Prawo i nieruchomości: Przegląd legislacyjny marzec 2011

FN 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

lead

lead

PierwszyAkapit

DrugiAkapit

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Prawo i nieruchomości: Przegląd legislacyjny marzec 2011

FN 2011/01-03 (styczeń - marzec 2011)

Rewolucja w hipotekach Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075)

Rewolucja w hipotekach Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075)

Tomasz Ciodyk
Agencja Nieruchomości Rolnych

W dniu 20 lutego br. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona istotne zmiany dotyczące hipoteki, wśród których wskazać należy przede wszystkim następujące zagadnienia:

 • Likwidacja hipoteki zwykłej i kaucyjnej. Obecnie funkcjonuje jeden rodzaj hipoteki umownej, która zabezpiecza do wysokości oznaczonej sumy pieniężnej, zarówno wierzytelności już istniejące o ustalonej wartości (np. kwota główna kredytu hipotecznego), jak i przyszłe o nieustalonej wysokości, w tym jeszcze nieistniejące, mające charakter należności ubocznych (roszczenia o odsetki, przyznane koszty postępowania, inne roszczenia o świadczenia uboczne). Obecna hipoteka przypomina dotychczasową kaucyjną, ustalana jest bowiem do określonej kwoty, w której uwzględnione są wszelkiego rodzaju roszczenia.
 • Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym. W razie wygaśnięcia hipoteki właścicielowi nieruchomości przysługuje w granicach wygasłej hipoteki prawo do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Oznacza to, że właściciel nieruchomości może decydować, którego z wierzycieli „wpuści na początek kolejki”. Nie ma przy tym znaczenia kolejność wpisów czy też ich wysokość. Najwyższe miejsce uzyskać może zarówno któryś z wierzycieli już ujawnionych, jak też zupełnie nowy, niewpisany do księgi wieczystej (ustanowienie nowej hipoteki). Niedopuszczalne jest zrzeczenie się przez właściciela nieruchomości z omawianego uprawnienia. Możliwe jest natomiast przyrzeczenie przeniesienia określonej hipoteki na zwolnione miejsce. Roszczenie wierzyciela w tym zakresie może być ujawnione w księdze wieczystej. Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym nie podlega zajęciu. Nie jest dopuszczalne ustanowienie hipoteki przymusowej na opróżnionym miejscu. Regulacja ta utrudnić może prowadzenie egzekucji przez uprzywilejowane w tym zakresie instytucje, takie, jak np. urzędy skarbowe, ZUS, KRUS.
 • Jedna hipoteka dla wielu wierzytelności. Hipoteka umowna może zabezpieczać kilka wierzytelności z różnych stosunków prawnych, przysługujących temu samemu wierzycielowi. Np. kilka kredytów udzielonych przez jeden bank może być zabezpieczone jedną hipoteką. Obniża to koszty ustanawiania zabezpieczenia hipotecznego i przyspiesza ten proces.
 • Administrator hipoteki. W celu zabezpieczenia hipoteką kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia, wierzyciele powołują administratora hipoteki, którym może być jeden z wierzycieli, albo osoba trzecia. Umowa powołująca administartora powinna zostać zawarta na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: