Prezentacja: Banki spółdzielcze: naturalny partner dla agrobiznesu

NBS 2015/04

Z Ryszardem Lorkiem, prezesem zarządu SGB-Banku, rozmawia Karol Jerzy Mórawski

Z Ryszardem Lorkiem, prezesem zarządu SGB-Banku, rozmawia Karol Jerzy Mórawski

Jakie miejsce zajmuje w obecnej strategii Grupy SGB finansowanie rynku rolno-spożywczego? Czy banki zrzeszone w SGB mają swobodę kształtowania oferty w tym zakresie, czy są jakieś uregulowania, wytyczne itp. ze strony zrzeszenia? Czy każdy bank zrzeszony musi mieć w swoim portfelu ofertę dla rolników?

Finansowanie rynku rolno-spożywczego zawsze było i pozostaje ważnym aspektem działalności zarówno pojedynczych Banków Spółdzielczych jak i całej Grupy SGB. Zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej Banki Spółdzielcze są autonomicznymi podmiotami i indywidualnie kształtują swoje oferty w każdym obszarze. W niektórych sytuacjach, jak np. w przypadku współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie kredytów preferencyjnych, SGB-Bank S.A. reprezentuje zrzeszone Banki Spółdzielcze i w ich imieniu negocjuje oraz podpisuje ramowe warunki współpracy. Są również przypadki wspólnych akcji marketingowych całej lub części Grupy SGB skierowanych do określonych klientów lub nastawione na dany produkt. Obecnie promujemy nasz produkt dla rolników "Kredyt inwestycyjny AGRO" w ramach programu 10:90, w którym to zapewniamy dodatkowe środki finansowe nawet do 90% kosztów inwestycji. Jest to bardzo ciekawa oferta, dotycząca np. finansowania zakupu gruntów rolnych, a ponadto daje ona możliwość sfinansowania w jednym kredycie również nakładów na pierwszy cykl produkcyjny. Przy tych zaletach jest to kredyt długoterminowy, udzielany nawet na 25 lat, może więc stanowić alternatywę dla kredytów preferencyjnych.

W związku z tym, że Banki Spółdzielcze SGB są naturalnymi partnerami dla agrobiznesu, każdy z tych Banków ma ofertę dla sektora rolno-spożywczego, a co najważniejsze jest ona dostosowana do potrzeb rynku lokalnego. Takie podejście jest bardzo ważne, bo przecież produkcja rolna jest zróżnicowana w różnych regionach Polski.

Jaki udział w finansowaniu agrobiznesu mają banki spółdzielcze? Co jest głównym atutem banków spółdzielczych mającym przekonać rolników do korzystania z ich oferty w obliczu coraz silniejszej konkurencji ze strony podmiotów komercyjnych? W jakim stopniu oferta dużych graczy komercyjnych wchodzących na rynek wiejski stanowi wyzwanie dla banków spółdzielczych?

Banki spółdzielcze mają największy udział w rynku kredytów preferencyjnych, dominujących w sektorze agrobiznesu. Obejmują blisko 70 proc. tego rynku, w tym Zrzeszenie SGB ponad połowę tej wartości. Banki spółdzielcze to instytucje o długoletniej tradycji w finansowaniu agrobiznesu i projektów na obszarach wiejskich. Z bankami komercyjnymi konkurujemy bliskością terytorialną - lokalizacją na terenie wiejskim i współpracą z lokalnym środowiskiem. Naszym atutem jest znajomość lokalnych uwarunkowań i problemów, towarzyszymy rolnikom nie tylko w czasach prosperity, ale przede wszystkim w tych trudnych. W konsekwencji oferta Banków Spółdzielczych SGB jest bardzo elastyczna, na bieżąco dostosowywana do zmieniających się potrzeb klientów, a decyzja nawet w trudnych i złożonych przypadkach podejmowana jest bardzo szybko, bo lokalnie. Banki Spółdzielcze finansują wszystkich rolników niezależnie od wielkości gospodarstwa, rodzaju potrzeb kredytowych czy gałęzi produkcji, doceniając przy tym również młodych rolników rozpoczynających działalność. Banki komercyjne stawiają często różnorodne ograniczenia dla branży czy statusu kredytobiorcy.

Jak wygląda zaangażowanie SGB w dystrybucje środków unijnych? Jakie instrumenty są najczęściej realizowane: dopłaty, instrumenty zwrotne, inne formy wsparcia? Jak będzie się kształtować dystrybucja tych środków w najbliższych latach? Czy SGB ma już plan na okres, kiedy po roku 2020 środki unijne ulegną redukcji?

Beneficjenci środków unijnych mogą liczyć na naszą pomoc. W całym procesie pozyskiwania środków, poczynając od wyboru właściwego źródła finansowania, aż do rozliczenia projektu. W zakresie wsparcia finansowego wystawiamy promesy, udzielamy kredytów unijnych SGB, które finansują nawet 100% przedsięwzięcia, wystawiamy gwarancje na zaliczki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Co do instrumentów zwrotnych - jest również grupa Banków Spółdzielczych, które występują w charakterze pośredników finansowych inicjatywy JEREMI, udzielając pożyczek, a prawie wszystkie współpracują z pośrednikami w zakresie udostępniania klientom MŚP gwarancji na zabezpieczenie kredytów. W nowym okresie programowania, gdy zakłada się wzrost znaczenia tych instrumentów, zaangażowanie Banków Spółdzielczych SGB w tym obszarze z pewnością wzrośnie. Dystrybucja środków unijnych na obszarach wiejskich, zgodnie z zasadami nowego PROW 2014-2020, będzie przebiegać podobnie jak w poprzednim okresie programowania, nie przewiduje się tam wdrożenia instrumentów zwrotnych, stąd Banki Spółdzielcze SGB zaoferują beneficjentom produkty finansowe wspierające realizację projektów w formie gwarancji i kredytów. Warto podkreślić, że wiele Banków Spółdzielczych SGB wspiera także Lokalne Grupy Działania utworzone w ramach PROW - Banki naszego Zrzeszenia są członkami tych Grup, doradzają przy wyborze projektów, prowadzą rachunki i udzielają kredytów tym podmiotom.

Na bardzo dynamicznym rynku rolnym perspektywa 2020 roku wydaje się jeszcze dość odległa, ale już teraz bierzemy pod uwagę zmiany, które mogą nastąpić do tego czasu, w szczególności poprzez ocenę zdolności kredytowej w perspektywie długoterminowej.

Jak wygląda współpraca między bankami spółdzielczymi a ARiMR w zakresie kredytów preferencyjnych? Jaki jest klient tego rozwiązania, na co zaciąga te kredyty i na jakie kwoty?

Banki Spółdzielcze SGB udzielają kredytów preferencyjnych na podstawie umów współpracy podpisanych z Bankiem Zrzeszającym, który zawarł umowę współpracy z ARiMR w imieniu własnym i zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Bank Zrzeszający pełni tu rolę łącznika pomiędzy Bankami Spółdzielczymi a ARiMR. Za jego pośrednictwem pozyskiwane są m.in. środki finansowe na pomoc publiczną w formie dopłat do oprocentowania oraz częściowej spłaty kapitału.

Kredyty preferencyjne w przeważającej części zaciągane są na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, natomiast w zdecydowanie mniejszej - na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych. Ponadto przy udziale kredytów preferencyjnych finansowane jest wznawianie produkcji po szkodach spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Przedmiotem preferencyjnego kredytowania są w szczególności: zakup gruntów rolnych, budowa budynków służących do prowadzenia produkcji rolnej, zakup ciągników, maszyn i urządzeń na potrzeby produkcji rolnej. Średnia kwota kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Spółdzielczy SGB wynosi około 270 tys. zł. W 2015 r. weszły w życie nowe przepisy preferencyjnego finansowania, które zostały już wdrożone w Bankach SGB.

W jaki sposób wdrażanie nowych wymogów płynących z CRD IV/CRR (głównie IPS) może wpłynąć na atrakcyjność sektora spółdzielczego dla obszarów wiejskich? Czy będzie to szansa, czy raczej zagrożenie, biorąc pod uwagę, iż społeczności lokalne często wybierały BS właśnie z uwagi na autonomię i lokalny charakter tego typu placówek?

Autonomia i lokalny charakter banków spółdzielczych po wdrożeniu IPS nie ulegną zmianie, a co za tym idzie zachowamy nasz wyjątkowy, wynikający ze spółdzielczego DNA, charakter relacji z klientami i lokalnymi społecznościami. Natomiast z perspektywy funkcjonowania banków spółdzielczych jako podmiotów zainteresowania publicznego, zostanie jeszcze bardziej podniesione bezpieczeństwo ich działania. Banki spółdzielcze, tak samo jak wszystkie banki, podlegają prawu bankowemu, kontroli KNF i gwarancjom BFG, a zaproponowany przez nas model IPS zawiera mechanizmy, które nie tylko zapewniają płynność i wypłacalność, ale praktycznie wykluczają upadłość jakiegokolwiek uczestnika IPS.

Dziękuję za rozmowę.

 

Udostępnij artykuł: