Prezentacja: Bezpieczne kredytowanie i bezpieczne pożyczanie, czyli budowanie wzajemnego zaufania

EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

ogłębiający się kryzys ekonomiczny na świecie, dociera również do Polski, a jego skutki zauważamy na błędach, jakie popełniają uczestnicy rynku finansowego. Dotyczy to zarówno instytucji udzielających kredyty, jak i samych kredytobiorców. Dla obydwu grup istotne jest, aby kredytobiorcy świadomie korzystali z usług banków, SKOK-ów, ale również z tzw. parabanków. W związku z tym tak istotna jest edukacja finansowa Polaków. To swoista inwestycja w przyszłość, a zwrot z tej inwestycji może być widoczny w krótkim czasie.

Agnieszka Gontarek
Departament Marketingu i Komunikacji BIK S.A.

Banki i SKOK-i korzystają z systemu wymiany informacji o aktywności kredytowej konsumentów. System ten wspiera realizację jednej z naczelnych zasad budowania rzetelnych relacji pomiędzy klientami a instytucjami oferującymi usługi finansowe – tj. zasady odpowiedzialnego pożyczania i odpowiedzialnego kredytowania. Instytucje finansowe przede wszystkim szczegółowo dbają o weryfikację bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej osób pożyczających. Konsumenci zaś bardziej świadomie i realistycznie myślą o kredytach. Uczciwie dostarczają odpowiednią i kompletną informację na temat swojej sytuacji finansowej przyszłemu kredytodawcy.

Z pewnością jest to częściowo związane z licznymi działaniami edukacyjnymi, jakie podejmują instytucje finansowe. Sami konsumenci coraz częściej szukają informacji przed zaciągnięciem kredytu i dokładniej czytają dokumenty, które podpisują. Biuro Informacji Kredytowej od lat prowadzi wiele działań edukacyjnych, w których przykłada ogromną wagę do upowszechniania wiedzy o znaczeniu informacji dla rzetelności obrotu gospodarczego oraz o potrzebie budowania pozytywnej historii kredytowej dla dobra każdego klienta banku. Działania te są elementem misji oraz społecznej odpowiedzialności BIK.

Edukacja finansowa społeczeństwa jest niezwykle ważna. Już od najmłodszych lat wszyscy stykają się choćby z reklamami banków i SKOK-ów. Dlatego tak ważne jest wczesne uświadomienie zalet, ale i ryzyka, jakie niesie za sobą korzystanie z produktów finansowych. Efektem takiej wczesnej edukacji będzie mądre korzystanie z oferty produktowej instytucji bankowych.

Właśnie takie przesłanki powodują, że Biuro Informacji Kredytowej prowadzi szereg działań w celu uświadomienia konsumentom wagi posiadania pozytywnej historii kredytowej i konieczności monitorowania swoich zobowiązań. Pośród licznych działań edukacyjnych BIK nawiązuje współpracę z innymi instytucjami, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorów. W tym celu od wielu lat współpracuje z organizacjami konsumenckimi i serwisami instytucji finansowych. W ramach tych działań odbyły się liczne konferencje, targi, prowadzone są wspólne projekty edukacyjne, a informacje o wadze posiadania pozytywnej historii kredytowej rozpowszechniane są na często odwiedzanych przez przyszłych i obecnych kredytobiorców serwisach internetowych.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. BIK spełnia rolę społeczną, zapobiegając nadmiernemu zadłużaniu się klientów banków, a także wspierając odpowiedzialne kredytowanie. BIK wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych oraz działa na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Misją BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczanie bankom, konsumentom i przedsiębiorcom produktów informacyjnych oraz narzędzi informatycznych. BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz z inicjatywy Związku Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego.

Równie istotne jak propagowanie wiedzy na tematy dotyczące BIK wśród bezpośrednio zainteresowanych, czyli kredytobiorców, są działania na rzecz edukowania młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i ze szkół wyższych. Biuro realizuje te działania m.in. za pośrednictwem organizacji i stowarzyszeń konsumenckich. Spośród organizacji i stowarzyszeń konsumenckich, z którymi BIK stale współpracuje należy wymienić: Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP, Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskiej „S”. Każdego roku BIK jest współorganizatorem lub sponsorem kilku ogólnopolskich konkursów: Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów oraz Olimpiady Wiedzy o Bankach. Dzięki takim wspólnym działaniom uczniowie mają sposobność poznać swoje prawa, zastanowić się nad mechanizmami rządzącymi rynkiem i nad własnymi postawami konsumenckimi. Budujemy w ten sposób wyedukowane społeczeństwo, które będzie w sposób mądry, odpowiedzialny korzystało ze wszelkich dobrodziejstw, jakie daje rynek finansowy.

Od kilku lat BIK prowadzi wspólny projekt ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej pt. Żyj Finansowo. Polega on na prowadzeniu zajęć edukacyjnych oraz ich ewaluacji w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w oparciu o materiał opracowany przez dr. Dariusza Wieczorka „Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami osobistymi w życiu osobistym”. W materiale został umieszczony rozdział poruszający tematykę kredytów, w tym wagę kształtowania pozytywnej historii kredytowej. Celem projektu jest podniesienie świadomości młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie finansów osobistych.

Bardzo ważną grupą konsumentów dopiero wchodzących na rynek finansowy są studenci. Dlatego działania BIK są kierowanie również do tej licznej grupy. Są to przecież osoby, które niedługo rozpoczną pracę (lub już taką mają), a także osoby czynne zawodowo, które doskonalą swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Na wybranych renomowanych uczelniach ekonomicznych prowadzone są więc wykłady dotyczące całego systemu wymiany informacji w Polsce, jego uczestników, zalet posiadania pozytywnej historii kredytowej. Do tego celu wykorzystywany jest przygotowany wspólnie przez partnerów programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem skrypt pt. „Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki”. Do tej pory w wykładach wzięło udział ponad 1500 studentów z całej Polski.

Konsumenci coraz częściej szukają wiedzy w internecie. Na stronie BIK (www.bik.pl) zostało uruchomione Centrum Edukacyjne, w którym znajdują się poradniki, jak dbać o finanse osobiste oraz seriale edukacyjne. Dzięki kolejnym odcinkom serialu każdy może się dowiedzieć, jak praktycznie wykorzystać informacje z BIK zarówno przed ubieganiem się o kredyt, jak i w trakcie jego spłaty.

Należy pamiętać, że pierwszymi osobami, z którymi styka się konsument chcący wziąć kredyt, są pracownicy banków i SKOK-ów. BIK przeprowadza, więc specjalne kampanie edukacyjne kierowane również do tych osób. Jeszcze w tym roku, banki i SKOK-i, będą mogły korzystać z systemu e-learningowego BIK, dzięki któremu każdy pracownik zdobędzie pełną wiedzę o informacjach zawartych w bazach BIK. Pomoże mu to w udzielaniu rzetelnych informacji klientom.

Edukacja finansowa weryfikowana jest szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Wszyscy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że sytuacja na rynkach ekonomicznych ulega częstym zmianom. Mądry ten, kto potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo finansowe również w gorszej sytuacji finansowej. Dlatego stale powinniśmy pracować nad poprawą swojej wiedzy ekonomicznej. Prawidłowo wykorzystana wiedza powinna pomóc, aby w przyszłości, już jako uczestnicy rynku finansowego, podejmować przemyślane, bezpieczne decyzje.

 

Udostępnij artykuł: