Program „Równać szanse 2011” czeka na wnioski

Samorząd

Gminne domy kultury i gminne biblioteki z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców oraz organizacje pozarządowe i nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową mogą do 15 października wysyłać wnioski z prośbą o dofinansowanie w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać szanse 2011".

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 7 tys. zł, a wnioskowane projekty mogą się zacząć najwcześniej w styczniu 2012 i trwać do 31 lipca 2012. Działania realizowane w ramach projektu „Równać szanse” powinny kształtować w młodzieży:

  • umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
  • umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych.
  • umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
  • przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie(za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.

Program prowadzony jest od 2001 roku i jego głównym celem do roku 2008 było wpieranie działań równających szanse edukacyjne dzieci z terenów wiejskich przez wspieranie projektów rozwijających wiedzę i umiejętności z obszaru nauk ścisłych i nowoczesnych technik informacyjnych. W roku 2008 przeprowadzono ewaluację, której efektem jest zmiana celu Programu. Okazało się bowiem, że nie różnice edukacyjne stanowią barierę ale brak umiejętności społecznych umożliwiających rozsądny, samodzielny i racjonalny wybór ścieżki zawodowej.

Projekty dotowane w ramach Programu mają szeroki zakres tematyczny, obejmują wszystkie obszary aktywności młodzieży, od nauki przez sztukę, sport, do działalności społecznej.

W czasie dziesięciu lat realizacji Programu „Równać Szanse” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży otrzymała 14 163 wniosków o dotację. Przyznano 1 731 grantów na realizację projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Ogółem przyznano 20 428 800 zł dotacji.

Źrodło: www.rownacszanse.pl

Udostępnij artykuł: