Projekt „Witraż”: usprawnienie komórek rachunkowości w urzędach skarbowych. Postulaty ZBP

Gospodarka

Urząd Skarbowy Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

17 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3500), wprowadzającego projekt „Witraż”, którego celem jest usprawnienie komórek rachunkowości w urzędach skarbowych.

#Banki będą obowiązane walidować (sprawdzać numer) przelewy podatkowe dokonywane na mikrorachunki urzędów skarbowych #ZBP @MF_GOV_PL

Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili główne założenia projektu. Ze strony ZBP zostały zgłoszone Ministerstwu następujące postulaty:

– konieczność rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy o podatek akcyzowy i cło (MF rozważy tą propozycję). Wskazano, że równoległe utrzymywanie dwóch systemów będzie nieracjonalne oraz wprowadzające w błąd płatników, a wręcz szkodliwe z punktu widzenia operacyjności systemu podatkowego;

– konieczność dokonania zmian w zakresie okresu przejściowego ustawy;

– konieczność przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej przez MF, w tym problematyka związana z przesyłaniem klientom banków informacji w zakresie nowego projektu. Wskazano na potencjalnie negatywne skutki związane z przyjętą konstrukcją, w ramach której podatnik obowiązany będzie wygenerować sobie numer, na podstawie stosownego algorytmu (poprzez stosowną stronę internetową, np. „Moje podatki” lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym). Ze strony ZBP wskazano na potencjalny, wielki zamęt i zamieszanie, który wystąpi po stronie większości podatników, którzy nie będą posiadali wiedzy na temat nowej regulacji (brak przesyłania przez Ministerstwo Finansów informacji do podatników, jak w przypadku indywidualnego rachunku ZUS). Wskazano również na falę skarg i reklamacji, która będzie kierowana wprost do banków, jako bezpośrednich adresatów, wobec niemożności realizacji przelewów podatkowych na dotychczasowych zasadach.

Czytaj także: Powstanie wspólny rachunek bankowy urzędów skarbowych, na którym będą gromadzone wpływy podatkowe >>>

Problemy związane z przelewami podatkowymi odrzucanymi ze względu na zawarte w nich błędy

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na problematykę związaną z przelewami podatkowymi odrzucanymi ze względu na zawarte w nich błędy (około 20%), dlatego też MF wskazało na konieczność zwiększenia zakresu walidacji przelewów po stronie banków/KIRu. Przedmiotowa walidacja miałaby obejmować swym zakresem jedynie walidację masek rachunków, nie chodzi przy tym o walidację mikrorachunków (indywidualnych rachunków podatkowych). Ponadto, nie chodzi również o walidację pod kątem merytorycznym, np. że nastąpiła zapłata podatku PIT zamiast podatku CIT. Bank nie będzie oczywiście odpowiedzialny za wygenerowanie (stworzenie) podatnikowi indywidualnego rachunku podatkowego (odpowiedzialność w zakresie jego pozyskania/wygenerowania spoczywać będzie wyłącznie na podatniku), nie powinien także ,,pomagać”, czy świadczyć usługi jego pozyskania (z uwagi na kwestie odpowiedzialności i braku podstaw do działania banku w tym zakresie).

Banki będą obowiązane walidować (sprawdzać numer) przelewy podatkowe dokonywane na mikrorachunki urzędów skarbowych (około 400 US), które będą utworzone do realizacji płatności z tytułu zapłaty innych płatności budżetowych (tzw. mikrorachunki dla urzędów skarbowych dedykowane do obsługi m.in. incydentalnych wpłat pozostałych podatków i należności dokonywanych przez podmioty nieposiadające indywidualnego rachunku podatkowego.

Konieczność dochowania przez banki należytej staranności 

Ministerstwo Finansów wskazało na konieczność dochowania przez banki należytej staranności poprzez niedopuszczanie do realizacji przez niektóre banki przelewów podatkowych w drodze zwykłych przelewów (nie na formularzach podatkowych), gdyż powoduje to po stronie organów podatkowych błędy we właściwym przyporządkowaniu przelewów.

Dodatkowo, podkreślić należy, iż aktualnie obowiązujące formularze podatkowe nie ulegną zmianie, będą one dalej realizowane na dotychczasowych zasadach (struktura pola nie zmieni się).

Udostępnij artykuł: