Prezentacja BIK: Częstsza aktualizacja danych kredytowych – nowe wyzwania dla banków

BANK 2016/03

11 września 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzająca jednocześnie nowe obowiązki dla banków w zakresie aktualizacji danych w BIK.

11 września 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzająca jednocześnie nowe obowiązki dla banków w zakresie aktualizacji danych w BIK.

Marcin Ledworowski
Dyrektor Operacyjny BIK

Michał Słoniewicz
Dyrektor Departamentu Zasobów Informacyjnych BIK

Projekt i intencja wprowadzenia zmian ustawodawczych miały na celu zwiększenie dostępności i wiarygodności danych dla rynku finansowego. Kierunkiem przewodnim modyfikacji ustawodawczych było wprowadzenie w polskim systemie prawnym regulacji mających na celu zwiększenie poziomu ochrony interesów konsumentów dokonujących czynności prawnych z różnymi instytucjami finansowymi. Jednym z założeń było jednocześnie dążenie do wyeliminowania luk prawnych w obszarze bezpieczeństwa systemu finansowego

W artykule omawiamy przepis, który odgrywa istotną rolę w zmianie dotychczasowego porządku funkcjonowania banków w systemie wymiany informacji. Warto przy tym nadmienić, że nowa sytuacja prawna wymaga także dokonania zmian w systemach informatycznych BIK do zwiększonej częstotliwości przekazywania danych.

Aktualizacja danych kredytowych w ciągu 7 dni

Ryzyko kredytowe, ze względu na potencjalne straty dla instytucji finansowych, podlega od wielu lat szczególnej uwadze regulatora. W tym kontekście nowelizacja przepisów wprowadza obowiązek aktualizacji danych kredytowych klienta w ciągu 7 dni w zewnętrznych rejestrach kredytowych, utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, czyli m.in. w BIK.

Oto brzmienie ww. przepisu art. 105 ust. 4, ustawy – Prawo bankowe: „Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania”.

Wobec nowelizacji art. 105 ust. 4i Prawa bankowego, banki i instytucje finansowe obowiązane są do informowania BIK o każdej zmianie zobowiązania wymagającej aktualizacji w BIK w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających aktualizację, a w szczególności do przekazania:

 • Informacji o nowym zobowiązaniu.
 • IInformacji o całkowitej spłacie zobowiązania.
 • IInformacji o wygaśnięciu zobowiązania.
 • IInformacji o zmniejszeniu zadłużenia wskutek spłaty raty zgodnie z harmonogramem.
 • IInformacji o zmniejszeniu zadłużenia wskutek przedterminowej spłaty znaczącej części zobowiązania.
 • IInformacji o zmianie warunków spłaty (np. kwota raty, data zakończenia).
 • IInformacji o kondycji zobowiązania (np. status płatności, liczba dni opóźnienia).
 • IKorekty błędnych danych.
 • IZmiany adresu klienta, nazwiska itp.

Częstsza aktualizacja danych kredytowych w praktyce oznacza konieczność wprowadzenia zmian po stronie banków, lecz także nieuchronne zmiany w funkcjonowaniu rejestru kredytowego. Skoro BIK obowiązany jest wprowadzić informacje kredytowe do swojej bazy danych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania to nowego zaprojektowania wymaga infrastruktura informatyczna. BIK, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: