„Mieszkanie na Start” – jak dostać dopłaty?

Nieruchomości

12 czerwca bieżącego roku projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju został przyjęty przez Radę Ministrów. W następnej kolejności Prezes Rady Ministrów skieruje projekt do prac parlamentarnych.

Agnieszka Pilcicka, Centrum AMRON
Agnieszka Pilcicka, Centrum AMRON.

12 czerwca bieżącego roku projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju został przyjęty przez Radę Ministrów. W następnej kolejności Prezes Rady Ministrów skieruje projekt do prac parlamentarnych.

Program "Mieszkanie na Start" to system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań oraz mieszkań poddanych działaniom rewitalizacyjnym w ramach współpracy inwestorów z gminami, który obok budowy nowych osiedli mieszkaniowych stanowi strategiczny element pakietu „Mieszkanie Plus”. Z rządowych dopłat będą mogły skorzystać osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania, ubieganie się o kredyt mieszkaniowy czy wynajem na rynku komercyjnym, a jednocześnie wysokość ich zarobków wyklucza możliwość ubiegania się o mieszkanie komunalne czy socjalne. Według analiz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w takiej sytuacji znajduje się aż 40% Polaków. Są to głównie młodzi ludzie, dla których przeszkodą w nabyciu własnego mieszkania jest nie tylko wysokość dochodów, ale również forma zatrudnienia, która często wyklucza możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego."Comiesięczna dopłata obniży płacony czynsz, co ułatwi wynajmowanie mieszkania w pierwszych latach od przeprowadzki do nowego mieszkania. "Mieszkanie na Start" w ramach Programu "Mieszkanie Plus" tworzy dla rynku mieszkaniowego w Polsce szansę na powstanie większej liczby dostępnych cenowo mieszkań na wynajem"[1] – powiedział Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOPŁAT

Nabór wniosków o przyznanie dopłat będzie przeprowadzać gmina w oparciu o ustalone wcześniej kryteria pierwszeństwa, ustalone przez radę gminy w zależności od aktualnej sytuacji mieszkaniowej i społecznej na danym terenie. Takimi kryteriami mogą być np. liczba dzieci, niepełnosprawność czy migracje za pracą. Na podstawie analizy wniosków powstanie lista najemców, z którymi inwestor będzie zawierać umowy najmu. Warunkiem podpisania umowy będzie posiadanie przez najemców zdolności do terminowego opłacania czynszu. Osoba ubiegająca się o dopłatę nie może też posiadać innego mieszkania.Dopłata będzie przyznawana na okres 9 lat w stałej wysokości. Gmina będzie jednak weryfikować prawo do dopłat co roku w zakresie dalszego spełniania kryteriów dochodowych, a także w związku ze zmianą liczby członków gospodarstwa domowego spowodowaną urodzeniem lub przysposobieniem dziecka. Jeśli otrzymujący dopłatę przekroczy kryterium dochodowe, dopłata do czynszu zostanie wstrzymywana. Możliwe będzie jednak wznowienie dopłat, z zastrzeżeniem, że okres ich pobierania łącznie nie przekroczy 9 lat.

KRYTERIUM DOCHODOWE

O dopłaty będą mogły ubiegać się osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie. Próg dochodowy dla singla określono na 60% ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli ok. 2,5 tysiąca złotych. Kwota ta wzrasta o 30 punktów procentowych za każdego kolejnego członka wieloosobowego gospodarstwa domowego. W przypadku rodziny 2+2 maksymalny dochód na członka rodziny wyniesie ok. 1,6 tysiąca złotych.

źródło: uzasadnienie do projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

WYSOKOŚĆ DOPŁAT

Wysokość dopłaty do czynszu w ramach Programu będzie uzależniona od liczby członków gospodarstwa domowego oraz lokalizacji nieruchomości. Miesięczna wysokość dopłaty będzie obliczana na podstawie kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość, tzw. powierzchni normatywnej mieszkania uzależnionej od liczby osób zamieszkujących lokal oraz współczynnika dopłaty ustalonego na stałym poziomie 1,8%. Przykładowo rodzina 2+2 mieszkająca w Warszawie obecnie otrzymałaby miesięczną dopłatę w wysokości 561 zł, a w Opolu – 374 zł.

źródło: System AMRON oraz uzasadnienie do projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

„Po programie spodziewamy się dwóch efektów – z jednej strony to efekt społeczny, a z drugiej proinwestycyjny, czyli kilkadziesiąt tysięcy nowych mieszkań. To będzie duży zastrzyk dla gospodarki. Dziś ok. 5% ogółu mieszkań stanowią lokale czynszowe, natomiast w UE jest to średnio 30%. Chcemy, żeby ten odsetek cały czas wzrastał, żeby te mieszkania czynszowe, dostępne cenowo, sprzyjały mobilności na rynku pracy i temu, by polskie rodziny zostawały w Polsce. Celem Programu jest również zachęcenie inwestorów do budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem. Zakłada się zwiększenie podaży do około 250 tys. mieszkań oddawanych rocznie do użytkowania.” – powiedział Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podczas Kongresu Miast Regionalnych w Warszawie w dniu 30 maja br.Zasadnicza część nowej ustawy zacznie obowiązywać 1 stycznia 2019 roku, natomiast przepisy umożliwiające wcześniejsze zawarcie umów między inwestorem a gminą, umów w sprawie dopłat pomiędzy gminą i BGK oraz uchwały w sprawie kryteriów oceny wniosków o dopłaty wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w celu przyspieszenia wdrożenia Programu.[1] https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/rzad-przyjal-mieszkanie-na-start/
Udostępnij artykuł: