Prawo: Idzie nowe

BANK 2015/03

W tym roku czeka nas nowelizacja ustawy Prawo bankowe. Niektórzy twierdzą, że CRD IV i CRR wywrócą do góry nogami obecny porządek rzeczy. Inni są zdania, że w niedalekiej przyszłości obecna ustawa obejmować będzie jedynie kwestie publicznoprawne bankowe, a reszta dotycząca czynności bankowych znajdzie się w innych aktach prawnych.

W tym roku czeka nas nowelizacja ustawy Prawo bankowe. Niektórzy twierdzą, że CRD IV i CRR wywrócą do góry nogami obecny porządek rzeczy. Inni są zdania, że w niedalekiej przyszłości obecna ustawa obejmować będzie jedynie kwestie publicznoprawne bankowe, a reszta dotycząca czynności bankowych znajdzie się w innych aktach prawnych.

Beata Paxford

W szystkie te stanowiska wynikają z faktu, że spodzi ewane zmiany w prawie bankowym dotyczą fundamentalnych kwestii. Nie sposób w ramach jednej publikacji omówić wszystkich, stąd też poruszę głównie zmiany dotyczące organów banku. Nowelizacja ustawy zakłada znaczące zmiany co do istoty i funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej. Na członków obu organów zostaną nałożone nowe obowiązki. Przedefiniowane zostaną też pewne zasady funkcjonowania tych organów.

Zarząd po nowemu Obecnie, zarząd powoływany i odwoływany przez radę nadzorczą, składa się co najmniej z trzech członków. Na powołanie dwóch z nich, w tym prezesa zarządu banku, zgodę musi wyrazić KNF. Co należy podkreślić, członkowie zarządu banku muszą mieć czystą kartę karną i dawać rękojmię stabilnego i ostrożnego zarządzania bankiem. Winni także legitymować się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w sektorze bankowym. Projekt ustawy przewiduje odstąpienie od wymogu uzyskania uprzedniej zgody KNF na powołanie dwóch członków zarządu banku. Zamiast tego ma ona dotyczyć wyłącznie powołania prezesa zarządu oraz członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, funkcjonowanie komórki audytu wewnętrznego. Wnioskodawcą w tych kwestiach będzie rada nadzorcza.

Zarząd będzie zobowiązany do samodzielnego dokonania podziału obowiązków w organie, w tym wskazania członków odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i funkcjonowanie komórki audytu wewnętrznego. Podział obowiązków przyjęty przez zarząd będzie zatwierdzany przez radę nadzorczą.

Problem z interpretacją nowych przepisów może pojawić się w dwóch sytuacjach. Mianowicie chodzi o kompetencje zarządzania ryzykiem i audytem wewnętrznym. Z brzmienia przepisu zawartego w projekcie ustawy wynika, że są one skupione w jednym ręku członka zarządu. W praktyce korzystniejsze z punktu widzenia bezpiecznego zarządzania bankiem może okazać się powołanie dwóch członków zarządu odpowiedzialnych za powyższe kwestie. Wtedy pojawi się pytanie, czy wniosek rady nadzorczej do KNF powinien obejmować tylko prezesa zarządu i jednego członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w banku, czy może wszystkich członków zarządu, których kompetencje dotyczącą i zarządzania ryzykiem i funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego. A może takie rozproszenie kompetencji na więcej niż jednego członka zarządu nie będzie dopuszczalne w świetle nowelizowanej ustawy? Z ostrożności należałoby przyjąć, iż rada nadzorcza powinna wystąpić do KNF o wyrażenie zgody na powołanie obok prezesa dwóch członków zarządu, z których jeden odpowiada za zarządzanie ryzykiem, a drugi za funkcjonowanie komórki audytu wewnętrznego.

Podobnie rzecz ma się z kwestią zatwierdzania podziału kompetencji zarządu przez radę nadzorczą. Z projektu ustawy nie wynika, aby podlegało ono obowiązkowi notyfikacji do KNF. Projekt ustawy nie wskazuje także, na jakim etapie działalności banku miałoby się to dokonać. Z moimi wątpliwościami wiąże się ryzyko odmowy udzielenia przez KNF zezwolenia na utworzenie banku. Skoro bowiem zarząd jest obowiązany dokonać wewnętrznego podziału kompetencji z uwzględnieniem sektorów strategicznych, a podział podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez radę nadzorczą, to można założyć obowiązek przedłożenia tychże dokumentów na etapie składania wniosku o zezwolenie na utworzenie banku. Obowiązujący ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: