Prezentacja: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

NBS 2014/11

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,2 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOK-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji.

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,2 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOK-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji.

Grzegorz Kondek,
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Jednym z zaleceń Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego z 2012 r., dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, jest wykorzystanie w praktyce bankowej zewnętrznych baz danych, takich jak bazy: Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej czy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Związek Banków Polskich od lat prowadzi i rozwija systemy wymiany informacji, wspierając banki w spełnianiu wymogów i aktualnych zaleceń nadzorczych, dotyczących wzmacniania procesów akceptacji ryzyka transakcji i klienta. Jednym z najważniejszych jest System BANKOWY REJESTR, funkcjonujący na podstawie art. 105 ust. 4 i ust. 4d oraz art. 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).

System funkcjonuje on-line i jest dziś podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez banki w pierwszej fazie oceny ryzyka klienta. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryteriów stosowanych w banku.

nbs.2014.11.wykres.054.400xSystem zawiera informacje o osobach, przedsiębiorstwach i rolnikach, którzy nie wywiązują się ze swoich finansowych powinności wobec banków i SKOK-ów. Umieszczenia wpisu w systemie może nastąpić, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł (w przypadku osób prywatnych) i 500 zł (w przypadku przedsiębiorców), a zaległość powstała co najmniej 60 dni wcześniej. System jest w pełni zgodny z bankowymi regulacjami nadzorczymi.

Za pośrednictwem BANKOWEGO REJESTRU banki i SKOK-i wymieniają się informacjami o klientach, których zobowiązania zostały zakwalifikowane - zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - do należności "wątpliwych" bądź "straconych".

Celem przetwarzania danych jest usprawnienie i przyśpieszenie przepływu danych o charakterze tajemnicy bankowej między bankami, tak aby bank mógł je uzyskać w jednym miejscu. Informacje służyć mają wypełnianiu przez banki - instytucje zaufania publicznego - ustawowych obowiązków związanych z koniecznością dokładania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych, czyli ochrony depozytów (art. 50 ust. 2 Prawa bankowego), a także z koniecznością należytego badania zdolności kredytowej, której istnienie bank obowiązany jest stwierdzić zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa bankowego.

nbs.2014.11.tabela.055.550x

Dane przetwarzane w Systemie BR

Zgodnie z Regulaminem Systemu BANKOWY REJESTR, bank oraz SKOK na podstawie indywidualnie podjętej decyzji, przekazuje do Centralnej Bazy Danych - BANKOWY REJESTR (CBD-BR), informacje o klientach w razie zaistnienia m.in. następujących okoliczności:

a) niezapłacenia trzech kolejnych rat kredytu lub równowartości trzech miesięcznych rat kredytu, lub gdy opóźnienie w spłacie zadłużenia wynosi co najmniej trzy miesiące,

b) nieuregulowania trzech kolejnych płatności z tytułu należnych zgłaszającemu odsetek lub równowartości trzech kolejnych płatności z tytułu należnych odsetek,

c) pięciokrotnego (w przypadku konsumentów trzykrotnego) dopuszczenia do powstania na rachunku bankowym niedopuszczalnego zadłużenia w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy,

d) nieuregulowania zobowiązań wobec zgłaszającego z tytułu gwarancji bankowej lub akredytywy,

e) wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego,

f) przedkładania fałszywych dokumentów lub składania nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, lub mogących w inny sposób narazić zgłaszającego na straty,

g) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Ponadto, w przypadku konsumentów niezależną podstawą przekazania danych do systemu przez bank może być dopuszczenie się zwłoki w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej ze zgłaszającym, przekraczającej 60 dni,

h) nabycie przez zgłaszającego wymagalnej wierzytelności pieniężnej.

Usunięcia informacji o kliencie z CBD-BR dokonać może, co do zasady, wyłącznie zgłaszający bank i SKOK.

Cechy i korzyści Systemu BR

Ochrona - szeroka wiedza o klientach wysokiego ryzyka. Ostrzeżenie przed nierzetelnymi uczestnikami obrotu gospodarczego.

Prewencja - wstępna ocena ryzyka związanego z klientami. Poprawa bezpieczeństwa operacji i wzrost efektywności działań.

Szybkość - dostęp do danych w ciągu zaledwie kilku sekund.

Uniwersalność - jasne, czytelne raporty o konsumentach i przedsiębiorcach, którzy nie spłacają kredytów oraz o poręczycielach.

Powszechność - Centralna Baza Danych Systemu jest zasilana przez banki komercyjne i spółdzielcze.

Aktualność - bieżąca aktualizacja danych w trybie on-line.

Pewność - obiektywna i wiarygodna informacja z systemu bankowego.

Skala - prawie 2,2 mln informacji. Dostęp do danych o wygasłych zobowiązaniach nawet do 5 lat.

Atrakcyjność - atrakcyjne ceny. Nieograniczona liczba pobieranych informacji w abonamencie.

Następuje ono w szczególności:

 1. w razie śmierci osoby fizycznej,
 2. po wykreśleniu z właściwego rejestru przedsiębiorcy osoby prawnej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada ona zdolność prawną - przepis ten odnosi się także do działających w ich imieniu osób fizycznych,
 3. po upływie maksymalnie pięciu lat od daty wygaśnięcia zobowiązania konsumenta,
 4. po ustaniu przyczyny zgłoszenia do CBD-BR, w zależności od oceny zgłaszającego,
 5. w przypadkach innych niż określone powyżej, po upływie dziesięciu lat od daty zgłoszenia.

nbs.2014.11.wykres.055.a.550xSystem BR w liczbach

Baza danych Systemu BR, to obecnie zbiór liczący prawie 2,2 mln informacji, warto zwrócić uwagę na fakt, iż od 2008 r. Centralna Baza Danych BR zwiększyła się o ponad 1 mln rekordów, co jest wynikiem czynnego uczestnictwa wszystkich banków. Wynika to przede wszystkim z obowiązku wzajemności, jaki nakłada na uczestników umowa, ale także nowa Rekomendacji D, która jednoznacznie stwierdza, iż wobec konieczności prowadzenia audytów tak w bankach, jak i u dostawców zewnętrznych baz danych, nie będzie miejsca na występowanie banku i SKOK w roli wyłącznie beneficjenta bazy (bez zasilania i aktualizowania danych), gdyż będzie to odczytywane przez UKNF jako brak szczególnej staranności przykładanej do jakości i wiarygodności danych służących do efektywnego zarządzania ryzykiem i podnoszenia bezpieczeństwa działalności banków.

System BR nastawiony jest na szybkość, uniwersalność i prostotę obsługi, a generowane raporty są jasne i czytelne. Poza tym jego wykorzystanie nie wymaga nakładów na informatykę, ponieważ dostęp realizowany może być przez standardową przeglądarkę www, a co za tym idzie nie pojawia się konieczność skomplikowanej instalacji specjalistycznego oprogramowania.

Więcej informacji na temat Systemu BANKOWY REJESTR można uzyskać na stronach Centrum Prawa Bankowego i Informacji - www.cpb.pl lub Centrum Informacji Gospodarczej - www.cigi.pl

 nbs.2014.11.wykres.055.b.550x

 

Udostępnij artykuł:

Prezentacja: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

BANK 2014/06

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,5 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOK-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej klientów. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji.

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,5 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOK-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej klientów. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji.

Grzegorz Kondek
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Jednym z zaleceń Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego z 2012 r., dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, jest wykorzystanie w praktyce bankowej zewnętrznych baz danych, takich jak bazy: Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej czy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Związek Banków Polskich od lat prowadzi i rozwija systemy wymiany informacji, wspierając banki w spełnianiu wymogów i aktualnych zaleceń nadzorczych, dotyczących wzmacniania procesów akceptacji ryzyka transakcji i klienta. Jednym z najważniejszych jest System BANKOWY REJESTR, funkcjonujący na podstawie art. 105 ust. 4 i ust. 4d oraz art. 105a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).

Funkcjonuje on-line i jest dziś podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez banki w pierwszej fazie oceny ryzyka klienta. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryteriów stosowanych w banku.

System zawiera informacje o klientach, przedsiębiorcach i rolnikach, którzy nie wywiązują się ze swoich finansowych powinności wobec banków i SKOK-ów. Umieszczenia wpisu w systemie może nastąpić, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł (w przypadku osób prywatnych) i 500 zł (w przypadku przedsiębiorców), a zaległość powstała co najmniej 60 dni wcześniej. System jest w pełni zgodny z bankowymi regulacjami nadzorczymi.

Za pośrednictwem BANKOWEGO REJESTRU banki i SKOK-i wymieniają się informacjami o klientach, których zobowiązania zostały zakwalifikowane - zgodnie z rozporządzeniem MF z 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - do należności "wątpliwych" bądź "straconych".

Dane w Systemie są aktualne w momencie zapytania - System BANKOWY REJESTR działa bowiem on-line.

Celem przetwarzania danych jest usprawnienie i przyśpieszenie przepływu danych o charakterze tajemnicy bankowej między bankami, tak aby można je było uzyskać w jednym miejscu. Informacje służyć mają wypełnianiu przez banki - instytucje zaufania publicznego - ustawowych obowiązków związanych z koniecznością dokładania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych, czyli ochrony depozytów (art. 50 ust. 2 Prawa bankowego), a także z koniecznością należytego badania zdolności kredytowej, której istnienie bank obowiązany jest stwierdzić zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa bankowego.

bank.2014.04.wykres.068.a.500xDane przetwarzane w Systemie BR

Zgodnie z Regulaminem Systemu BANKOWY REJESTR, bank oraz SKOK, na podstawie indywidualnie podjętej decyzji, przekazuje do Centralnej Bazy Danych - BANKOWY REJESTR (CBD-BR), informacje o klientach w razie zaistnienia m.in. następujących okoliczności:

 • niezapłacenia trzech kolejnych rat kredytu lub równowartości trzech miesięcznych rat kredytu lub gdy opóźnienie w spłacie zadłużenia wynosi co najmniej trzy miesiące,
 • nieuregulowania trzech kolejnych płatności z tytułu należnych zgłaszającemu odsetek lub równowartości trzech kolejnych płatności z tytułu należnych odsetek,
 • pięciokrotnego (w przypadku konsumentów trzykrotnego) dopuszczenia do powstania na rachunku bankowym niedopuszczalnego zadłużenia w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy,
 • nieuregulowania zobowiązań wobec zgłaszającego z tytułu gwarancji bankowej lub akredytywy,
 • wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego,
 • przedkładania fałszywych dokumentów lub składania nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji lub mogących w inny sposób narazić zgłaszającego na straty,
 • wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Ponadto, w przypadku konsumentów niezależną podstawą przekazania danych do systemu przez bank może być dopuszczenie się zwłoki w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej ze zgłaszającym, przekraczającej 60 dni,
 • nabycie przez zgłaszającego wymagalnej wierzytelności pieniężnej.

Usunięcia informacji o kliencie z CBD-BR dokonać może, co do zasady, wyłącznie zgłaszający bank i SKOK. Usunięcie informacji o kliencie z CBD-BR następuje w szczególności:

 • w razie śmierci osoby fizycznej,
 • po wykreśleniu z właściwego rejestru przedsiębiorcy, osoby prawnej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, o ile posiada ona zdolność prawną - przepis ten odnosi się także do działających w ich imieniu osób fizycznych,
 • po upływie maksymalnie pięciu lat od daty wygaśnięcia zobowiązania konsumenta,
 • po ustaniu przyczyny zgłoszenia do CBD-BR, w zależności od oceny zgłaszającego,
 • w przypadkach innych niż określone powyżej, po upływie dziesięciu lat od daty zgłoszenia.

bank.2014.04.wykres.068.b.550xbank.2014.04.wykres.069.550xSystem BR w liczbach

Baza danych Systemu BR, to obecnie zbiór liczący 2,5 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach i rolnikach (dane z grudnia 2013 r.). W okresie ostatnich pięciu lat zauważalny jest znacznie szybszy wzrost wielkości bazy.

System BR nastawiony jest na szybkość, uniwersalność i prostotę obsługi, a generowane raporty są jasne i czytelne. Poza tym jego wykorzystanie nie wymaga nakładów na informatykę, ponieważ dostęp realizowany może być przez standardową przeglądarkę www, a co za tym idzie nie pojawia się konieczność skomplikowanej instalacji specjalistycznego oprogramowania.

Cechy i korzyści Systemu BR

Ochrona - szeroka wiedza o klientach wysokiego ryzyka. Ostrzeżenie przed nierzetelnymi uczestnikami obrotu gospodarczego.

Prewencja - wstępna ocena ryzyka związanego z klientami. Poprawa bezpieczeństwa operacji i wzrost efektywności działań.

Szybkość - dostęp do danych w ciągu zaledwie kilku sekund.

Uniwersalność - jasne, czytelne raporty o konsumentach i przedsiębiorcach, którzy nie spłacają kredytów oraz o poręczycielach.

Powszechność - Centralna Baza Danych Systemu BR jest zasilana przez banki komercyjne i spółdzielcze.

Aktualność - bieżąca aktualizacja danych w trybie on-line.

Pewność - obiektywna i wiarygodna informacja z systemu bankowego.

Skala - prawie 2,2 mln informacji. Dostęp do danych o wygasłych zobowiązaniach nawet do 5 lat.

Atrakcyjność - atrakcyjne ceny. Nieograniczona liczba pobieranych informacji w abonamencie.


Więcej informacji na temat Systemu BANKOWY REJESTR można uzyskać na stronach Centrum Prawa Bankowego i Informacji - www.cpb.pl lub Centrum Informacji Gospodarczej - www.cigi.pl. Więcej informacji na temat programu Bezpieczny Klient - Bezpieczny Bank, można uzyskać na stronie www.bkbb.pl.

 

Udostępnij artykuł:

Prezentacja: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

NBS 2014/04

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się ponad 2,2 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOK-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji.

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się ponad 2,2 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOK-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji.

Grzegorz Kondek,
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Jednym z zaleceń Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego z 2012 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych jest wykorzystanie w praktyce bankowej zewnętrznych baz danych, takich jak bazy: Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej czy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Związek Banków Polskich od lat prowadzi i rozwija systemy wymiany informacji, wspierając banki w spełnianiu wymogów i aktualnych zaleceń nadzorczych dotyczących wzmacniania procesów akceptacji ryzyka transakcji i klienta. Jednym z najważniejszych jest System BANKOWY REJESTR, funkcjonujący na podstawie art. 105 ust. 4 i ust. 4d oraz art. 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).

System funkcjonuje on-line i jest dziś podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez banki w pierwszej fazie oceny ryzyka klienta. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryteriów stosowanych w banku.

nbs.2014.04.foto.052.a.550x

System zawiera informacje o osobach, przedsiębiorstwach i rolnikach, którzy nie wywiązują się ze swoich finansowych powinności wobec banków i SKOK-ów. Umieszczenia wpisu w systemie może nastąpić, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł (w przypadku osób prywatnych) i 500 zł (w przypadku przedsiębiorców), a zaległość powstała co najmniej 60 dni wcześniej. System jest w pełni zgodny z bankowymi regulacjami nadzorczymi.

Za pośrednictwem BANKOWEGO REJESTRU banki i SKOK-i wymieniają się informacjami o klientach, których zobowiązania zostały zakwalifikowane - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - do należności "wątpliwych" bądź "straconych". Dane w systemie są aktualne w momencie zapytania - System BANKOWY REJESTR działa bowiem on-line.

Celem przetwarzania danych jest usprawnienie i przyśpieszenie przepływu danych o charakterze tajemnicy bankowej między bankami, tak aby można je było uzyskać w jednym miejscu. Informacje służyć mają wypełnianiu przez banki - instytucje zaufania publicznego - ustawowych obowiązków związanych z koniecznością dokładania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych, czyli ochrony depozytów (art. 50 ust. 2 Prawa bankowego), a także z koniecznością należytego badania zdolności kredytowej, której istnienie bank obowiązany jest stwierdzić zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa bankowego.

nbs.2014.04.wykres.052.b.250xDane przetwarzane w Systemie BR

Zgodnie z Regulaminem Systemu BANKOWY REJESTR bank oraz SKOK, na podstawie indywidualnie podjętej decyzji, przekazuje do Centralnej Bazy Danych - BANKOWY REJESTR (CBD-BR) - informacje o klientach w razie zaistnienia m.in. następujących okoliczności:

 • niezapłacenia trzech kolejnych rat kredytu lub równowartości trzech miesięcznych rat kredytu lub gdy opóźnienie w spłacie zadłużenia wynosi co najmniej trzy miesiące,
 • nieuregulowania trzech kolejnych płatności z tytułu należnych zgłaszającemu odsetek lub równowartości trzech kolejnych płatności z tytułu należnych odsetek,
 • pięciokrotnego (w przypadku konsumentów trzykrotnego) dopuszczenia do powstania na rachunku bankowym niedopuszczalnego zadłużenia w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy,
 • nieuregulowania zobowiązań wobec zgłaszającego z tytułu gwarancji bankowej lub akredytywy,
 • wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego,
 • przedkładania fałszywych dokumentów lub składania nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji lub mogących w inny sposób narazić zgłaszającego na straty,
 • wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Ponadto w przypadku konsumentów niezależną podstawą przekazania danych do systemu przez bank może być dopuszczenie się zwłoki w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej ze zgłaszającym, przekraczającej 60 dni.
 • nabycie przez zgłaszającego wymagalnej wierzytelności pieniężnej.

Cechy i korzyści Systemu BR

Ochrona - szeroka wiedza o klientach wysokiego ryzyka. Ostrzeżenie przed nierzetelnymi uczestnikami obrotu gospodarczego.

Prewencja - wstępna ocena ryzyka związanego z klientami. Poprawa bezpieczeństwa operacji i wzrost efektywności działań.

Szybkość - dostęp do danych w ciągu zaledwie kilku sekund.

Uniwersalność - jasne, czytelne raporty o konsumentach i przedsiębiorcach, którzy nie spłacają kredytów oraz o poręczycielach.

Powszechność - Centralna Baza Danych Systemu BR jest zasilana przez banki komercyjne i spółdzielcze.

Aktualność - bieżąca aktualizacja danych w trybie on-line.

Pewność - obiektywna i wiarygodna informacja z systemu bankowego.

Skala - ponad 2,2 miliona informacji. Dostęp do danych o wygasłych zobowiązaniach nawet do 5 lat.

Atrakcyjność - atrakcyjne ceny. Nieograniczona liczba pobieranych informacji w abonamencie

Usunięcia informacji o kliencie z CBD- BR dokonać może co do zasady wyłącznie zgłaszający bank i SKOK. Usunięcie informacji o kliencie z CBD-BR następuje w szczególności:

 • w razie śmierci osoby fizycznej,
 • po wykreśleniu z właściwego rejestru przedsiębiorcy, osoby prawnej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada ona zdolność prawną - przepis ten odnosi się także do działających w ich imieniu osób fizycznych,
 • po upływie maksymalnie pięciu lat od daty wygaśnięcia zobowiązania konsumenta,
 • po ustaniu przyczyny zgłoszenia do CBD- BR, w zależności od oceny zgłaszającego,
 • w przypadkach innych niż określone powyżej, po upływie dziesięciu lat od daty zgłoszenia.

nbs.2014.04.wykres.053.550xSystem BR w liczbach

Baza danych Systemu BR, to obecnie zbiór liczący ponad 2,2 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach i rolnikach (dane z grudnia 2013 r.). W okresie ostatnich czterech lat zauważalny jest znacznie szybszy wzrost wielkości bazy. Banki spółdzielcze są jednak świadome wzrostu ryzyka, więc ten odsetek stopniowo wzrasta.

System BR nastawiony jest na szybkość, uniwersalność i prostotę obsługi, a generowane raporty są jasne i czytelne. Poza tym jego wykorzystanie nie wymaga nakładów na informatykę, ponieważ dostęp realizowany może być przez standardową przeglądarkę www, a co za tym idzie nie pojawia się konieczność skomplikowanej instalacji specjalistycznego oprogramowania.

Więcej informacji na temat Systemu BANKOWY REJE STR można uzyskać na stronach Centrum Prawa Bankowego i Informacji - www.cpb.pl lub Centrum Informacji Gospodarczej - www.cigi.pl.

Więcej informacji na temat programu Bezpieczny Klient - Bezpieczny Bank, można uzyskać na stronie www.bkbb.pl.

 

 

Udostępnij artykuł:

Prezentacja: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

BANK 2013/09

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,3 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOKi-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji.

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,3 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOKi-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji.

Grzegorz Kondek,
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Jednym z zaleceń Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego z 2012 r., dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, jest wykorzystanie w praktyce bankowej zewnętrznych baz danych, takich jak bazy: Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej czy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Związek Banków Polskich od lat prowadzi i rozwija systemy wymiany informacji, wspierając banki w spełnianiu wymogów i aktualnych zaleceń nadzorczych, dotyczących wzmacniania procesów akceptacji ryzyka transakcji i klienta. Jednym z najważniejszych jest System BANKOWY REJESTR, funkcjonujący na podstawie art. 105 ust. 4 i ust. 4d oraz art. 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.). System funkcjonuje on-line i jest dziś podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez banki w pierwszej fazie oceny ryzyka klienta. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryteriów stosowanych w banku.

System zawiera informacje o osobach, przedsiębiorcach i rolnikach, którzy nie wywiązują się ze swoich finansowych powinności wobec banków i SKOK-ów. Umieszczenia wpisu w systemie może nastąpić, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł (w przypadku osób prywatnych) i 500 zł (w przypadku przedsiębiorców), a zaległość powstała co najmniej 60 dni wcześniej. System jest w pełni zgodny z bankowymi regulacjami nadzorczymi.

Za pośrednictwem BANKOWEGO REJESTRU banki i SKOK-i wymieniają się informacjami o klientach, których zobowiązania zostały zakwalifikowane - zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - do należności "wątpliwych" bądź "straconych". Dane w systemie są aktualizowane co najmniej raz dziennie.

Celem przetwarzania danych jest usprawnienie i przyśpieszenie przepływu danych o charakterze tajemnicy bankowej między bankami, tak aby bank mógł je uzyskać w jednym miejscu. Informacje służyć mają wypełnianiu przez banki - instytucje zaufania publicznego - ustawowych obowiązków związanych z koniecznością dokładania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych, czyli ochrony depozytów (art. 50 ust. 2 Prawa bankowego), a także z koniecznością należytego badania zdolności kredytowej, której istnienie bank obowiązany jest stwierdzić zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa bankowego.

bank.2013.09.wykres.064.a.550x

Dane przetwarzane w Systemie BR

Zgodnie z regulaminem Systemu BANKOWY REJESTR, bank oraz SKOK na podstawie indywidualnie podjętej decyzji, przekazuje do Centralnej Bazy Danych - BANKOWY REJESTR (CBD-BR), informacje o klientach w razie zaistnienia m.in. następujących okoliczności:

 • niezapłacenia trzech kolejnych rat kredytu lub równowartości trzech miesięcznych rat kredytu lub gdy opóźnienie w spłacie zadłużenia wynosi co najmniej trzy miesiące,
 • nieuregulowania trzech kolejnych płatności z tytułu należnych zgłaszającemu odsetek lub równowartości trzech kolejnych płatności z tytułu należnych odsetek,
 • pięciokrotnego (w przypadku konsumentów trzykrotnego) dopuszczenia do powstania na rachunku bankowym niedopuszczalnego zadłużenia w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy,
 • nieuregulowania zobowiązań wobec zgłaszającego z tytułu gwarancji bankowej lub akredytywy,
 • wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego,
 • przedkładania fałszywych dokumentów lub składania nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji lub mogących w inny sposób narazić zgłaszającego na straty,
 • wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego.

Ponadto, w przypadku konsumentów, niezależną podstawą przekazania danych do systemu przez bank może być dopuszczenie się zwłoki w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej ze zgłaszającym, przekraczającej 60 dni.

Usunięcia informacji o kliencie z CBD-BR dokonać może co do zasady wyłącznie zgłaszający bank i SKOK. Następuje ono:

 • w razie śmierci osoby fizycznej,
 • po wykreśleniu z właściwego rejestru przedsiębiorcy, osoby prawnej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada ona zdolność prawną - przepis ten odnosi się także do działających w ich imieniu osób fizycznych,
 • po upływie maksymalnie pięciu lat od daty wygaśnięcia zobowiązania konsumenta,
 • po ustaniu przyczyny zgłoszenia do CBD-BR, w zależności od oceny zgłaszającego,
 • w przypadkach innych niż określone powyżej, po upływie dziesięciu lat od daty zgłoszenia.

System BR w liczbach

Baza danych Systemu BR to obecnie zbiór liczący 2,3 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach i rolnikach (dane z maja 2013 r.). W okresie ostatnich czterech lat zauważalny jest znacznie szybszy wzrost wielkości bazy. Banki spółdzielcze są jednak świadome wzrostu ryzyka, więc ten odsetek stopniowo wzrasta.

System BR nastawiony jest na szybkość, uniwersalność i prostotę obsługi, a generowane raporty są jasne i czytelne. Poza tym jego wykorzystanie nie wymaga nakładów na informatykę, ponieważ dostęp realizowany może być przez standardową przeglądarkę www, a co za tym idzie nie pojawia się konieczność skomplikowanej instalacji specjalistycznego oprogramowania.

bank.2013.09.wykres.064.b.550x

Bezpieczny Klient - Bezpieczny Bank

Rozpowszechnienie wymiany informacji gospodarczych pomiędzy różnymi sektorami gospodarki to jeden z najważniejszych sposobów promocji rzetelności w gospodarce i minimalizowania ryzyka dla wszystkich uczestników rynku. System BR współpracuje z BIG InfoMonitor S.A. Dzięki temu podmioty spoza sektora bankowego mają dostęp do informacji o niesolidnych klientach banków (oczywiście z zachowaniem wszelkich procedur dotyczących tajemnicy bankowej). Podobnie wygląda współpraca BIG InfoMonitor z Biurem Informacji Kredytowej. Przedsiębiorcy wymieniają się informacjami między sobą i otrzymują możliwość dostępu do danych bankowych.

Z drugiej strony, dzięki takiemu połączeniu, banki poznają dane pochodzące spoza sektora bankowego. Taka wiedza pozwala im ograniczać ryzyko i trafnie oceniać wiarygodność płatniczą klientów.

Podkreślić należy także, że poziom i umiejętność zarządzania ryzykiem przez kredytobiorcę jest dla banku cenną wskazówką pozwalającą ocenić, jak spłata kredytu będzie przebiegała w przyszłości. Korzystanie z usług BIG przez klientów banków przekłada się na ich wyniki finansowe z korzyścią dla obu stron tej współpracy.

bank.2013.09.wykres.064.c.550x

Cechy i korzyści Systemu BR

 • Ochrona - szeroka wiedza o klientach wysokiego ryzyka. Ostrzeżenie przed nierzetelnymi uczestnikami obrotu gospodarczego.
 • Prewencja - wstępna ocena ryzyka związanego z klientami. Poprawa bezpieczeństwa operacji i wzrost efektywności działań.
 • Szybkość - dostęp do danych w ciągu zaledwie kilku sekund.
 • Uniwersalność - jasne, czytelne raporty o konsumentach i przedsiębiorcach, którzy nie spłacają kredytów oraz o poręczycielach.
 • Powszechność - centralna baza danych systemu jest zasilana przez banki komercyjne i spółdzielcze.
 • Aktualność - bieżąca aktualizacja danych w trybie on-line.
 • Pewność - obiektywna i wiarygodna informacja z systemu bankowego.
 • Skala - prawie 2,2 mln informacji. Dostęp do danych o wygasłych zobowiązaniach nawet do 5 lat.
 • Atrakcyjność - atrakcyjne ceny. Nieograniczona liczba pobieranych informacji w abonamencie.

 


Więcej informacji na temat Systemu BANKOWY REJESTR można uzyskać na stronach Centrum Prawa Bankowego i Informacji - www.cpb.pl - lub Centrum Informacji Gospodarczej - www.cigi.pl. Więcej informacji na temat programu Bezpieczny Klient - Bezpieczny Bank, można uzyskać na stronie www.bkbb.pl.

 

Udostępnij artykuł: