Prosto z rynku: Dalszy wzrost zatrudnienia, przy umiarkowanej dynamice płac

Polecamy

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła we wrześniu 0,8% r/r wobec 0,7% r/r miesiąc wcześniej, co było wynikiem nieco wyższym od naszych oczekiwań na poziomie 0,7% r/r., choć  rozbieżność była niewielka, bo zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku dynamika we wrześniu wyniosła 0,77% wobec 0,74% r/r w sierpniu.

W skali miesiąca liczba etatów przyrosła 2,7 tys. i był to piąty z rzędu miesiąc zwyżki zatrudnienia, choć najsłabszy od maja. Przedsiębiorcy wciąż zwiększają popyt na pracę, co sygnalizowały m.in. wyniki badania PMI, w którym przedsiębiorcy wciąż wskazywali na wzrost liczby miejsc pracy, choć tempo to nieznacznie wyhamowuje. W tym samym czasie presja płacowa pozostaje niska. We wrześniu dynamika płacy w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 3,4% r/r, nieco poniżej wyniku z sierpnia. Ze względu na ujemny odczyt inflacji dynamika realna prezentuje się lepiej i wyniosła we wrześniu 3,7% r/r wobec 3,8% r/r w sierpniu, potwierdzając że niska inflacja sprzyja wzrostowi siły nabywczej dochodów z pracy. Fundusz płac, będący złożeniem danych o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, wzrósł w minionym miesiącu o 4,2% r/r nominalnie i 4,5% r/r realnie. Wzrost realnych dochodów z pracy powinien stanowić czynnik wspierający konsumpcje prywatną.

141022.millenium.550x

W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego stopniowego wzrostu zatrudnienia, choć ze względu na wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego, ścieżka wzrostu zatrudnienia może być łagodniejsza. Presja płacowa powinna utrzymać się na niskim poziomie, na co wskazują też wyniki badania ankietowego NBP, z którego wynika, że zwiększyć wynagrodzenia planuje 10,7% przedsiębiorstw, a odsetek przedsiębiorstw zamierzających dokonać podwyżek kształtuje się poniżej średniej dla lat 2005 – 2014. Jednocześnie w przedsiębiorstwach, które planują zwiększyć płace średnia wysokość planowanych podwyżek w IV kw. 2014 r. wyniesie 4,8%. Dane te są neutralne dla polityki pieniężnej. Kluczowe dla decyzji RPP będą jutrzejsze dane o produkcji przemysłowej.

Źródło: Millennium Bank

Udostępnij artykuł: