Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: prezydent podpisał nowelizację ustawy

Prawo i regulacje

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, doprecyzowującą listę instytucji obowiązanych o przedsiębiorców, pośredniczących w obrocie dziełami sztuki i rozszerzającą zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Kajdanki i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/serQ

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, doprecyzowującą listę instytucji obowiązanych o przedsiębiorców, pośredniczących w obrocie dziełami sztuki i rozszerzającą zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Celem nowelizacji  jest wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Dyrektywa zmodyfikowała unijne ramy prawne, dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwiększająca transparentność przepływów finansowych dokonywanych w systemie finansowym.

Czytaj także: Ważna zmiana dla rynku sztuki w rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu >>>

Wprowadzane zmiany

Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności:

 1. rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy o warunki wykonywania działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane;
 2. rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych,
 3. rozszerzenia zakresu rocznego sprawozdania przedstawianego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Prezesowi Rady Ministrów;
 4. rozszerzenia zakresu krajowej oceny ryzyka;
 5. rozszerzenia przypadków obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje zobowiązane;
 6. rozszerzenia przypadków obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego;
 7. rozszerzenia ustawy o przepisy dotyczące nadzoru nad instytucjami obowiązanymi w zakresie stosunków tych instytucji z państwami trzecimi wysokiego ryzyka;
 8. rozszerzenia ustawy o przepisy chroniące pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 9. uzupełnienia przepisów dotyczących prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 10. uzupełnienia przepisów dotyczących udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 11. uzupełnienia ustawy o przepisy dotyczące współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw członkowskich;
 12. uzupełnienia ustawy o przepisy dotyczące działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych;
 13. rozszerzenia czynów, za które instytucjom obowiązanym mogą być wymierzone kary administracyjne;
 14. uzupełnienia słownika wyrażeń ustawowych oraz zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

Przedsiębiorcy mają 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów

Przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych (tj. bez obowiązku wpisu do rejestru), dostosują swoją działalność do nowych wymogów w terminie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, w tym w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Nowela wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. rozszerzenia zakresu gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej statystyk, uszczegółowienia zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Przepisy dotyczące m.in. mechanizmów weryfikacji danych oraz przepisy w zakresie działalności regulowanych na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych – wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekaże krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Komisji Europejskiej, państwom członkowskim oraz europejskim urzędom nadzoru, po akceptacji Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego –
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: