Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Gospodarka / Prawo i regulacje / Z rynku

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), której celem jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwiększenia odporności instytucji finansowych na zdarzenia zagrażające ich stabilności i zapewnienie trwałości całego systemu finansowego przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - logo
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), której celem jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwiększenia odporności instytucji finansowych na zdarzenia zagrażające ich stabilności i zapewnienie trwałości całego systemu finansowego przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"W tym celu w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wprowadzono minimalną wysokość podporządkowanego poziomu MREL (minimalny wymóg, jaki musi spełniać bank; obejmuje on fundusze własne oraz zobowiązania kwalifikowane) w następujący sposób:

  • G-SIIs (globalnie ważne systemowo instytucje) i spółki zależne G-SIIs – konieczność utrzymywania podporządkowanego MREL na poziomie 18% RWA (aktywów ważonych ryzykiem)(ew. zwolnienie 3,5% z podporządkowania uznane przez organ resolution) oraz możliwość nałożenia przez organ resolution dodatkowego, indywidualnego wymogu MREL spełnianego przez instrumenty podporządkowane lub nie (tzw. filar II),
  • duże banki niebędące G-SIIs (ang. top tier banks) z sumą bilansową powyżej 100 mld euro, konieczność utrzymywania podporządkowanego MREL na poziomie 13,5% RWA + możliwość nałożenia przez organ resolution dodatkowego, indywidualnego wymogu MREL spełnianego przez instrumenty podporządkowane lub nie (tzw. filar II),
  • pozostałe banki nie będą obowiązane do stosowania minimalnego poziomu podporządkowanego MREL. W ich przypadku zastosowania znajdzie filar II z możliwością podporządkowania. Zakres przedmiotowy podmiotów obowiązanych do spełniania wyższego wymogu MREL jest ograniczony do globalnych instytucji o znaczeniu systemowym, podmiotów zależnych, części globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz największych banków" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Ustawa o BFG: rząd przyjął projekt noweli dot. procedury przymusowej restrukturyzacji banków, systemu gwarantowania depozytów >>>

W noweli o BFG wprowadzono ponadto:

  • nowe terminy: podmiot podlegający przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution entity) oraz grupa podlegająca przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution group), które są ustalane przy preferowanej strategii resolution, a tym samym determinują sposób przeprowadzania procesu przymusowej restrukturyzacji;
  • uprawnienia dla organu przymusowej restrukturyzacji – BFG, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, do tymczasowego zawieszania realizacji niektórych zobowiązań do płatności lub dostawy względem określonych wierzycieli podmiotu na etapie przed wszczęciem procesu resolution, ale po uznaniu banku za podmiot będący u progu upadłości,
  • przepisy mające na celu ochronę inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku mogące podlegać umorzeniu lub konwersji długu (bail-in),
  • modyfikację przepisów dotyczących umownego uznania bail-in w odniesieniu do zobowiązań regulowanych prawem państwa trzeciego oraz wprowadzenia przepisów dotyczących umownego uznania zawieszenia zobowiązań wynikających z umów finansowych zawieranych przez podmiot krajowy jeżeli umowa jest regulowana prawem państwa trzeciego.

W pozostałym zakresie, zmiany mają na celu usprawnienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej, tj. publicznego instrumentu wsparcia kapitałowego oraz instrumentu tymczasowej własności publicznej, podano także.

Nowela wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: