Prezentacja: Praktyka zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach spółdzielczych Implementacja KRI w warunkach BS

NBS 2010/12

Od wielu już lat światowe i krajowe media z wielkim upodobaniem nagłaśniają problemy banków związane z zaburzeniami funkcjonowania systemów bankowości elektronicznej, w tym systemów bankowości internetowej i systemów rozliczeń kartowych. Te ujawniane na czołówkach gazet i portalach internetowych fakty, potwierdzane przez setki czy tysiące zniecierpliwionych i zdenerwowanych klientów wskazują na to, że materializowanie się problemów technicznych dotyczy nawet wielkich banków - pionierów zawansowanych technologii IT.

Od wielu już lat światowe i krajowe media z wielkim upodobaniem nagłaśniają problemy banków związane z zaburzeniami funkcjonowania systemów bankowości elektronicznej, w tym systemów bankowości internetowej i systemów rozliczeń kartowych. Te ujawniane na czołówkach gazet i portalach internetowych fakty, potwierdzane przez setki czy tysiące zniecierpliwionych i zdenerwowanych klientów wskazują na to, że materializowanie się problemów technicznych dotyczy nawet wielkich banków - pionierów zawansowanych technologii IT.

Krzysztof Maderak

Konieczność sprostania wymogom klientów, konkurencji i otoczenia biznesowego z jednej strony, a otoczenia regulacyjnego i nadzorczego z drugiej, zmusiła banki spółdzielcze do realizacji takich strategii informatyzacji, które mogą promować i wspomagać nowe kanały dystrybucji usług bankowych przy jednoczesnym zapewnieniu ich niezakłóconego i bezpiecznego funkcjonowania.

Aby jednak skutecznie realizować powyższy postulat, bank spółdzielczy musi diametralnie zmienić swoje nastawienie do priorytetyzacji ryzyka bankowego. Oczywiście nie oznacza to porzucenia tradycyjnego paradygmatu, w którym około 60 proc. ryzyka banku stanowi ryzyko kredytowe, 25 proc. ryzyko operacyjne, a pozostałe 15 proc. ryzyko rynkowe. Musi to jednak skutkować zrozumieniem, że w XXI wieku o reputacji banku decyduje zdolność do prowadzenia normalnej działalności niezależnie od wewnętrznych i zewnętrznych czynników zaburzających. Podstawowym wymogiem niezbędnym do osiągnięcia tej zdolności jest skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym, które w nowoczesnym banku spółdzielczym stanowi poważne wyzwanie, przede wszystkim w zakresie identyfikacji i monitorowania.

Konieczność szybkiego wprowadzania nowych produktów bankowych i wdrażania nowych technologii w ciągłym procesie rozwoju rynków finansowych powoduje bardzo szybki wzrost zagrożeń wynikających z błędów ludzkich i wadliwości urządzeń technicznych

Definicja bazylejska określająca ryzyko operacyjne jako ryzyko straty wynikającej z niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub też zdarzeń zewnętrznych w jaskrawy sposób wskazuje, że źródłem ryzyka jest sama instytucja i jej zdolność (lub brak tej zdolności) do reagowania na stale występujące wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia.

Definicja ta wyróżnia cztery główne czynniki ryzyka: procesy, ludzi, systemy i zdarzenia zewnętrzne.

Do niedawna ogólnie pojęte zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach spółdzielczych sprowadzało się głównie do wyznaczenia kapitału na pokrycie wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego. Ze względu na prostotę stosowania wię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: