Projekcje NBP wskazują na długotrwały proces dezinflacji w Polsce

Finanse i gospodarka

Projekcje NBP zakładają utrzymywanie się inflacji w Polsce w okolicach dolnego ograniczenia celu przez okres trzech lat. Z wypowiedzi gołębich członków RPP wynika, że nadal dopuszczają oni możliwość cięcia oprocentowania - ruch, którego oczekuje J. Rostowski. Napływające na bieżąco, coraz lepsze dane z gospodarki będą jednak stopniowo ograniczać pole do redukcji stóp w Polsce.

Projekcje NBP zakładają utrzymywanie się inflacji w Polsce w okolicach dolnego ograniczenia celu przez okres trzech lat. Z wypowiedzi gołębich członków RPP wynika, że nadal dopuszczają oni możliwość cięcia oprocentowania - ruch, którego oczekuje J. Rostowski. Napływające na bieżąco, coraz lepsze dane z gospodarki będą jednak stopniowo ograniczać pole do redukcji stóp w Polsce.

Projekcje makroekonomiczne NBP wskazują na dalsze obniżanie ścieżki inflacji w latach 2013-2015 oraz osłabienie wzrostu gospodarczego w tym roku i jego przyspieszenie w latach kolejnych. Inflacja ma się trwale obniżyć do poziomu zbliżonego do dolnego ograniczenia celu NBP, czyli 1,5 proc. Zmniejszenie presji inflacyjnej będzie wynikiem osłabienia krajowego wzrostu gospodarczego, które wpłynie negatywnie na rynek pracy i w konsekwencji przyczyni się do obniżenia tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy - wynika z raportu NBP. W horyzoncie projekcji oczekiwany jest spadek cen ropy naftowej i surowców rolnych na rynkach światowych, do czego będzie przyczyniać się słaba koniunktura w gospodarce światowej i prognozowany wzrost podaży tych surowców. Czynniki te będą również wpływały pozytywnie na procesy inflacyjne w naszym kraju. Z dokumentu NBP wynika, że na spadek inflacji w krótkim terminie wpłyną także obniżki cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych, jako efekt renegocjacji kontraktu pomiędzy PGNiG a Gazpromem. W 2014 r. w kierunku niższej inflacji będzie z kolei oddziaływać obniżenie podstawowej stawki podatku VAT do poziomu z 2010 r. - dodano.

Jeśli chodzi o PKB będzie stopniowo rosło, ale do II kw. 2014 r. dynamika wzrostu utrzyma się poniżej potencjału oszacowanego obecnie na 2,8 proc. r/r. Głównymi czynnikami odpowiadającymi za osłabienie tempa wzrostu w bieżącym roku będą niekorzystna koniunktura w strefie euro, osłabienie konsumpcji spowodowane trudną sytuacją na rynku pracy, zacieśnienie polityki fiskalnej oraz spadek inwestycji publicznych. Przy ujemnej dynamice inwestycji przedsiębiorstw oraz zerowym wkładzie zapasów do wzrostu, czynnikiem łagodzącym skalę spadku dynamiki PKB będzie utrzymujący się w 2013 r. dodatni wkład eksportu netto.

Prognozy nie uwzględniają decyzji RPP z ubiegłego tygodnia o obniżce stóp procentowych o 50 pb. Według NBP, pozytywne efekty tej obniżki powinny być widoczne pod koniec tego roku. NBP szacuje, że obniżka stóp procentowych o 100 pb. podnosi PKB o 0,4 pkt proc. Według autorów projekcji głównym źródłem niepewności dla prognozy inflacji i PKB jest rozwój sytuacji w strefie euro i powiązane z tym kształtowanie się kursu złotego oraz przyszła skala zmian w polityce fiskalnej. Z projekcji wynika, że po osłabieniu się złotego w I kw. 2013 r., czynniki wzmacniające oraz osłabiające polską walutę w dalszym horyzoncie projekcji w znacznym stopniu będą się równoważyć.

W raporcie NBP zwraca uwagę znaczące obniżenie ścieżki inflacji. W mojej ocenie, nawet przy nieuwzględnianiu ostatniego cięcia stóp, utrzymanie średniego tempa wzrostu cen na poziomie dolnego ograniczenia celu Banku przez 3 lata będzie trudne do osiągnięcia. Szczególnie dotyczy to 2015 r. W przeszłości po okresie 1,5-2 lat utrzymywania się CPI na niskim poziomie, w kolejnych kwartałach inflacja wyraźnie przyspieszała w okolice szczytów dynamiki z ostatnich 10 lat (4 proc. r/r). Nie inaczej powinno być w 2015 r. Choć z uwagi na wymienione w raporcie NBP czynniki dezinflacyjne szczyt wskaźnika CPI w tym cyklu przyspieszenia osiągnie niższą wartość.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: