Prawo: Agenda legislacyjna UE w kwestii usług finansowych w roku 2018

BANK 2017/12

Przedstawione dotychczas plany działania oraz zapowiadane przez Komisję Europejską nowe propozycje legislacyjne mające na celu wprowadzenie dodatkowych regulacji związanych z rynkiem usług finansowych w państwach członkowskich UE pokazują, że w roku 2018 możemy się spodziewać początku prac legislacyjnych w zakresie kilku nowych regulacji, które w perspektywie kilku lat będą miały wpływ na banki w Polsce i w Europie.

Przedstawione dotychczas plany działania oraz zapowiadane przez Komisję Europejską nowe propozycje legislacyjne mające na celu wprowadzenie dodatkowych regulacji związanych z rynkiem usług finansowych w państwach członkowskich UE pokazują, że w roku 2018 możemy się spodziewać początku prac legislacyjnych w zakresie kilku nowych regulacji, które w perspektywie kilku lat będą miały wpływ na banki w Polsce i w Europie.

Piotr Gałązka

Sytuacja w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prace legislacyjne dotyczące usług finansowych, zmienia się. Po kryzysie w 2008 r. podjęto wiele działań, których głównym celem była poprawa stabilności i bezpieczeństwa sektora finansowego, w tym sektora bankowego. Chodziło przede wszystkim o to, by zapobiec na przyszłość sytuacji – która miała właśnie miejsce przy tymże kryzysie – w której banki były niedokapitalizowane.

Postanowiono stworzyć unię bankową składającą się z dwóch części: jednolitego mechanizmu nadzorczego oraz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Skupiono się na przepisach, które obligowały banki do budowania kapitałów i odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Stworzono system jednolitego nadzoru w strefie euro, pod który podlegają największe banki. Przez kilka ostatnich lat Komisja Europejska przedstawiała projekty nowych regulacji i reform, które miały na celu zatem dokapitalizowanie banków – m.in. poprzez dyrektywę CRDIV i rozporządzenie CRR. Ponadto, widząc jakie koszty w państwach członkowskich UE mogą generować upadające banki, postanowiono stworzyć nowe zasady, określone w dyrektywie BRRD, które określały zasady restrukturyzacji i uporządkowanej upadłości banków. W unii bankowej stworzono także jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Co więcej, postanowiono powołać nowe instytucje nadzoru makro- i mikroekonomicznego – EBA, ESMA i EIOPA oraz ESRB, mające wspierać Komisję Europejską w tworzeniu prawidłowego i spójnego we wszystkich państwach nadzoru nad rynkiem finansowym.

Po okresie, który można określić jako „przejściowy”, wypada uznać, że wchodzimy w etap pokryzysowy, w którym legislatorzy europejscy zaczynają przyglądać się skutkom regulacji nie tylko w kontekście potrzeby stabilności sektora finansowego, ale także oceniają, jak przepisy wpływają na możliwości banków w zakresie finansowania i wspierania wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Stąd płyną propozycje nowych rozwiązań legislacyjnych – zarówno nowych wątków, jak i nowelizacji dotychczas funkcjonujących przepisów. Warto zwrócić uwagę na kilka z nich.

Zmiany w Europejskim Systemie Nadzoru Finansowego

Jak wspomniano wcześniej, w ramach działań pokryzysowych stworzono w UE system europejskich organów nadzoru (ESAs) i Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), które razem tworzą Europejski System Nadzoru Finansowego. Organy te mają kluczowe znaczenie dla zagwarantowania tego, by rynki finansowe w całej UE były dobrze uregulowane, silne i stabilne. Komisja Europejska, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych oraz odpowiednich analiz, uznała, że pojawia się potrzeba wzmocnienia konwergencji regulacyjnej i nadzorczej w obrębie jednolitego rynku, aby pomóc europejskim rynkom finansowym działać skuteczniej i sprostać nowym wyzwaniom – w szczególności finansowaniu gospodarki unijnej.

Dlatego w drugiej połowie września 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat Reinforcing integrated supervision to strengthen Capital Markets Union and financial integration in a changing environment, który zawierał propozycję pakietu zmian w dotychczasowych regulacjach związanych z funkcjonowaniem organów nadzoru.

Przede wszystkim, w myśl proponowanych zmian, nastąpić musi silniejsza i lepsza koordynacja działań nadzorczych nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej. Dlatego też europejskie organy nadzoru (dla sektora bankowego – European Banking Authority, EBA) będą określać priorytety nadzoru w całej UE oraz sprawdzać spójność programów prac poszczególnych organów krajowych z priorytetami UE i dokonywać przeglądu ich realizacji. Będą także, aby zagwarantować właściwe zarządzanie ryzykiem i zapobieganie obchodzeniu przepisów, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: