Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy też będą wypoczywać dłużej

Rynek pracy

Następna grupa zatrudnionych w sferze publicznej może mieć prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Projekt ustawy przyznający im takie uprawnienie jest już w Sejmie.

Mężczyzna na leżak na plaży
Fot. stock.adobe.com/olly

Następna grupa zatrudnionych w sferze publicznej może mieć prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Projekt ustawy przyznający im takie uprawnienie jest już w Sejmie.

Małgorzata Jankowska: Fakt, iż wielu zatrudnionych w administracji publicznej korzysta z prawa do dłuższego wypoczynku przekonał członków sejmowej Komisji do Spraw Petycji do konieczności wyrównania tej „niesprawiedliwości” w stosunku do pracowników inspekcji pracy

Chodzi tu o projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przygotowany przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP w odpowiedzi na petycję skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt ten zakłada przyznanie pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne i posiadającym, co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Przysługiwałby im on w wymiarze 6 dni roboczych - po 10 latach pracy w charakterze pracownika wykonującego czynności kontrolne i 12 dni roboczych - po 20 latach pracy w charakterze takiego pracownika.

Teraz tylko urlop kodeksowy

Obecnie wszyscy pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy bez względu na stanowisko, jakie zajmują mają prawo tylko do urlopu wypoczynkowego określonego w kodeksie pracy a wiec w zależności od stażu pracy do 20 dni (przy zatrudnieniu do 10 lat) albo 26 dni przy zatrudnieniu, co najmniej 10 letnim. Tymczasem w innej państwowej instytucji kontrolnej –Najwyższej Izbie Kontroli pracownicy wykonujący czynności kontrolne prawo do takiego dodatkowego urlopu mają. Zresztą w identycznym do proponowanego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o PIP wymiarze (por. art.79 ustawy z 23 grudnia 1994 r o Najwyższej Izbie Kontroli - tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.).

Inni mają lepiej

Analogiczne uprawnienia przysługują także m.in. sędziom, którym art. 92 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. z (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) daje prawo do corocznego urlopu dodatkowego w wymiarze: 6 dni - po 10 latach pracy i 12 dni roboczych - po 15 latach pracy. A także prokuratorom, którym urlop taki przysługuje w takim samym jak sędziom wymiarze (por. art. 119 ustawy z 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze – tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1767 ze zm.)Prawo do dłuższego wypoczynku mają także urzędnicy służby cywilnej bez względu na to, czym się zajmują. Im taki urlop, zgodnie z art. 105 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1559) przysługuje już po 5 latach zatrudnienia w służbie cywilnej. Jego wymiar wynosi wtedy 1 dzień. Urlop ten wzrasta jednak z każdym rokiem pracy o 1 dzień aż do osiągnięcia 12 dni.

Dłuższy wypoczynek również dla mundurowych

I to nie koniec. Rozbudowany system dodatkowych urlopów obowiązuje także w służbach mundurowych. Na przykład w Policji, zgodnie z rozporządzeniem z 19 września 2014 r Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie urlopów policjantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1282) wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy osiągnęli określony staż służby, wynosi:
  • 5 dni roboczych - dla mających 15-letni staż służby;
  • 9 dni roboczych - dla mających 20-letni staż służby;
  • 13 dni roboczych - dla mających 25-letni staż służby.
Nie zawsze jednak policjant na dłuższy urlop musi aż tyle czekać. Jeśli ma przynajmniej 10 lat służby, a przy tym ukończy określony w rozporządzeniu urlopowym wiek skorzysta z urlopu dodatkowego wcześniej. Może na niego liczyć w wymiarze:
  • 5 dni roboczych - po ukończeniu 40 lat życia;
  • 9 dni roboczych - po ukończeniu 45 lat życia;
  • 13 dni roboczych - po ukończeniu 55 lat życia.
Prawo do corocznego płatnego urlopu dodatkowego mają także policjanci, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia ( por. § 12 rozporządzenia). Przy czym w razie zbiegu uprawnień do urlopu dodatkowego z różnych tytułów policjant ma prawo do jednego urlopu dodatkowego w wymiarze najkorzystniejszym.

Wkrótce pierwsze opinie

Fakt, iż wielu zatrudnionych w administracji publicznej korzysta z takiego przywileju (patrz wyżej) przekonał jak się wydaje członków sejmowej Komisji do Spraw Petycji, o konieczności wyrównania tej „niesprawiedliwości” w stosunku do wskazanych w projekcie pracowników inspekcji pracy. Czy przekona pozostałych parlamentarzystów czas pokaże.Dzisiaj (30 października) projekt ustawy, który czeka jeszcze na nadanie numeru druku sejmowego został skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w celu zasięgnięcia opinii.Rozwiązania w nim zawarte mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.
Udostępnij artykuł: