Prezentacja OpenBIZ: Bank, IT, Bezpieczeństwo

NBS 2016/09

Które z tych określeń jest ważniejsze? Który obszar funkcjonowania instytucji bankowej” jest najważniejszy? Czy Bank bez Technologii Informacyjnych może funkcjonować?

Które z tych określeń jest ważniejsze? Który obszar funkcjonowania instytucji bankowej” jest najważniejszy? Czy Bank bez Technologii Informacyjnych może funkcjonować?

Pierwsza logiczna myśl ‚„Bank jest podstaw( jest słuszna, jednak większość z nas doświad czyła i doświadcza rozterki myślowej, a decy denci odpowiedzialni za funkcjonowanie ban ku również rozterki strategicznej, taktycznej i operacyjnej”, którą można zobrazować pyta niem Jak duży wpływ na prawidłowe funk cjonowanie banku mają technologie informa cyjne i bezpieczeństwo?”. Schemat” rozterki można przedstawić graficznie. Obszary funk cjonowania instytucji bankowej przenikają się.

Każdy z nich jest określony mniej lub bardziej szczegółowo przez system prawny Polski i Unii Europejskiej, przez rekomendacje i uchwały nadzorcy jakim w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego. Regulacje te tworzą dosyć obszer ną listę. Bank jest zobowiązany wszystkie je sto sować. Lista przedstawiona w ramce jest dosyć obszerna, a nie wyczerpuje „calości.

 1. Ustowo Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r
 2. Ustawo o rachunkowości z 29 wrześnio 1994
 3. Ustawo o usługoch płatniczych z 19 sierpnia 2011 r
 4. Ustawo o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 r
 5. Dyrektywo Parlamentu Europejskiego i Rady nr 48/2006
 6. Dyrektywo Parlamentu Europejskiego i Rody nr 49/2006 Z Dyrektywo Parlamentu Europejskiego i Rody 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r.
 7. Ustawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r
 8. Ustawo o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentac przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jokim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetworzonio danych osobowych z 29 kwietnio 2004 r
 10. Rekomendacjo A
 11. Rekomendoqo B
 12. Rekomendacjo C
 13. Rekomendacjo D
 14. Rekomendocjo F
 15. Rekomendacjo G
 16. Rekomendacjo H
 17. Rekomendocjo I
 18. Rekomendacjo J
 19. Rekomendacjo K
 20. Rekomendacjo L
 21. Rekomendacjo M
 22. Rekomendacjo P
 23. Rekomendacjo R
 24. Rekomendacjo S
 25. Rekomendacjo T
 26. Rekomendacjo U
 27. Rekomendacjo W
 28. Ustawo o ochronie osób imienia z 22 sierpnia 1997 r
 29. Ustowo Kodeks Procy — Dział IV (Dbo wiązki procodowcy i pracownika) Rozdział li (Dbo wiązki pracownika) iii o (Zakaz konkurencji) z 26 czerwca 1974 r
 30. Ustowo o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r
 31. Ustowo o bankowym funduszu gwarancyjnym z 14 grudnia 1994 r
 32. Ustowo oprawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r
 33. Ustowo o elektronicznych instrumentach płatniczych z 12 wrześnio 2002 r

 

Zapisy zawarte w wymienionych dokumentach muszą być odzwierciedlone w wewnętrznym „systemie prawnym instytucji bankowej. Prze łożyć na misję, strategię, polityki, procedury i wynikające z nich procesy. Kończą się niestety możliwości wyobraźni.

Bezwarunkowo muszą być spełnione zapisy ustaw. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: