Prezentacja VSoft S.A.: Czego potrzebuje nowoczesny bank spółdzielczy?

NBS 2016/05

Banki spółdzielcze od wielu lat stanowią alternatywę dla dużych komercyjnych banków i cieszą się zaufaniem wśród lokalnych społeczności. Z roku na rok rośnie liczba inwestycji finansowanych z ich środków, powiększa się również grono klientów prowadzących ROR-y i konta oszczędnościowe w BS-ach1. Czego potrzebuje bank spółdzielczy, aby utrzymać się na fali wzrostowej i jeszcze śmielej konkurować z największymi bankami? Między innymi na to pytanie odpowiada Przemysław Frąk, dyrektor sprzedaży w firmie VSoft.

Banki spółdzielcze od wielu lat stanowią alternatywę dla dużych komercyjnych banków i cieszą się zaufaniem wśród lokalnych społeczności. Z roku na rok rośnie liczba inwestycji finansowanych z ich środków, powiększa się również grono klientów prowadzących ROR-y i konta oszczędnościowe w BS-ach1. Czego potrzebuje bank spółdzielczy, aby utrzymać się na fali wzrostowej i jeszcze śmielej konkurować z największymi bankami? Między innymi na to pytanie odpowiada Przemysław Frąk, dyrektor sprzedaży w firmie VSoft.

Nawet najwierniejsi klienci, nie mówiąc już o tych, którzy dopiero testują nowego dostawcę usług bankowych, zwracają uwagę na wiele czynników. Silnymi stronami banków spółdzielczych są m.in. znajomość lokalnego otoczenia biznesowego, szybkość podejmowania decyzji w placówce, elastyczność i indywidualne podejście do klienta. Ciąży natomiast wizerunek instytucji nienadążającej za rozwojem technologicznym2. Prawda oczywiście jest różna i wśród banków spółdzielczych panuje duże zróżnicowanie pod względem nowoczesności. Jednym ze sposobów na jej osiągnięcie i utrzymanie jest zaplecze informatyczne.

VSoft od lat wspiera największe polskie banki, tworząc i wdrażając rozwiązania informatyczne do obsługi procesu kredytowania, windykacji, sprawozdawczości czy monitoringu sytuacji biznesowej współpracujących z bankiem podmiotów. Wiemy, jak ważne jest dopasowanie infrastruktury informatycznej do rzeczywistych aktualnych potrzeb i planów rozwojowych instytucji. Dlatego dla banków spółdzielczych przygotowaliśmy szytą na miarę propozycję systemu oceny ryzyka kredytowego.

SYSTEM OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO

W systemie został zamodelowany proces oceny ryzyka zgodny z polityką banków spółdzielczych i ich indywidualnym podejściem do klientów, uwzględniający dodatkowe elementy wchodzące w skład oceny kredytowej.

Przy użyciu danych z KRD oraz BIK rozwiązanie dostarcza trzy moduły:

 • scoring aplikacyjny i behawioralny,
 • rating,
 • monitoring i windykacja

Zapewniamy realizację procesu oceny ryzyka (analizy kredytowej) metodą scoringową lub ratingową, ustalenie warunków kredytowania oraz przygotowanie decyzji kredytowej (raportu kredytowego), proces uwzględniający wytyczne przyjęte w polityce kredytowej banku lub grupy banków spółdzielczych. Dodatkowo rozszerzyliśmy nasz system o moduł monitoringu i windykacji.

Całość rozwiązania oparta jest na naszych trzech produktach - VSoft Credit, VSoft Collection i VSoft Early Warning, sprawdzonych i od wielu lat wdrażanych w wielu bankach.

Wspieramy obsługę sprzedaży oraz monitoringu produktów kredytowych oferowanych zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorstwom. Umożliwiamy realizację kompletnego procesu, począwszy od ofertowania, oceny wniosku, aneksowania po monitoring zawartych transakcji zarówno w części front-office, jak i back-office.

Użytkownikami rozwiązania są pracownicy departamentów sprzedaży, ryzyka, oddziałów oraz podmiotów współpracujących (pośrednicy).

System gromadzi i przetwarza informacje o sytuacji finansowej osób fizycznych i podmiotów prawnych w celu wyznaczania wewnętrznej klasyfikacji ratingowej/scoringowej klienta i transakcji kredytowej. Rozwiązanie funkcjonuje jako centralny system punktacji, ułatwiający ocenę sytuacji finansowej kredytobiorcy głównie poprzez merytoryczną ocenę jego danych finansowych, pozwalając także monitorować jego sytuację finansowo-ekonomiczną w trakcie obowiązywania umowy kredytowej. Elastyczna budowa pozwala na wykorzystanie gotowych wzorców procesów biznesowych oraz modyfikację ich w zależności od potrzeb banku. Oferujemy wzorce wielu procesów.

Zastosowanie podejścia procesowego umożliwia:

 • obsługę procesów kredytowych, decyzyjnych i zarządczych,
 • podział i płynny przepływ zadań do wykonania dla danego użytkownika lub grupy użytkowników poprzez dostępną w systemie skrzynkę osobistą i publiczną,
 • definiowanie punktów kontrolnych dla procesów synchronicznych, wywoływanie podprocesów, obsługę procesów asynchronicznych,
 • monitoring procesów - bieżącą informację o stadium przetwarzania, w jakim znajduje się dany proces oraz ewentualnych problemów. Wybrane korzyści podejścia procesowego dla działalności banku:
 • obniżenie kosztów obsługi wniosku dzięki skróceniu czasu przetwarzania oraz ograniczenie ilości potencjalnych błędów,
 • zwiększenie wydajności poprzez możliwość automatyzowania procesów oceny wniosku lub ich elementów,
 • dostosowanie ilości i poziomu skomplikowania procesów dla poszczególnych metodyk/typów klientów/rodzajów produktów kredytowych/kwot kredytów,
 • zachowanie pełnego wpływu na ocenę ryzyka i podejmowane decyzje kredytowe.

Moduł scoringowy

Przy scoringu aplikacyjnym moduł przechowuje dane klienta, wniosku oraz pobiera informacje z KRD oraz BIK. Po zebraniu kompletu danych wyznacza scoring, ocenia zdolność kredytową i udostępnia informację o ocenie.

Przy scoringu osób fizycznych, w oparciu o ich dotychczasową współpracę z bankiem, moduł importuje dane behawioralne, przetwarza je i wyznacza ustalone agregaty oraz prezentuje wartości wyznaczonych agregatów (GUI). W tym przypadku źródłem danych jest system centralny. Na podstawie danych źródłowych generowane są agregaty dla poszczególnych klientów - i na ich podstawie oraz zdefiniowanych w systemie produktów, mechanizm tworzy listę produktów, które można klientowi zaproponować.

Moduł ratingowy

Wspiera proces oceny klienta instytucjonalnego. Pozwala na obsługę kartoteki klienta i sprawozdań finansowych, przeprowadzenie procesu oceny ratingowej i generowanie raportów kredytowych.

Umożliwia rejestrację sprawozdań finansowych za lata poprzednie oraz prognoz na kolejne okresy. Generuje także raporty kredytowe z oceny ryzyka. Na podstawie konfigurowanego w MS Office Word szablonu, automatycznie uzupełnia danymi zdefiniowane sekcje. System może obsługiwać różne wzory raportów, dostosowane do różnych metodyk oceny ryzyka.

Moduł monitoringu i windykacji

Rozwiązanie realizuje kompleksowe wsparcie monitoringu i windykacji należności przeterminowanych, wspiera różnorodne strategie windykacji, różnorodne kanały kontaktu z dłużnikiem i podmiotami zaangażowanymi w proces windykacyjny. Pozwala na masowe zasilanie systemu danymi, automatyczną segmentację zaległych kontraktów według określonych kryteriów i obsługę wszystkich kontraktów zaległych, w kolejności według etapów zaległości wyznaczonych w module segmentacji.

Rozwiązanie zapewnia obsługę:

 • Akcji windykacyjnych - interwencje, czynności windykacyjne są to czynności wspierające komunikację firmy z dłużnikami. Moduł obsługuje czynności windykacyjne oraz pozwala na ich monitoring. Do wymiany informacji z dłużnikiem, moduł wykorzystuje kilka kanałów komunikacyjnych, np. wiadomości e-mail, rozmowę telefoniczną, list pocztowy, wiadomości SMS.
 • Opłat - automatyczne naliczanie prowizji i opłat z tytułu prowadzonych działań, naliczanie opłat za czynności windykacyjne powoduje zwiększenie kwoty zaległości, a tym samym wpływa na segmentację kontraktów.

Dzięki naszemu Systemowi Oceny Ryzyka Kredytowego szybko i bezpiecznie obsłużysz osoby fizyczne, podmioty prowadzące pełną i uproszczoną sprawozdawczość finansową, rolników, podmioty płacące zryczałtowany podatek dochodowy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.


 

Przypisy

1 Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2015 r. [on-line].Dostępny w Internecie: http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_ bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_ bankowego/index.html

2 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-warto-zmienicbank- na-spoldzielczy-2856586.html

 

Udostępnij artykuł: