Prezentacja: Rekordowe półrocze

EDS 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Zacieśnia się współpraca banków spółdzielczych z Biurem Informacji Kredytowej. Coraz chętniej i częściej - doceniając ich użyteczność - korzystają one z produktów oferowanych przez BIK. Najlepszym dowodem na to jest systematyczny wzrost liczby pobranych przez BS raportów bankowych BIK KI, czyli podstawowej grupy produktów Biura.

Tomasz Klepacki

W pierwszym półroczu br. pobrano ich ponad 220 tys. i przekroczono okrągłą liczbę 100 000 raportów kwartalnie. Oznacza to, że banki spółdzielcze (określenie „banki spółdzielcze” oznacza zarówno banki spółdzielcze, jak i banki je zrzeszające) dostrzegły możliwości i korzyści w zakresie minimalizacji ryzyka kredytowego, jakie daje im informacja dostarczana przez Biuro Informacji Kredytowej.

W tabeli 1 zaprezentowano porównanie liczby oraz tempa wzrostu liczby pobranych przez BS raportów BIK w poszczególnych kwartałach 2009 oraz w kwartałach I półrocza 2010 r.

nbs.2010.09.tabela.018.a.550x

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że banki spółdzielcze w okresie kolejnych sześciu kwartałów ponad podwoiły ilości pobieranych z Biura Informacji Kredytowej raportów (z 53 894 szt. do 121 370 – wzrost o 125,2 proc.), przy czym, co też jest istotne, z kwartału na kwartał liczba raportów systematycznie wzrastała. Dla lepszego zobrazowania przytoczonych w tabeli 1 informacji na wykresie 1 pokazano liczbę, a na wykresie 2 procentowe tempo wzrostu liczby raportów BIK KI w poszczególnych kwartałach.

nbs.2010.09.wykres.019.a.550x

nbs.2010.09.wykres.019.b.550x

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z raportów BIK KI przez sektor banków spółdzielczych w kolejnych miesiącach pierwszego półrocza br. zebrane zostały w tabeli 2.

nbs.2010.09.tabela.018.b.550x

Jak wynika z przedstawionych w tabeli 2 danych, po dość spokojnym, niewielkim wzroście liczby raportów pobieranych w pierwszych miesiącach br. (pomiędzy lutym a styczniem zanotowano wzrost o 1080 sztuk, tj. o 3,8 proc.), w ostatnim miesiącu I kwartału 2010 r. nastąpiło gwałtowne zwiększenie zainteresowania raportami ze strony banków spółdzielczych. Dość powiedzieć, że tylko w rekordowym, jak do tej pory miesiącu, marcu 2010 r. pobrano ich niewiele mniej niż w całym pierwszym kwartale 2009 r. (dokładnie mniej o 20 proc., czyli o 10 805 sztuk). Świadczy to z jednej strony o wzrastającym popycie na kredytowanie zgłaszane przez klientów BS, a z drugiej o dużej przydatności produktów i usług oferowanych bankom spółdzielczym przez Biuro Informacji Kredytowej. W kolejnych miesiącach drugiego kwartału br. popyt na raporty BIK ustabilizował się na wysokim poziomie 40 tys. sztuk miesięcznie, z niewielkim trendem wzrostowym (w maju w stosunku do kwietnia zanotowano wzrost o 619 sztuk, czyli 1,6 proc., zaś w czerwcu w stosunku do maja sprzedaż zwiększyła się o 944 sztuk, tj. o 2,4 proc.).

nbs.2010.09.wykres.019.c.550xnbs.2010.09.wykres.019.d.550x

Na wykresach 3 oraz 4 zaprezentowane została liczba oraz dynamika wzrostu liczby raportów BIK pobranych przez BS w poszczególnych miesiącach I półrocza 2010 r.

Dość ciekawe jest również porównanie, które rodzaje raportów oferowanych przez Biuro Informacji Kredytowej cieszyły się największym zainteresowaniem sektora banków spółdzielczych w pierwszych miesiącach br. Zdecydowanie najwięcej pobranych zostało – co nie jest żadnym zaskoczeniem – Bankowych Raportów Kredytowych. Jest to najważniejszy i najbardziej popularny produkt umożliwiający określenie zdolności kredytowej i wiarygodności klienta, wykorzystywany w momencie aplikowania w banku o kredyt. W I kwartale 2010 r. pobranych zostało w sumie przez banki spółdzielcze 85 383 Bankowych Raportów Kredytowych, tj. 84,6 proc. wszystkich pobranych raportów BIK KI, a w II kwartale br. 103.594, czyli 85,3 proc. całości. Ponadto BS skorzystały także z pozostałych rodzajów raportów BIK KI: Bankowego Raportu Monitorującego, dającego możliwość cyklicznego pozyskiwania informacji na temat własnych klientów (pobrano ich w sumie w okresie styczeń – marzec br. 6.670, co stanowiło 6,6 proc., zaś w II kw. 7.501, tj. 6,2 proc. ogółu pobranych raportów) oraz Bankowego Raportu Zarządzanie, pozwalającego na określenie zdolności kredytowej i wiarygodności klienta, z których banki spółdzielcze skorzystały 8879 razy, co daje 8,8 proc. wszystkich raportów pobranych przez BS w I kw. 2010 r. oraz 10 275 razy w drugim kwartale br., co stanowiło 8,5 proc. ogółu raportów.

Podsumowanie aktywności banków spółdzielczych w pierwszym półroczu 2010 r. przedstawiono w tabelach 3 i 4 oraz na wykresach od 5 do 8. W tabeli 3 i 4 odpowiednio dla I i II kw. br. zebrane zostały dane przedstawiające liczbę poszczególnych rodzajów raportów BIK KI oraz zaprezentowana struktura rodzajowa raportów wykorzystywanych przez sektor banków spółdzielczych. Informacje te zostały zobrazowane na wykresach 5 oraz 6 dla I kwartału oraz wykresach 7 i 8 dla II kwartału br.

nbs.2010.09.tabela.018.c.550x nbs.2010.09.wykres.019.e.550x

 

nbs.2010.09.wykres.019.f.550x

nbs.2010.09.tabela.018.d.550xnbs.2010.09.wykres.019.g.550xnbs.2010.09.wykres.019.h.550x

 

Udostępnij artykuł: