Prawo: Czy banki spółdzielcze będą mogły być wyłączone z rygorów bazylejskich norm ostrożnościowych?

NBS 2017/02

Część polskiego sektora bankowości spółdzielczej kolejny raz dyskutuje na temat możliwości wyłączenia ich instytucji spod rygorów norm ostrożnościowych obowiązujących na podstawie pakietu unijnych regulacji CRD IV/CRR.

Część polskiego sektora bankowości spółdzielczej kolejny raz dyskutuje na temat możliwości wyłączenia ich instytucji spod rygorów norm ostrożnościowych obowiązujących na podstawie pakietu unijnych regulacji CRD IV/CRR.

Mariusz Zygierewicz

Asumptem do takich rozważań jest wyłączenie z tych rygorów wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych działających w Polsce oraz opublikowanie pod koniec 2016 r. projektu zmiany dyrektywy CRD IV (określanego niekiedy jako CRD V) oraz projektu zmiany rozporządzenia CRR (określanego z kolei jako CRR II). Ogłoszone propozycje zmian unijnych regulacji zakładają wprowadzenie nieco większej elastyczności w stosowaniu wymogów regulacyjnych wobec banków w niektórych obszarach, zwłaszcza wobec mniejszych instytucji kredytowych.

Autor jest dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP. Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej.

BS-y w pełni podlegają reżimowi

Nie ulega dziś żadnej wątpliwości, że – w świetle obowiązującej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (zwaną CRD IV) oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (zwanego CRR) – banki spółdzielcze w UE, w tym w Polsce, podlegają w pełni reżimowi nałożonemu na instytucje finansowe. Celem prawodawcy unijnego było objęcie wszystkich instytucji kredytowych takimi samymi regułami działania na terenie Wspólnoty. Wskazują na to punkty 12 i 14 wymienione we wstępie do CRD IV. W punkcie 12 mówi się, że w celu ochrony oszczędności oraz stworzenia równych warunków konkurencji między instytucjami kredytowymi, środki służące koordynacji nadzoru nad ich działalnością powinny mieć zastosowanie do wszystkich. Natomiast w punkcie 14 jest mowa o tym, że zakres środków powinien być jak najszerszy, obejmując wszystkie instytucje, których działalność polega na przyjmowaniu od ludności środków finansowych polegających zwrotowi, zarówno w postaci depozytów, jak i w innej – np. poprzez ciągłą emisję obligacji i innych porównywalnych papierów wartościowych – oraz na udzielaniu kredytów na rachunek własny.

Uprzywilejowane SKOK-i

Jednocześnie oba punkty dopuszczają możliwość stosowania odstępstw od tych reguł. I tak w punkcie 12 jest mowa, że należy jednak odpowiednio uwzględnić obiektywne różnice w statutach tych instytucji (kredytowych) i ich celach, przewidzianych w prawie krajowym. Natomiast w punkcie 14 wskazano, że należy uwzględnić konieczność stosowania wyjątków w przypadku niektó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: