Prezentacja CUBE.ITG: Manifest Agile vs. „Agile Bank”

NBS 2016/05

Metodyka Agile, zwana też zwinnym programowaniem, jest już dobrze znana instytucjom finansowym, a te, które jeszcze jej nie wykorzystują, rozważają jej zastosowanie. Celem Agile jest tworzenie rozwiązań dostosowujących się na bieżąco do zmieniających się wymagań biznesu.

Metodyka Agile, zwana też zwinnym programowaniem, jest już dobrze znana instytucjom finansowym, a te, które jeszcze jej nie wykorzystują, rozważają jej zastosowanie. Celem Agile jest tworzenie rozwiązań dostosowujących się na bieżąco do zmieniających się wymagań biznesu.

Dzięki tej metodyce możliwe jest zoptymalizowanie procesu wytwarzania oprogramowania, ale o pełnym sukcesie można mówić dopiero po uruchomieniu go w środowisku banku - wykonaniu testów, zaplanowaniu realisów i przygotowaniu infrastruktury technicznej. Może się jednak okazać, że w procesie wytwórczym Agile zderza się ze skostniałą architekturą logiczną i techniczną systemów, narzucającą kaskadowe i często rozbudowane procesy testowe i realisowe. Trafne tu będzie odniesienie do akrobaty w zbroi rycerskiej - trudno od niego wymagać sukcesów przy narzuconych ograniczeniach zewnętrznych.

Kiedy możemy powiedzieć, że jesteśmy Agile?

Do metodyki należy dostosować zarówno proces wytwórczy, jak i środowiska systemowe, architekturę systemów oraz procesy wdrożeniowe. Aby więc realizować projekty w sposób zwinny, reagując na zmieniające się oczekiwania biznesu, niezbędne będą następujące zmiany:

 1. Uelastycznienie architektury systemów banku - Agile Architecture.
 2. Dynamiczne przydzielanie środowisk projektowych - Agile Infrastucture.
 3. Zmiana organizacji testów - Agile Test.

Agile Architecture

Wiele banków boryka się z problemem złożonych systemów centralnych, które z założenia miały integrować wszystkie procesy. Niestety ubocznym skutkiem takiego rozwiązania jest powstanie ociężałych systemów core'owych, które w razie konieczności wprowadzenia zmian, wymagają rozbudowanych procesów testowych i wdrożeniowych. Jednocześnie ograniczenia systemów core'owych nie zawsze pozwalały na obsługę wszystkich produktów w zmieniającym się świecie bankowym, przez co zostały one otoczone innymi systemami produktowymi (do obsługi kart kredytowych, do obsługi produktów klientów korporacyjnych itp.). To z kolei spowodowało, że pojawił się problem z pełną integracją procesów oraz z dostępem do pełnej informacji o kliencie banku.

Aby więc sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby rynku, banki szukają metod uelastycznienia swojej architektury z przywróceniem pełnej integracji procesów i informacji o kliencie. Jedną z pomocnych metod jest dekompozycja systemów, która ogranicza wpływ zmian na funkcjonowanie całego systemu bankowego, a ponadto pozwala na integrację procesów zachodzących w poszczególnych systemach produktowych. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest uzyskanie znacznie większej elastyczności architektury systemowej oraz uproszczenie procesu wdrożeniowego wprowadzanych zmian.

Cube.ITG w swojej ofercie produktowej skoncentrował się na rozwiązaniach pozwalających na znaczne uelastycznienie systemów bankowych, zmierzając do budowy architektury zgodnej z Manifestem Agile. Poniżej opisano przykładowe obszary, których wydzielenie znacznie skróci proces rozwoju produktów i usług bankowych.

1. Systemy Front-End

Tworząc rozwiązanie dedykowane do budowy systemów Front-End, Cube.ITG zakłada, że banki oczekują sprawdzonych rozwiązań popartych referencjami i spełniających indywidualne wymagania funkcjonalne, dopasowane do istniejącej architektury banku. Doświadczenia z dotychczasowych prób przeniesienia wdrożonych systemów Front-End do innych klientów pokazują, że w efekcie systemy wymagają istotnych modyfikacji. Chodzi tu zarówno w obszar wizualny, funkcjonalny, jak i integracyjny - konieczne jest pogodzenie wymagań systemu Front-End z możliwościami systemów transakcyjnych. Finalnie powstają kolejne wersje systemu, w znacznym stopniu różniące się od siebie, z zaletami i wadami kolejnych implementacji.

W związku z tym Cube.ITG przygotował Platformę Rapid Software Development, jako zestaw gotowych komponentów dedykowanych do budowy systemów Front-End.

Zadaniem Platformy Rapid Software Development jest wspomaganie tworzenia oprogramowania w technologiach opartych na Java Script w aspektach:

Funkcjonalnym - uniwersalne, konfigurowalne funkcjonalności, mogące być wykorzystywane przez wiele aplikacji. Organizacyjnym - standardy Graficznego Interfejsu Użytkownika (GUI), zestaw komponentów integracyjnych.

2. Centralna Baza Klientów

System CIS (Customer Information System) służy do integracji informacji o klientach banku, z zachowaniem konieczności utrzymania spójności danych w całej architekturze systemów. Zapewnia on pełną ich konsolidację, dając dostęp do pełnej i aktualnej informacji o kliencie.

3. System ewidencji i obsługi zabezpieczeń (EWiD)

Wdrożenie systemu EWiD pozwala na wyniesienie wszystkich zabezpieczeń produktów bankowych do jednego scentralizowanego repozytorium. W efekcie klient otrzymuje pełną informację o aktualności zapieczeń, wraz z możliwością integracji rejestru z zewnętrznymi systemami, np. wspierającymi proces windykacji.

Centralne repozytorium informacji o zabezpieczeniach zawiera:

 • rejestr zabezpieczeń,
 • rejestr przedmiotów zabezpieczeń,
 • ewidencjonowanie wycen przedmiotów zabezpieczeń,
 • informacje o klientach i ekspozycjach,
 • informacje o powiązaniu zabezpieczenia z ekspozycją,
 • powiązanie zabezpieczenia z klientem,
 • raportowanie zabezpieczeń,
 • integrację z systemami zewnętrznymi,
 • pobieranie i udostępnianie danych.

4. Katalog produktów

Katalog Produktów i Usług jest systemem wspierającym zarządzanie produktami i usługami dla sektora bankowego. Umożliwia on definiowanie biznesowych produktów bankowych, zarządzanie ich oferowaniem klientom banku oraz przypisanie im list cenowych. Ma jednocześnie możliwość współpracy z zewnętrznym, specjalizowanym systemem naliczania opłat i prowizji. Katalog Produktów i Usług ma za zadanie umożliwienie mapowania produktów w rozumieniu banku na produkty i usługi w rozumieniu systemów informatycznych.

5. System do wyceny produktów bankowych Cube.

ITG posiada w ofercie rozwiązanie Oracle Revenue Management and Billing (ORMB), zlokalizowane i przygotowane do wdrożenia na polskim rynku. ORMB postrzegany jest jako system zarządzający opłatami i prowizjami, ale dzięki nieograniczonym możliwościom definicji parametrów do naliczania opłat dla klienta oraz posiadanej pełnej informacji o pobranych opłatach od klienta, pozwala na zarządzanie całościową ceną oferowanych produktów. Wdrożenie centralnego systemu wyceny produktów pozwala na dynamiczne rozbudowywanie oferty produktowej, poprzez pakietyzację produktów obsługiwanych przez różne systemy produktowe lub oparte na ofercie partnerskiej. System ORMB pozwala na indywidualizację ofert dla poszczególnych klientów przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed nieplanowaną utratą przychodów (Revenue Liquid).

nbs.2016.tabela.037.aAgile Infrastructure

Inaczej nazywane Adaptacyjnym Zarządzaniem Środowiskami, określane jest jako dynamiczne centrum danych, odpowiadające na zmieniające się wymagania klientów i programistów.

Trzeba pamiętać, że realizacja projektów zgodnie z metodyką Agile narzuca określone wymagania na sposób przydzielania środowisk informatycznych i zarządzania nimi. Dotyczy to zarówno zwiększonej dostępności, w tym ilości niezbędnych środowisk, jak również możliwości bieżącego zarządzania konfiguracją.

Wiele banków korzysta obecnie z narzędzi witalizacyjnych środowisk. Nadal jednak pozostaje problem zarówno z liczbą środowisk niezbędnych do realizacji projektów w metodyce Agile, jak i możliwością dynamicznego zarządzania konfiguracją.

Pełne wdrożenie infrastruktury zgodnej z Manifestem Agile jest jednym z etapów budowy chmury prywatnej. Z tego względu proces budowy Agile Infrastructure można opisać w poniższych zagadnieniach:

 • Czy planujemy rozwijać własne Data Center?
 • Które obszary powinniśmy przesunąć do chmury?
 • Typy chmury, jakie planujemy użyć (prywatna, publiczna, hybrydowa)
 • Jakich zmian powinniśmy dokonać w polityce governance?
 • Jakich zmian powinniśmy dokonać w polityce bezpieczeństwa?

Wśród kluczowych zagadnień pojawia się pytanie, czy celowe jest rozwijanie własnego Data Center w obszarze środowisk developerskich, czy może lepiej i taniej jest skorzystać ze specjalizowanych Data Center oferujących usługi IaaS lub PaaS. Oferowane przez Cube.ITG usługi IaaS i PaaS, pozwalają klientom na zapewnienie zespołom projektowych infrastruktury zgodnej z metodyką Agile wraz ze świadomością o miejscu przetwarzania danych.

 

Udostpnij artyku: