Prezydent podpisał nowelę o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Bank / Kredyty / Nieruchomości / Prawo i regulacje

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych, która ma na celu wdrożenie postanowień dyrektywy 2019/2162 w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi, stanowiącej wraz z rozporządzeniem 2019/2160 część pakietu regulacyjnego dotyczącego obligacji zabezpieczonych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Igor Smirnow / KPRP

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych, która ma na celu wdrożenie postanowień dyrektywy 2019/2162 w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi, stanowiącej wraz z rozporządzeniem 2019/2160 część pakietu regulacyjnego dotyczącego obligacji zabezpieczonych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Pakiet ten uwzględnia także opinie i rekomendacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), który przeprowadził kompleksową analizę rozwoju sytuacji regulacyjnej w kontekście ram dotyczących obligacji zabezpieczonych w poszczególnych państwach członkowskich, zalecając ich harmonizację na poziomie Unii Europejskiej, zgodnie z najlepszymi praktykami nadzorczymi” ‒ czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Senat wprowadził poprawki do nowelizacji o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Jakie zmiany wprowadza nowela o listach zastawnych i bankach hipotecznych?

Ustawa wprowadza w związku z tym zmiany w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych polegające na:

‒ wprowadzeniu definicji pojęcia „list zastawny”, odwołującej się do mechanizmu podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych;

‒ rozszerzeniu zakresu informacji, które będą zawarte w warunkach emisji listów zastawnych;

‒ określeniu zasady stosowania przez banki krajowe oznaczeń „europejski list zastawny”, „europejska obligacja zabezpieczona”, „europejski list zastawny (premium)” oraz „europejska obligacja zabezpieczona (premium)”;

‒ ustanowieniu warunków umożliwiających zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych;

‒ modyfikacji zasady kalkulacji bufora płynności dla puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych;

‒ wprowadzeniu modyfikacji wymogu utrzymywania nadzabezpieczenia listów zastawnych;

‒ wskazaniu elementów programu emisji listów zastawnych, w ramach którego banki hipoteczne będą emitowały listy zastawne po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez Komisję Nadzoru Finansowego;

‒ wprowadzeniu dodatkowych wymogów dotyczących monitorowania emitowania listów zastawnych przez banki hipoteczne;

‒ wprowadzeniu wymogów informacyjnych dotyczących emitowania listów zastawnych w celu umożliwienia inwestorom badania profilu ryzyka danego programu;

‒ ustanowieniu szczególnych cyklicznych obowiązków sprawozdawczych dla banków hipotecznych wobec Komisji Nadzoru Finansowego oraz wymogów w zakresie publikowania informacji o emisjach listów zastawnych;

- ustanowieniu uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania sankcji administracyjnych związanych z emitowaniem listów zastawnych.

Cele ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Ustawa ma także na celu:

‒ rozszerzenie kategorii aktywów stanowiących podstawę emisji publicznego listu zastawnego, przy jednoczesnym określeniu dodatkowych wymogów w tym zakresie;

‒ wprowadzenie zmian polegających na rezygnacji z limitu dotyczącego ogólnej kwoty wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielanych i nabywanych przez banki hipoteczne wierzytelności, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu ustawowego, zgodnie z którym wartość pojedynczego kredytu nie może przekroczyć bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;

‒ doprecyzowanie przepisu dotyczącego nominalnej wartości listu zastawnego stanowiącej równowartość 100 tys. euro lub przekraczającej tę kwotę;

‒ modyfikację wymogów dotyczących wysokości zobowiązań wynikających z wykonywanych przez bank hipoteczny czynności w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji;

‒ uchylenie obecnego wymogu dotyczącego wpisu w księdze wieczystej informacji o dokonaniu wpisu do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Czytaj także: PKO Bank Hipoteczny największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce

Zmiany w ustawie o ofercie publicznej

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, których celem jest poprawa funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, a w szczególności zapewnienie większej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia.

W zakresie instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych w ustawie przewidziano m.in.:

‒ ustanowienie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jako progu przejęcia kontroli rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji;

‒ ukształtowanie jednolitego modelu wezwania obligatoryjnego jako wezwania następczego;

‒ wprowadzenie mechanizmu wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej;

‒ uwzględnianie ceny pośredniego nabycia akcji spółki publicznej przy ustalaniu ceny minimalnej w wezwaniu;

‒ doprecyzowanie przepisów o zabezpieczeniu wezwania;

‒ wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów zobowiązanych do ogłoszenia wezwania;

‒ doprecyzowanie zasad odpowiedzialności podmiotu pośredniczącego w wezwaniu;

‒ wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym wzywający będzie zobowiązany do wyrównania ceny wszystkim podmiotom, które zbyły akcje w wezwaniu - w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu, z którego wynika obowiązek wzywającego do zapłaty akcjonariuszowi, który zbył akcje w wezwaniu, wyższej ceny niż cena zapłacona w wezwaniu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2022 r. z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w terminach wskazanych w ustawie.

Czytaj także: Listy zastawne: sprawdzony instrument finansowy ‒ już od 250 lat

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: