Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w marcu 2017 r.

Raporty

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w marcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 5 mln 981,7 tys. osób.

Szczegółowe dane dotyczące wysokości przeciętnego wynagrodzenia przedstawiają się następująco:

  1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 r. wyniosło 4577,86 zł. brutto i było wyższe o 5,2% r/r. Kwota ta służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
  1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2017 r. wyniosło 4577,30 zł.

Podana wysokość tego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

  1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4390,54 zł.

Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.

  1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4390,29 zł.

Kwota ta służy określeniu wysokości kredytu lub udzielonej przez bank pożyczki studenckiej.

Bogdan Koblański