Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii

Komentarze ekspertów

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii, która jest efektem wydanych w Unii Europejskiej regulacji w zakresie energii odnawialnej.  Jest to ustawa pod pewnymi względami przełomowa, gdyż wprowadza wiele nowych rozwiązań i możliwości, które do tej pory nie były uregulowane na polskim rynku energetycznym. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii wiąże się ze znacznym ograniczeniem zanieczyszczeń środowiska i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii, która jest efektem wydanych w Unii Europejskiej regulacji w zakresie energii odnawialnej.  Jest to ustawa pod pewnymi względami przełomowa, gdyż wprowadza wiele nowych rozwiązań i możliwości, które do tej pory nie były uregulowane na polskim rynku energetycznym. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii wiąże się ze znacznym ograniczeniem zanieczyszczeń środowiska i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii określa warunki  i zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego  oraz biopłynów. Ponadto reguluje mechanizmy i instrumenty, które wspierają wytwarzanie energii elektrycznej (pochodzącej z odnawialnych źródeł energii), biogazu rolniczego oraz ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii. Wprowadza również szereg zasad wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (w instalacjach odnawialnego źródła energii), realizacji krajowego planu działania w omawianym zakresie, warunki i tryb certyfikowania określonych instalatorów oraz zasady współpracy międzynarodowej i wspólnych projektów inwestycyjnych.

Samo podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga koncesji przyznawanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnie 1997 r. Prawo energetyczne. Jednakże wyjątek stanowią przypadki wytwarzania energii w mikroinstalacji, małej instalacji, z biogazu rolniczego oraz wyłącznie z biopłynów.

Ustawa pozwala wytwórcom energii elektrycznej w mikroinstalacji, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a którzy to wytwarzają energię elektryczną z odnawialnych źródeł na własne potrzeby, sprzedawać niewykorzystaną energię wytworzoną w mikroinstalacji. Taka forma sprzedaży nie będzie stanowić działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będzie zobowiązany wypełniać obowiązek informacyjny (niezależnie czy jest on osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, czy też przedsiębiorcą w rozumieniu tejże ustawy). Obowiązek ten będzie obejmował pisemne powiadomienie operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju i mocy zainstalowanej mikroinstalacji. Wytwórca powinien spełnić powyższy obowiązek nie później jednak niż na 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Wytwórca będzie ponadto zobowiązany do przekazywania informacji operatorowi o zmianie rodzaju i mocy zainstalowanej instalacji, zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii, o ilości wytworzonej przez niego energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub o dacie zakończenia jej modernizacji, w terminie 7 dni od tej daty.

Działalność związana z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, iż wymaga ona wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, który prowadzi Prezes URE. Dokonuje on wpisu na podstawie złożonego wniosku.

Do działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach oraz małych instalacjach znajdują ponadto zastosowanie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (w zakresie nieuregulowanym w ustawie o odnawialnych źródłach energii).

Zgodnie z omawianą ustawą o odnawialnych źródłach energii, wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórca biogazu rolniczego, którzy wytwarzają energię lub biogaz na własne potrzeby, będą mogli sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną z biogazu rolniczego bądź niewykorzystany biogaz rolniczy wytworzony w instalacji odnawialnego źródła energii, którego roczna wydajność nie przekracza 160 000 m3.Podkreślić należy, iż wytwórca ten powinien być osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o których mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Powyższa działalność również nie będzie stanowić działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Natomiast działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego, na podstawie omawianej ustawy, będzie stanowić działalność regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc niezbędny będzie wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego. Rejestr ten prowadzi Prezes ARR. Działalność ta opierać się będzie na wytwarzaniu biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja.

Działalność regulowaną stanowić będzie również wytwarzanie biopłynów oraz energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii. Rejestr wytwórców biopłynów również będzie prowadzony przez Prezesa ARR.

Ponadto ustawa wprowadza szereg mechanizmów i instrumentów, które będą wspierały ww. działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej  z odnawialnych źródeł energii, do których należeć będzie m.in. zakup energii w systemie aukcyjnym.

Podstawa prawna: Projekt ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Justyna Łopuszyńska
Aplikant adwokacki
Kancelaria  Adwokacka Adw. M. Krzyżowskiej

Udostępnij artykuł: