Projekt ustawy o petycjach – cenna inicjatywa Senatu

Polecamy

W Senacie RP (8 października 2013 r.) odbyło się wysłuchanie publiczne poświęcone projektowi ustawy o petycjach. Jest to regulacja prawna idąca w dobrym kierunku z punktu widzenia jakości prawa. Gwarantuje skuteczny dostęp obywateli do bezpośredniego wpływu na  sprawy publiczne.

W Senacie RP (8 października 2013 r.) odbyło się wysłuchanie publiczne poświęcone projektowi ustawy o petycjach. Jest to regulacja prawna idąca w dobrym kierunku z punktu widzenia jakości prawa. Gwarantuje skuteczny dostęp obywateli do bezpośredniego wpływu na  sprawy publiczne.

Ustawa wypełnia istniejącą lukę prawną w wypełnianiu dyspozycji art. 63 Konstytucji RP. Oprócz Konstytucji możliwość składania petycji przewiduje  art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego. Niestety w dalszej części przepisy k.p.a. zakładają  już tylko i wyłącznie możliwość składania skarg i wniosków,  pomijając petycję.

Wspomniany powyżej projekt ustawy zasługuje na poparcie przedsiębiorców. Ma za zadanie uszczegółowić kwestię składania petycji, m.in. określić kto może to robić oraz w jaki sposób do takiej petycji powinien się ustosunkować adresat.

Wśród podmiotów uprawnionych do składania petycji są także organizacje pracodawców. Problemem pozostaje rozgraniczenie prawa do petycji od działań lobbingowych. Nasze zastrzeżenia budzi zapis zawarty w projekcie ograniczający prawa do petycji podmiotom prowadzącym zawodową działalność lobbystyczną. Naszym zdaniem jest on  sprzeczny  z zapisem  art. 63  Konstytucji RP.

Adresatami są organy władzy publicznej, zarówno państwowej, jak i samorządu terytorialnego i zawodowego, bez względu na terytorialny zasięg ich działania i charakter ich funkcji oraz organizacje i instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

Petycja może dotyczyć podjęcia inicjatywy ustawodawczej, np. działania podjęte przez Izbę Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek dotyczące zmian w  ustawie - Prawo farmaceutyczne. Przykład godny naśladowania w interesie firm członkowskich BCC obecnych na rynku aptecznym (w kontekście art. 94a Prawa farmaceutycznego) i obowiązującego zakazu reklamy aptek. Warto z niego skorzystać, szczególnie po zorganizowanym przez BCC okrągłym stole farmaceutów i aptekarzy.

Źródło: Business Centre Club

Udostępnij artykuł:

Projekt ustawy o petycjach – cenna inicjatywa Senatu

Polecamy

W Senacie RP (8 października 2013 r.) odbyło się wysłuchanie publiczne poświęcone projektowi ustawy o petycjach. Jest to regulacja prawna idąca w dobrym kierunku z punktu widzenia jakości prawa. Gwarantuje skuteczny dostęp obywateli do bezpośredniego wpływu na sprawy publiczne.

W Senacie RP (8 października 2013 r.) odbyło się wysłuchanie publiczne poświęcone projektowi ustawy o petycjach. Jest to regulacja prawna idąca w dobrym kierunku z punktu widzenia jakości prawa. Gwarantuje skuteczny dostęp obywateli do bezpośredniego wpływu na sprawy publiczne.

Ustawa wypełnia istniejącą lukę prawną w wypełnianiu dyspozycji art. 63 Konstytucji RP. Oprócz Konstytucji możliwość składania petycji przewiduje art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego. Niestety w dalszej części przepisy k.p.a. zakładają już tylko i wyłącznie możliwość składania skarg i wniosków, pomijając petycję.

Wspomniany powyżej projekt ustawy zasługuje na poparcie przedsiębiorców. Ma za zadanie uszczegółowić kwestię składania petycji, m.in. określić kto może to robić oraz w jaki sposób do takiej petycji powinien się ustosunkować adresat.

Wśród podmiotów uprawnionych do składania petycji są także organizacje pracodawców. Problemem pozostaje rozgraniczenie prawa do petycji od działań lobbingowych. Nasze zastrzeżenia budzi zapis zawarty w projekcie ograniczający prawa do petycji podmiotom prowadzącym zawodową działalność lobbystyczną. Naszym zdaniem jest on sprzeczny z zapisem art. 63 Konstytucji RP.

Adresatami są organy władzy publicznej, zarówno państwowej, jak i samorządu terytorialnego i zawodowego, bez względu na terytorialny zasięg ich działania i charakter ich funkcji oraz organizacje i instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

Petycja może dotyczyć podjęcia inicjatywy ustawodawczej, np. działania podjęte przez Izbę Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek dotyczące zmian w ustawie - Prawo farmaceutyczne. Przykład godny naśladowania w interesie firm członkowskich BCC obecnych na rynku aptecznym (w kontekście art. 94a Prawa farmaceutycznego) i obowiązującego zakazu reklamy aptek. Warto z niego skorzystać, szczególnie po zorganizowanym przez BCC okrągłym stole farmaceutów i aptekarzy.

Źródło: Business Centre Club

Udostępnij artykuł: