Prawo adekwatne do potrzeb

Finanse i gospodarka

z mec. Jerzym Bańką wiceprezesem ZBP rozmawia Karol Mórawski

z mec. Jerzym Bańką wiceprezesem ZBP rozmawia Karol Mórawski

Ostatnia nowelizacja prawa bankowego istotnie zmieniła regulacje dotyczące outsourcingu. Czy nowe prawo zaspokaja oczekiwania zarówno sektora bankowego, jak i jego klientów?

- Przede wszystkim te ostatnie zmiany w zakresie regulacji outsourcingu były oczekiwane od co najmniej pięciu lat. Już w momencie, gdy outsourcing pojawił się w polskim prawie bankowym, Związek Banków Polskich zdiagnozował wiele nieprecyzyjnych przepisów oraz dostrzegł oczywiste błędy ustawodawcy, mające negatywny wpływ na wykorzystywanie outsourcingu w sektorze bankowym. Z inicjatywy Związku Banków Polskich zostały bardzo szybko przygotowane propozycje zmian ustawowych, niestety proces legislacyjny był wyjątkowo długi. Natrafiliśmy na ogromne problemy przede wszystkim z uzgodnieniami dotyczącymi tego projektu w ramach prac w Ministerstwie Finansów. Usunięcie nadmiernych obowiązków natury biurokratycznej i wyeliminowanie zbędnych kosztów, zupełnie neutralnych dla bezpieczeństwa obrotu bankowego to podstawowe korzyści wynikające z nowego prawa. Przełoży się to wprost na obniżenie kosztów działalności banków, a w ślad za tym na poprawę jakości usług świadczonych klientom, przy zachowaniu jak najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Pełny artykuł tutaj

Udostępnij artykuł:

Prawo adekwatne do potrzeb

z mec. Jerzym Bańką wiceprezesem ZBP rozmawia Karol Mórawski

z mec. Jerzym Bańką wiceprezesem ZBP rozmawia Karol Mórawski

Ostatnia nowelizacja prawa bankowego istotnie zmieniła regulacje dotyczące outsourcingu. Czy nowe prawo zaspokaja oczekiwania zarówno sektora bankowego, jak i jego klientów?

- Przede wszystkim te ostatnie zmiany w zakresie regulacji outsourcingu były oczekiwane od co najmniej pięciu lat. Już w momencie, gdy outsourcing pojawił się w polskim prawie bankowym, Związek Banków Polskich zdiagnozował wiele nieprecyzyjnych przepisów oraz dostrzegł oczywiste błędy ustawodawcy, mające negatywny wpływ na wykorzystywanie outsourcingu w sektorze bankowym. Z inicjatywy Związku Banków Polskich zostały bardzo szybko przygotowane propozycje zmian ustawowych, niestety proces legislacyjny był wyjątkowo długi. Natrafiliśmy na ogromne problemy przede wszystkim z uzgodnieniami dotyczącymi tego projektu w ramach prac w Ministerstwie Finansów. Usunięcie nadmiernych obowiązków natury biurokratycznej i wyeliminowanie zbędnych kosztów, zupełnie neutralnych dla bezpieczeństwa obrotu bankowego to podstawowe korzyści wynikające z nowego prawa. Przełoży się to wprost na obniżenie kosztów działalności banków, a w ślad za tym na poprawę jakości usług świadczonych klientom, przy zachowaniu jak najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Sektor IT oraz usług prawnych są w szczególności zainteresowane outsourcingiem. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii w zakresie obrotu bezgotówkowego oraz nowe regulacje ostrożnościowe to zagadnienia na tyle obszerne i skomplikowane, że nawet najwięksi rynkowi gracze mogą potrzebować zewnętrznego wsparcia. Czy Pan się zgadza z tą diagnozą?

- Absolutnie tak. Postęp technologiczny choćby w obszarze IT, ale też innych technologii bankowych sprawia, że banki coraz chętniej korzystają z oferty wysoko specjalistycznych firm, nierzadko zagranicznych, działających na rynku globalnym. Dotyczy to zarówno dostawy, jak również utrzymania i serwisowania tych systemów. Trudno sobie wyobrazić, aby współczesny bank był w stanie samodzielnie rozwiązywać wszystkie wyzwania natury technologicznej. Zwłaszcza że chodzi nie tylko o to, aby zrobić to dobrze, ale również o to, aby było to opłacalne. Firma zewnętrzna to rozwiązanie nie tylko najlepsze, ale i najtańsze. Oczywiście każdy podmiot świadczący usługi w tym zakresie musi spełniać najsurowsze kryteria w takich kluczowych dla bankowości dziedzinach, jak: ciągłość świadczenia usług, bezpieczeństwo klientów i ochrona tajemnicy bankowej, w tym danych osobowych.

Usługi prawnicze to specyficzna forma usług outsourcingowanych. Duże kancelarie z reguły korzystają z małych biur prawnych, specjalizujących się w konkretnych przypadkach. Czy zatem można powiedzieć, że dopiero teraz przepisy uwzględniają specyfikę rynku usług prawniczych?

- Akurat w przypadku rynku usług prawniczych już pierwotne regulacje w zakresie outsourcingu otworzyły szerokie możliwości współpracy i wykorzystywania zewnętrznych prawników przez banki. Te ostatnie zmiany są w znacznym stopniu neutralne dla sektora prawnego, choć i tu instytucja podoutsourcingu będzie miała zastosowanie. Stanie się tak choćby we wspomnianym przypadku, kiedy kancelaria prawna obsługująca bank będzie musiała skorzystać z usług wyspecjalizowanych prawników. W każdym razie w dzisiejszym skomplikowanym świecie nawet największe kancelarie sieciowe nie są w stanie zapewnić w stu procentach pełnej obsługi prawnej jedynie siłami własnego zespołu. Zdarzają się, i będą się zdarzać, przypadki korzystania z wąskospecjalistycznych dostawców usług, również usług prawniczych.

Jakie są obecnie największe oczekiwania sektora bankowego, jeśli chodzi o zmiany w przepisach regulujących współpracę pomiędzy bankami a kancelariami prawnymi?

- W mojej ocenie nie ma w tej chwili żadnych zidentyfikowanych barier prawnych utrudniających współpracę pomiędzy bankami a biurami prawnymi. Istnieją natomiast ograniczenia i luki prawne dotyczące funkcjonowania samego banku, a wynikające z innych zaniechań regulacyjnych. Te ograniczenia generują dodatkowe ryzyko dla banku bądź też narażają bank na większe koszty, również te dotyczące obsługi prawnej. Przykładem może być obowiązująca ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej. W obszarze przetwarzania informacji gospodarczej na gruncie tej ustawy zidentyfikowana została duża luka, polegająca na nieuwzględnieniu zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. W efekcie system wymiany informacji nie obejmuje zaległości wobec Skarbu Państwa, systemu ubezpieczeń społecznych czy samorządów terytorialnych. To poważny błąd. Dla banku, który jest ustawowo zobowiązany do badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, dostęp do takich informacji jest konieczny. Obecnie ocena dokonywana na podstawie rejestrów jest niepełna, co wymusza konieczność stosowania zaświadczeń i innych dokumentów

Artykuł jest jednym z kilku interesujących publikacji w najnowszym nr 10/2011 MF BANK dotyczących tematu numeru: czyli "Ewolucji usług prawnych świadczonych na rzecz sektora bankowego".

Ponadto w numerze październikowym miesięcznika zamieszczone są artykuły poświęcone nowym zasadom bankowego outsourcingu, obniżeniu ratingów dla dwóch największych banków francuskich, problemach Eurolandu widzianych oczami ekspertów obecnych na kongresie w Krynicy i wrocławskim ECOFIN-ie.

Ponadto w numerze 10/2011 MF BANK znajdą Państwo publikacje dotyczące: nowego systemu PESEL2, "drugiej" fali światowego kryzysu gospodarczego, zapobieganiu robieniu "fałszywek" z przeterminowanych dowodów osobistych wykorzystywanych do wyłudzeń kredytów.

W najnowszym numerze MF Bank przeczytacie Państwo także o nowej wirtualnej walucie BITCOIN, zasadach tworzenia usług Wealth Management. Polecamy nasze wywiady z VIP-ami ze środowiska bankowego: prof. Zielińską - Głębocką z RPP, prezesem banku Nordea S.A. Włodzimierzem Kicińskim, szefem Forum Technologii Bankowych przy ZBP prof. Remigiuszem Kaszubskim oraz dyrektorem generalnym Sygma Banku Philippe Santinim.

Październikowy numer MF BANK będzie do kupienia m.in. w salonach EMPiK-u i RUCH-u od 19 10 2011. Zachęcamy do lektury!

Udostępnij artykuł: