem prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Najdynamiczniej rozwija się współpraca przy projektach związanych z parkingami miejskimi. Szczegółowa analiza tego zagadnienia została przedstawiona w najnowszym "Biuletynie partnerstwa publiczno-prywatnego", wydawanym w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Partnerstwo publiczno-prywatne".

Budowa infrastruktury parkingowej jest ważną potrzebą większości polskich miast. Część samorządów stawia na budowę nowych miejsc parkingowych w centrach miast. Ograniczona podaż tych obiektów, przy jednoczesnym wysokim popycie na nie, sprawia, że są to projekty, które coraz częściej będą się cieszyć zainteresowaniem ze strony inwestorów ze względu na walor komercyjny. Inne samorządy, kierując się polityką ograniczania w centrach miast ruchu samochodów osobowych, stawiają na budowę parkingów typu "Parkuj i jedź". Inwestycje takie zlokalizowane są zazwyczaj na obrzeżach miast w sąsiedztwie ważnych węzłów komunikacyjnych, a opłaty za możliwość parkowania są niskie lub w ogóle się ich nie pobiera.  Na takie inwestycje mogą pozwolić sobie jedynie stosunkowo bogate  jednostki samorządu terytorialnego, gdyż koszt budowy i eksploatacja parkingów w zasadniczej części będzie obciążać budżet publiczny.

Warto w tym miejscu zapytać, dlaczego gminy decydują się na współpracę z przedsiębiorcami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji projektów parkingowych? Dla samorządów jest to nie tylko szansa na pozyskanie źródła finansowania dla inwestycji, lecz także możliwość powierzenia projektu profesjonalistom z możliwie dużym doświadczeniem rynkowym. Partner prywatny będzie angażował się przede wszystkim ze względu na oczekiwaną stopę zwrotu oraz możliwość uzyskania doświadczenia w realizacji projektów publicznych. Warunki i zakres współpracy partnera publicznego i prywatnego będą różne w zależności od potrzeb gminy oraz specyfiki przedsięwzięcia.

Należy zauważyć, iż w Polsce zostały wypracowane już pewne wzory postępowań w przypadku stosowania formuły ppp do realizacji przedsięwzięć parkingowych. Dominującym modelem współpracy w formule ppp w sektorze parkingowym jest umowa koncesji. W latach 2009-2013 ogłoszono 19 różnych postępowań (11% wszystkich postępowań na rynku ppp), z których zawarto 6 umów - wszystkie w modelu koncesyjnym. Warunkiem powodzenia współpracy w tej formie jest dobra lokalizacja przedsięwzięcia, zorganizowanie w otoczeniu parkingu strefy płatnego parkowania (uniemożliwiającej parkowanie bez opłat w okolicach parkingu ppp), a także partycypacja samorządu w ryzyku finansowym oraz w kosztach budowy parkingu.  Zrealizowane do tej pory inwestycje, jak na przykład parking w Krakowie przy pl. Na Groblach czy parkingi we Wrocławiu: na terenie Zespołu Hali Stulecia oraz pod placem Nowy Targ, stanowią modelowe przykłady działań i wyznaczają pozytywne trendy dla nowych projektów w tym sektorze. Optymistyczne dla rozwoju rynku ppp jest to, że już także inne miasta, takie jak Gdańsk, Poznań i Olsztyn szykują się do budowy parkingów miejskich we współpracy z sektorem prywatnym, a zakres przedsięwzięć obejmuje więcej niż jedną lokalizację.

Istotnym elementem wsparcia dla podmiotów podejmujących decyzje o realizacji przedsięwzięć  parkingowych w formule ppp jest modelowa dokumentacja dla tego typu inwestycji opracowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki - wzory klauzul umownych regulujących prawa i obowiązki stron   są dostępne na stronie internetowej www.mg.gov.pl.

Więcej informacji o przedsięwzięciach ppp w zakresie budowy i eksploatacji parkingów można znaleźć w nowym, 9. numerze publikacji pt. "Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego" dostępnej na stronie internetowej www.ppp.parp.gov.pl w zakładce Publikacje. Ponadto w tym numerze "Biuletynu ppp" zostały zamieszczone artykuły poświęcone m.in. analizie ryzyka w projektach ppp z punktu widzenia banków, modelom realizacji przedsięwzięć ppp w sektorze oświetlenia ulicznego, a także publikacje o przeprowadzonych działaniach w ramach projektu systemowego PARP pn. "Partnerstwo publiczno-prywatne"

Źródło: PARP

Udostępnij artykuł: