Prawna pomoc najuboższym – nowe zadanie własne gmin

Samorząd

Do laski marszałkowskiej trafił projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, który zakłada bezpłatną pomoc prawników dla najuboższych mieszkańców. Działanie to miałoby polegać na np. poradach prawnych i sporządzaniu pism procesowych i byłoby zadaniem własnym gminy. Pomoc ma nie obejmować zastępstwa prawnego i procesowego - przyznanie pomocy prawnej z urzędu pozostawiono decyzji sądu.

Do laski marszałkowskiej trafił projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, który zakłada bezpłatną pomoc prawników dla najuboższych mieszkańców. Działanie to miałoby polegać na np. poradach prawnych i sporządzaniu pism procesowych i byłoby zadaniem własnym gminy. Pomoc ma nie obejmować zastępstwa prawnego i procesowego - przyznanie pomocy prawnej z urzędu pozostawiono decyzji sądu.

Z pomocy prawnej mogłyby korzystać osoby i rodziny dotknięte sieroctwem, bezrobociem, bezdomnością, i innymi okolicznościami wymienionymi w art. 7 pkt 2 - 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Kryterium przyznawania pomocy nie będzie odnosić się wprost do kryterium dochodowego określonego dopiero w art. 8.

Autorzy projektu wyliczyli, że koszty zaproponowanego projektu jakie poniesie gmina wyniosą 6 tys. zł rocznie, czyli 500 zł miesięcznie. Szacunki te oparto na podstawie kilkuletnich doświadczeń związanych z realizacją projektu unijnego Europejski Fundusz Społeczny - projekt operacyjny "Kapitał ludzki" w gminnych (miejskich) ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych (miejskich) centrach pomocy rodzinie.

Obliczono, że koszt wprowadzenia ustawy do budżetu państwa z przeznaczeniem na dotacje dla gmin na pomoc prawną dla najuboższych wyniesie ok. 8 mln zł. Ustawodawca proponuje aby środki te pochodziły z wyższych wpływów z podatku od towaru i usług.

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: