Prawo i nieruchomości: Przegląd legislacyjny

FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Większa ochrona klientów firm deweloperskich Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377) - wejście w życie 29 kwietnia 2012 roku.d

Większa ochrona klientów firm deweloperskich Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377) - wejście w życie 29 kwietnia 2012 roku.d

Tomasz Ciodyk
Agencja Nieruchomości Rolnych

Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego, który na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej zobowiązany jest doręczyć wraz z załącznikami. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej. Ustawa przedstawia w załączniku wzór prospektu informacyjnego.

Umowa deweloperska, to zgodnie z ustawą umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego określonego prawa (własności lokalu mieszkalnego, własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, użytkowania wieczystego gruntu i własności domu jednorodzinnego), a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Umowę deweloperską zawiera się w formie aktu notarialnego. Ustawa ściśle określa zakres takiej umowy.

Finansowanie budowy następuje za pośrednictwem odpowiednich mieszkaniowych rachunków powierniczych, należących do dewelopera: otwartego – służącego gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie lub zamkniętego – służącego gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa określonego w umowie. Środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym Bank wypłaca deweloperowi po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Bank dokonuje, na koszt dewelopera, kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Deweloper zapewnia nabywcy gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, na mocy której bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy – na jego żądanie – środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera, albo odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej. Ustawa szczegółowo określa przypadki, w jakich strony mogą odstąpić od umowy deweloperskiej.

Ustawa przewiduje również odpowiedzialność karną (grzywna, pozbawienie wolności do lat 2) za niestosowanie się do jej przepisów.

Nowe zasady zmian wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 187, poz. 1110) – weszła w życie dnia 9 października 2011 r.

Sprawa podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste stała się w ostatnich latach problemem społecznym. Właściciele gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (głównie gminy), korzystając z ustawowych możliwości, dokonywali aktualizacji tych opłat, stosownie do wzrostu wartości rynkowej gruntu. A że w ostatnich latach ceny nieruchomości w istotny sposób wzrosły, nowe opłaty okazywały się często kilkakrotnie wyższe od dotychczasowych. Skokowy wzrost obciążeń wywoływał protesty właścicieli posadowionych na gruncie budynków. Mnożyły się odwołania od decyzji dotyczących nowych opłat oraz próby podważania operatów szacunkowych aktualizujących wartość gruntu. Aby złagodzić skutki gwałtownych podwyżek, ustawodawca wprowadził mechanizm sukcesywnego, rozłożonego w czasie wprowadzania nowych opłat.

Zgodnie z ustawą wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. W przypadku, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Prawo i nieruchomości: Przegląd legislacyjny

FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Pakiet ustaw powodziowych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835 ze zm.)

Pakiet ustaw powodziowych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835 ze zm.)

Tomasz Ciodyk
Agencja Nieruchomości Rolnych

Ustawa określa szereg rozwiązań dotyczących m.in. udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi i osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, sytuacji prawnej tych osób w związku z niemożnością świadczenia pracy, finansowania pomocy, udzielania pomocy poszkodowanym przedsiębiorcom, prac interwencyjnych i robót publicznych organizowanych w związku z likwidacją skutków powodzi.

Najistotniejsze uregulowania dotyczące nieruchomości określono w art. 5 ustawy. Do dnia 31 grudnia 2015 r. zbywanie na rzecz poszkodowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (reprezentowanego przez starostów) oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, następuje w trybie bezprzetargowym. Również w tym trybie następuje w okresie do dnia 31 maja 2011 r. zbywanie na wniosek gminy, na rzecz poszkodowanych, nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Warto również wspomnieć o art. 25 ustawy, który umożliwia właścicielom lub zarządcom uszkodzonych lub zniszczonych budynków i lokali mieszkalnych dokonanie spłaty całości lub części kredytu bankowego lub pożyczki bankowej, zaciągniętych na budowę, odtworzenie lub remont budynku lub lokalu, z kredytu uzyskanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie sutków powodzi (Dz. U. Nr 62 z 2002 r., poz. 690 ze zm.). Kredyt uzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 1999 r. nie może jednak zostać przeznaczony na spłatę kredytu lub pożyczki udzielanej ze środków publicznych lub z dopłatami do oprocentowania ze środków publicznych.

Z kolei art. 26 ustawy umożliwia zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami, bez względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego, na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż rok, poszkodowanym kredytobiorcom, w rozumieniu ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963)

Ustawa wprowadza szybką ścieżkę procedur związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, w tym dotyczących wykupu gruntów niezbędnych dla tych inwestycji.

Zgodnie z ustawą, przez budowle ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: