Prezes URE cofa koncesję na obrót energią elektryczną firmie Polski Prąd i Gaz

Z rynku

URE przypomina odbiorcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z przedstawicielami spółek energetycznych, którzy oferują atrakcyjne warunki sprzedaży energii i zachęcają do zmiany sprzedawcy.

Rafał Gawin, prezes URE.
Rafał Gawin, prezes URE. Źródło: URE

URE przypomina odbiorcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z przedstawicielami spółek energetycznych, którzy oferują atrakcyjne warunki sprzedaży energii i zachęcają do zmiany sprzedawcy.

Rolą Regulatora jest nadzór nad rynkami oraz dbałość o przestrzeganie przez przedsiębiorców warunków udzielonej przez Prezesa URE koncesji.

Działania Urzędu mają na celu ochronę interesów odbiorców jako słabszej strony w relacjach  z profesjonalnymi uczestnikami rynku.

Brak rzetelnych informacji dla klientów

W toku postępowania w sprawie cofnięcia wydanej przez Regulatora koncesji, Prezes URE ustalił, że Polski Prąd i Gaz wprowadzał odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w błąd, m.in. co do rzeczywistego celu wizyty przedstawiciela handlowego u odbiorcy, nazwy sprzedawcy, czy warunków dostarczania im energii.

Polski Prąd i Gaz wprowadzał odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w błąd

W postępowaniu ustalono również, że przedsiębiorca ten nie udzielał odbiorcom rzetelnych oraz wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Praktyki te naruszały warunki udzielonej spółce koncesji i stanowiły podstawę do jej cofnięcia.

Czytaj także: Ceny energii elektrycznej z OZE: Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultuje projekt rozporządzenia

Rażące naruszanie warunków udzielonej koncesji

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, Prezes URE cofa koncesję w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w udzielonej mu koncesji lub inne (określone przepisami prawa) warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej.

Polski Prąd i Gaz odwołał się od decyzji Regulatora, w związku z tym nie jest ona prawomocna

Biorąc pod uwagę zakwestionowane praktyki koncesjonariusza, Prezes URE wydał decyzję cofającą przedsiębiorstwu koncesję na sprzedaż energii elektrycznej. Polski Prąd i Gaz odwołał się od decyzji Regulatora, w związku z tym nie jest ona prawomocna.

W listopadzie 2020 roku, Regulator z analogicznych powodów cofnął temu samemu przedsiębiorcy koncesję na sprzedaż gazu.

Czytaj także: Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne Energa Operator i PGE Dystrybucja

Warto wiedzieć

- Prezes URE, podejmując działania mające na celu ochronę interesów odbiorców, informował wcześniej o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia temu przedsiębiorcy koncesji na obrót energią elektryczną oraz zalecał odbiorcom zachowanie szczególnej ostrożności w sytuacji składania im przez przedstawicieli tego przedsiębiorstwa propozycji zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej.

- Prezes URE systematycznie monitoruje rynek i ostrzega konsumentów m.in. podając informacje o przedsiębiorcach, wobec których toczą się postępowania o odebranie koncesji.

Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 2 pkt 21d ustawy – Prawo energetyczne, do zadań Prezesa URE należy podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w szczególności publikowanie na stronie internetowej URE informacji dotyczących powtarzających się lub istotnych problemów prowadzących do sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach energetycznych, na które zostały złożone uzasadnione skargi tych odbiorców dotyczące tych problemów.

- Na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacje dla odbiorców energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domowych - wśród nich Zbiór praw konsumenta oraz Ostrzeżenia konsumenckie.

- Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat cofnięta została koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji, dostępny jest na stronie: https://rejestry.ure.gov.pl

Czytaj także: Rosną ceny prądu w Warszawie, URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną innogy Stoen Operator na 2021 rok

Udostępnij artykuł: