Prognozy inwestycyjne na 2019 rok: co czeka nas na europejskich giełdach

Gospodarka

Co czeka inwestorów? Jak będzie wyglądał rynek finansowy? Czego się spodziewać na rynkach akcji Europy Zachodniej? Czy złoto ma szansę na wzrost?

Puzle rozrzucone na pieniądzach
Fot. stock.adobe.com/Pio Si

Co czeka inwestorów? Jak będzie wyglądał rynek finansowy? Czego się spodziewać na rynkach akcji Europy Zachodniej? Czy złoto ma szansę na wzrost?

Jak będzie wyglądał #rynek finansowy w 2019 roku? #giełda #GPW #inwestycje

Ostatni rok hossy na rynku amerykańskim

Stare rzymskie przysłowie mówi Nihil semper floret, tj. nic nie kwitnie wiecznie. O końcu trwającej od 2009 hossy w Stanach Zjednoczonych mówi się średnio od 5-6 lat i jak dotąd taki scenariusz się nie sprawdził. Jednak wszystko wskazuje na to, że kres wzrostów jest już bliski. Nie oznacza to oczywiście nagłego, punktowego odwrócenia trendów na amerykańskim rynku akcji. Rynek amerykański ma natomiast przed sobą wyboisty okres końcowej fazy hossy, po której stąpamy już dziś. Uważamy jednak, że jeszcze w nadchodzącym roku zobaczymy wzrosty na amerykańskich indeksach, chociaż będą one kosztować inwestorów dużo więcej nerwów niż w latach poprzednich. Dotychczasowych liderów wzrostów, czyli spółki FAANG* , zastąpić mogą inne spółki technologiczne. Dużo lepiej powinny zachowywać się defensywne spółki z tak zwanej starej gospodarki, gdyż inwestorzy będą stopniowo przygotowywać się na pogorszenie nastrojów giełdowych. Stąd odpowiednia selekcja i dywersyfikacja portfela jeszcze nigdy nie miała tak dużego znaczenia.

Utrzymanie wysokiej zmienności na giełdach

Zmienność jest słowem, do którego należy się będzie przyzwyczaić. Jeszcze niedawno dzienne zmiany indeksów o 3-5% automatycznie trafiały na pierwsze strony serwisów internetowych. W ostatnich miesiącach tak duża wahliwość rynków stała się normą. Inwestowanie stanie się grą dla osób o silnych nerwach, co jest symptomatyczne dla obecnego etapu globalnej hossy i cyklu koniunkturalnego. Oznacza to również, że zmianie ulec będzie musiało podejście inwestycyjne. Alokację na dłuższy okres w perspektywiczne sektory zastąpi ciągłe poszukiwanie okazji inwestycyjnych, zaś sam okres trzymania inwestycji będzie znacząco krótszy. Wygrają Ci inwestorzy, którzy lepiej i szybciej dostosują się do zmieniających warunków giełdowych.

Złoto z szansą na wzrosty

Większa niepewność na rynkach może skłonić inwestorów do szukania tak zwanych bezpiecznych przystani. Jedną z nich jest na pewno złoto. Ceny tego kruszcu od kilku lat poruszają się w dość szerokim przedziale 1150 -1350 USD za uncję. Wzrost niepewności na rynkach akcji, spowodowany możliwymi dalszymi walkami o gospodarczą supremację pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami (obecnie, możliwe porozumienie jest w naszej ocenie tylko czasowym zawieszeniem broni), może wspierać notowania złota. Kluczem do sukcesu będą dwa czynniki. Pierwszym z nich jest inflacja, która stopniowo, acz konsekwentnie budzi się do życia, wspierana normalizacją polityki przez główne banki centralne. Drugim z nich są losy amerykańskiego dolara. Jeśli amerykańska rezerwa federalna zdecydowałaby się zmniejszyć tempo podwyżek stóp procentowych, wpłynęłoby to negatywnie na kurs dolara, co miałoby bezpośrednie przełożenie na notowania złotego kruszcu. W przeciwnym scenariuszu to właśnie dolar utrzyma swoją rolę bezpiecznej przystani, chociaż trudno już oczekiwać tak silnej dynamiki wzrostów USD jak miało to miejsce w 2018 roku.

Rynek finansowy w Polsce w 2019 roku

Ubiegły rok nie rozpieszczał inwestorów na krajowym rynku. Afera GetBack i jej skutki, a również późniejsze zamieszanie wokół KNF trwale wpłynie na obraz rynku w kolejnych latach. Jednym z jej skutków będzie konsolidacja polskiego rynku zarządzania aktywami. Część TFI zniknie z rynku, część się połączy, by móc efektywnie funkcjonować w świetle nowych regulacji nakładanych na spółki finansowe. Bezpośrednim skutkiem dla klienta będzie mniejszy wybór palety produktów dostępnych do inwestowania. W naszej ocenie tendencje konsolidacyjne na krajowym rynku finansowym, obserwowane już w 2018 roku, ulegną w kolejnych latach przyspieszeniu, co jeszcze zawęża pole wyboru dla indywidualnego inwestora.Kolejnym czynnikiem ryzyka, który identyfikujemy, jest dalszy rozwój rynku funduszy obligacji korporacyjnych. Bezpośrednim skutkiem afery GetBack jest wzrost awersji do ryzyka wśród inwestorów zainteresowanych wcześniej tym segmentem. Spółkom trudniej będzie ulokować na rynku nowe emisje, a możliwe spowolnienie wzrostu gospodarczego w 2019 roku zintensyfikuje negatywne wydarzenia w tym segmencie, gdyż część mniejszych przedsiębiorstw może nie być w stanie spłacić swojego zadłużenia. Ponadto, zmiana wyceny obligacji korporacyjnych w portfelach funduszy zwiększy ich zmienność, co może zniechęcić część bardziej konserwatywnych inwestorów. Stąd inwestując w fundusze z komponentem obligacji korporacyjnych, należy, w naszej opinii, podchodzić do nich z dużą rezerwą, gdyż skutki negatywnych czynników opisanych powyżej mogą odbić się na wynikach części z nich. Oczywiście część funduszy ze zdrowym portfelem wyjdzie z tego bez większego szwanku, ale w naszej ocenie należy zachować w tym segmencie szczególną ostrożność.

Rynki akcji Europy zachodniej w II połowie roku

Cykl koniunkturalny w Europie Zachodniej spowalnia już od początku 2018 roku. Długoterminowe tendencje obrazowane przez takie wskaźniki wyprzedzające jak PMI w dość dobry sposób, przynajmniej historycznie, prognozowały koniunkturę giełdową w Europie Zachodniej, w szczególności na giełdzie niemieckiej. Cały 2018 rok był okresem spadków wartości tych wskaźników, co w bezpośredni sposób przekładało się na wyniki niemieckiego DAX-a. Negatywną informacja jest, że wskaźniki te będą prawdopodobnie jeszcze przez kilka miesięcy w trendzie spadkowym. Z pozytywnych czynników można wskazać to, że duża część wspomnianych spadków jest już prawdopodobnie za nami. Jedno ze starych prawideł giełdowych mówi, że rynki akcji antycypują przyszłość. Może się więc okazać, że II połowa 2019 roku będzie okresem odwrócenia negatywnych tendencji w europejskiej gospodarce, zaś rynki akcji będą rosnąć na bazie oczekiwań na poprawę koniunktury. Co warto zauważyć, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych wyceny europejskich spółek uległy normalizacji, co oznacza, że zwiększyła się przestrzeń do wzrostów. Ponadto, inwestorzy obecni na rynku amerykańskim mogą w II połowie roku szukać innych obszarów geograficznych na lokatę kapitału, w tym scenariuszu Europa Zachodnia wydaje się ciekawym wyborem.

Źródło: Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Udostępnij artykuł: