Projekt ustawy o dochodach JST – ustawa obywatelska

Polecamy / Samorząd

21 czerwca br. do Sejmu RP został skierowany samorządowy Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (wzrost udziału w PIT i subwencja ekologiczna). Jest to inicjatywa obywatelska realizowana jako jedno z działań Związku w obronie finansów powiatów. Uzasadnieniem projektu jest podsumowanie skutków finansowych ustaw uchwalonych w latach 2007-2011.

W uzasadnieniu opublikowanym na stronie www.zpp.pl czytamy: ” W latach 2005 – 2011 nastąpiły liczne zmiany ustawowe, które:

  • spowodowały zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • przekazały nowe zadania albo rozszerzyły zakres dotychczas realizowanych zadań bez odpowiednich zmian w dochodach JST,
  • wprowadziły inne zmiany w przepisach ustaw szczegółowych, w wyniku których nastąpiło zmniejszenie dochodów własnych JST.

Skutki tych zmian, zestawione poniżej, spowodowały łączny ubytek w dochodach gmin, powiatów i województw w wysokości co najmniej 8 mld PLN w skali roku, przy czym kwota ta obejmuje tylko te zmiany ustaw, których konsekwencje finansowe zo-stały oszacowane w ocenie skutków regulacji, zawartej w uzasadnieniach projektów ustaw, albo w innych opracowaniach rządowych, w tym zwłaszcza sprawozdaniach i materiałach Ministerstwa Finansów.”

I dalej: ” Celem ustawy jest częściowe wyrównanie ubytków w dochodach jednostek samorzą-du terytorialnego (w zakresie ich dochodów własnych i subwencji), spowodowanych wprowadzeniem w latach 2005-2011 wielu zmian w ustawach. Tylko w ten sposób będzie możliwe zmniejszenie spadku tempa rozwoju polskich gmin, powiatów i województw, co wpłynie korzystnie na poziom życia obywateli i ich wspólnot. Powstrzymanie spadku poziomu inwestycji lokalnych i regionalnych zapewni też większe wpływy do budżetu państwa z podatku VAT i podatków dochodowych, które generują inwestycje rozwojowe.”

Uzasadnienie projektu ustawy zawiera także opis aktualnego stanu finansów samorządowych na tle publicznych w tym wykazanie o ile zmniejszyły się dochody JST w wyniku różnych zmian ustawowych wprowadzonych w latach 2006 – 2011 oraz opis głównych tendecji w dynamice finansów JST.

Jeśli chodzi o źródła finansowania większych potrzeb samorządów czytamy: ” Projekt zakłada przesunięcie środków z budżetu centralnego do budżetów JST. Po uwzględnieniu wskazanych powyżej transferów podatkowych przesunięcie to wyniesie 6 mld zł. Można rozważyć, czy część ekologiczna subwencji ogólnej mogłaby pochodzić z opłat związanych z korzystaniem ze środowiska naturalnego, wpływających do Naro-dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwłaszcza że wprowa-dzenie subwencji ekologicznej będzie zachęcać społeczności lokalne do tworzenia ob-szarów chronionych, co mieści się w polityce zrównoważonego rozwoju.”

Publikujemy w załączniku Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

Źródło: www.zpp.pl

Udostępnij artykuł: