Proama likwiduje szkody w UE z CORIS

Finanse i gospodarka

CORIS Varsovie i Proama podpisały umowę o współpracy w zakresie kompleksowej obsługi likwidacji szkód z umów ubezpieczeń komunikacyjnych powstałych poza granicami Polski.

CORIS Varsovie i Proama podpisały umowę o współpracy w zakresie kompleksowej obsługi likwidacji szkód z umów ubezpieczeń komunikacyjnych powstałych poza granicami Polski.

W ramach umowy likwidowane będą szkody z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ramach Ujednoliconej Dyrektywy Unii Europejskiej Parlamentu Europejskiego i Rady, Zielonej Karty na zasadach określonych w Regulaminie Wewnętrznym oraz szkody z umów ubezpieczenia auto casco zaistniałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Umowa obejmuje także dochodzenie roszczeń regresowych, w tym od zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych.

Współpraca związana jest z realizacją przepisów unijnych, dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności na terenie państw należą c ych do EOG lub innego państwa Systemu Zielonej Karty.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: