Program Pomoc Techniczna przygotowuje samorządy do przyszłej perspektywy finansowej

Samorząd

Program Pomoc Techniczna wspiera ciekawe inicjatywy promujące Fundusze Europejskie, szkolenia dla administracji i projekty przygotowujące samorządy do korzystania ze środków unijnych w latach 2014-2020. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego przedstawiony został stan realizacji programu. W spotkaniu uczestniczył wiceminister Paweł Orłowski.

– Działania w programie skoncentrowane są teraz na dobrym przygotowaniu samorządów do perspektywy finansowej 2014-2020. Zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie dla JST na podnoszenie jakości usług publicznych. Przygotowujemy kolejny, w którym będzie można dofinansować działania związane z tworzeniem obszarów funkcjonalnych. Z pomocy technicznej finansowane będą także koszty programowania przyszłej perspektywy, m.in. koszty opracowania ekspertyz i analiz, konsultacji dokumentów strategicznych oraz spotkań – poinformował wiceminister Orłowski.

Przemysław Derwich, zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w MRR dodał, że w konkursie dotyczącym usług publicznych złożono 54 wnioski o dofinansowanie o wartości 60 mln zł. – Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem. Wartość wniosków przekroczyła alokację przeznaczoną na konkurs – powiedział.

Dyrektor Derwich przedstawił informację na temat szkoleń, które otrzymały bądź otrzymają dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna (PO PT). – Ważną grupą odbiorców dofinansowanych z PO PT szkoleń są samorządy. Szkolenia te dotyczą m.in. sporządzania dokumentów planistycznych, ocen oddziaływania na środowisko i studiów wykonalności w samorządach. W najbliższym czasie zorganizujemy zaawansowane szkolenie z przygotowania dokumentacji przetargowej dla pracowników administracji wdrażającej fundusze unijne – poinformował.

Środki z PO PT przeznaczane są również na działalność 107 punktów informacyjnych oraz promocję Funduszy Europejskich. Przykładem ciekawego przedsięwzięcia promocyjnego jest wydany niedawno Atlas samochodowy Polski rozpowszechniający wiedzę o najciekawszych projektach indywidualnych, które zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Członkowie komitetu zapoznali się także z postępem finansowym we wdrażaniu PO PT oraz sprawozdaniem okresowym za pierwsze półrocze 2012 r. Obecnie w programie realizowanych jest 308 projektów, w których dofinansowanie unijne wynosi 1,51 mld zł. Oznacza to, że 70 proc. środków jest już zakontraktowanych. Zakończono 221 projektów.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PO PT odbyło się 25 września 2012 r. w Warszawie.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: