Prezentacja: Preferencyjne linie kredytowe

NBS 2015/09

Na inwestycje w rolnictwie, rybactwie śródlądowym, przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także na wznowienie produkcji rolnej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, można otrzymać preferencyjny kredyt, w którego spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2015 r. ruszyło sześć takich linii kredytowych.

Na inwestycje w rolnictwie, rybactwie śródlądowym, przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także na wznowienie produkcji rolnej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, można otrzymać preferencyjny kredyt, w którego spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2015 r. ruszyło sześć takich linii kredytowych.

W pięciu z nich pomoc ARiMR polega na spłacaniu za rolników części należnego bankom oprocentowania, natomiast w jednej linii kredytowej Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu.

Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania

Kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR) - umożliwia finansowanie między innymi: zakupu, budowy i modernizacji budynków, zakładania sadów, zakupu lub budowy infrastruktury technicznej, zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej oraz zakupu gruntów rolnych (do 10% poniesionych nakładów). Linia ta adresowana jest także do podmiotów inwestujących w rybactwo śródlądowe, które mogą przeznaczyć kredyt na przykład na budowę lub modernizację budynków, budowli i obiektów stawowych, zakup wyposażenia do odłowu ryb oraz zakup urządzeń lub maszyn do utrzymania obiektów stawowych i prowadzenia produkcji.

Kredyt na zakup użytków rolnych (linia Z) - można go przeznaczyć wyłącznie na zakup użytków rolnych, w celu utworzenia lub urządzenia gospodarstwa rolnego. Dopłaty do oprocentowania tego kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów (linia PR) - zakres jego wykorzystania jest bardzo szeroki. Kredyt taki można bowiem przeznaczyć np. na budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli do przetwórstwa i magazynowania produktów, zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania lub magazynowania produktów oraz ich przygotowania do sprzedaży, zakup środków transportu usprawniających przebieg procesu technologicznego lub gospodarki magazynowej. Ponadto, kredyt może zostać przeznaczony na zakup udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także zakup udziałów spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania. Pomoc na zakup akcji lub udziałów jest stosowana w formule de minimis.

Dwie kolejne linie kredytowe przeznaczone są na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02). Kredyt z linii K01 przeznaczony jest na odtworzenie zniszczonych środków trwałych, na przykład odbudowę lub remont zniszczonych budynków, infrastruktury, maszyn i urządzeń rolniczych, a kredyt z linii K02 na zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, na przykład pasz, nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego, paliwa na cele rolnicze.

Kredyty klęskowe są udzielane, gdy wysokość szkody przekracza 1050 zł - w przypadku strat w środkach trwałych, lub jeżeli wysokość szkody przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie albo dziale specjalnym, liczonej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. W przypadku, gdy wysokość strat wyniesie 30% lub mniej, wówczas wsparcie jest udzielane w formie pomocy de minimis w rolnictwie.

Maksymalny okres spłaty kredytów z wymienionych wyżej linii wynosi 15 lat, z wyjątkiem kredytów klęskowych. W ich przypadku bowiem czas spłaty kredytu pozostaje do uzgodnienia z bankiem, przy czym Agencja może stosować dopłaty nie dłużej niż przez cztery lata liczone od daty wystąpienia szkód.

Oprocentowanie preferencyjnych kredytów, w których spłacie pomaga ARiMR, może wynieść nie więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o maksymalnie 2,5 punktu procentowego. Natomiast wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę wynosi:

 • 0,67 oprocentowania kredytu, ale nie mniej niż 3% - dla kredytów inwestycyjnych i kredytów z linii K01;
 • 0,5 oprocentowania, ale nie mniej niż 1,5% - dla kredytów z linii K02, jeżeli w dniu wystąpienia szkód ubezpieczonych było co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej połowa liczby zwierząt gospodarskich. Natomiast w przypadku, gdy nie było takiego ubezpieczenia, kredytobiorca płaci różnicę pomiędzy wysokością oprocentowania kredytu i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję za kredytobiorców posiadających ubezpieczenie. Pozostałą część oprocentowania płaci za kredytobiorcę ARiMR.

Maksymalne kwoty kredytów wynoszą:

 • 80% wartości nakładów na inwestycję w gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 5 mln zł,
 • 70% wartości nakładów na inwestycję i nie więcej niż:
  • 8 mln zł w dziale specjalnym produkcji rolnej, lub w zakresie rybactwa śródlądowego,
  • 16 mln zł w przypadku przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków.

W przypadku kredytów klęskowych wkład własny kredytobiorcy nie jest wymagany, co oznacza, że można je zaciągnąć na sfinansowanie 100% wartości nakładów.

W celu uzyskania kredytu wymagane jest złożenie w banku współpracującym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji (nie dotyczy kredytów z linii K02), stosownymi oświadczeniami (wg wzorów ARiMR) i innymi dokumentami wymaganymi przez banki. W przypadku kredytów klęskowych należy złożyć w banku również protokół oszacowania szkód, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę.

Kredyt z częściową spłatą kapitału kredytu

Kredyt na inwestycje polegające na tworzeniu lub powiększeniu gospodarstw rolnych przez młodych rolników - linia MRcsk - przeznaczony jest wyłącznie na zakup użytków rolnych. Mogą z niego korzystać młodzi rolnicy, czyli osoby, które w dniu złożenia wniosku o kredyt mają nie więcej niż 40 lat, posiadają umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem (albo zobowiążą się do ich uzyskania w okresie trzech lat od dnia zawarcia umowy kredytu) i po raz pierwszy rozpoczną działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący nim.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i nie może wynosić więcej niż 5 mln zł.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu i nie może być wyższa niż równowartość w złotych 70 tys. euro, przeliczona wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy. Kwota ta wypłacana jest w dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 80% kwoty pomocy - po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji,
 • II rata - po pięciu latach od dnia zawarcia umowy kredytu, pod warunkiem, że kredyt nie został wcześniej spłacony.

Procedura ubiegania się o kredyt z linii MRcsk jest analogiczna, jak w przypadku kredytów z dopłatami do oprocentowania. Banki współpracujące z ARiMR w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych Banki są niezbędnym partnerem Agencji przy realizacji pomocy w spłacie kredytów. Udzielając kredytów preferencyjnych angażują własny kapitał, a ponadto rozpatrując wnioski o te kredyty sprawdzają czy spełnione zostały wszystkie warunki umożliwiające udzielenie przez ARiMR pomocy publicznej. W przypadku kredytów preferencyjnych ważną rolę odgrywają banki spółdzielcze, z którymi od lat współpracuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i z usług których korzysta wielu rolników. W 2015 r. kredyty preferencyjne można otrzymać w:

 • bankach spółdzielczych zrzeszonych w SGB-Banku S.A.,
 • bankach spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • Krakowskim Banku Spółdzielczym.

Oprócz tych banków spółdzielczych i zrzeszających, kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR można otrzymać w: BGŻ BNP Paribas S.A.; Banku Pekao S.A.; Raiffeisen Banku Polska S.A. i Banku Zachodnim WBK S.A.

 

Udostępnij artykuł: