Prezydent podpisał ustawę: powstanie Polski Instytut Ekonomiczny. Czym będzie się zajmował?

Gospodarka

Andrzej Duda podpisał ustawę o Polskim Instytucie Ekonomicznym, podała Kancelaria Prezydenta.

Fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Andrzej Duda podpisał ustawę o Polskim Instytucie Ekonomicznym, podała Kancelaria Prezydenta.

Misją Polskiego Instytutu Ekonomicznego będzie rozwój polskich badań naukowych i ich popularyzacja zarówno w kraju, jak i za granicą #PolskiInstytutEkonomiczny

"Ustawa ma na celu utworzenie Instytutu naukowo-badawczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego" - czytamy w informacji.Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego będzie wykorzystana do realizacji celów strategicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Misją Instytutu będzie rozwój polskich badań naukowych i ich popularyzacja zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zadania Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Do zadań Instytutu zgodnie z ustawą będzie należało:- inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej;- przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;- współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;- współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji;- gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych;- organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;- upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz rozwoju stosunków gospodarczych.

Nadzór nad Instytutem będzie sprawował prezes Rady Ministrów. Organami Instytutu będą rada instytutu oraz dyrektor instytutu, powoływany przez premiera po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i rady instytutu.Rada instytutu ma składać się z siedmiu członków powoływanych przez premier, w tym przedstawiciel premiera, przedstawicieal ministra właściwego do spraw gospodarki i pięciu osób powoływanych na okres kadencji (trwającej 4 lata).

Jak będzie finansowany Instytut?

"Gospodarka finansowa Instytutu będzie prowadzona w oparciu o coroczną dotację podmiotową z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów działalności Instytutu oraz w oparciu o:1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań Instytutu oraz współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;2) środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej;3) przychody z tytułu krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych;4) przychody z tytułu działalności gospodarczej;5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Instytutu, chyba że przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Instytut otrzymał środki, stanowią inaczej;6) zapisy, spadki i darowizny,7) przychody z innych tytułów" - czytamy dalej.Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: