Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych: nowe upoważnienia dla organów KAS

Prawo i regulacje

7 sierpnia 2020 r. na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (nr z wykazu RCL 67).

Waga symbolizująca prawo i mężczyzna oglądający dokument pod lupą
Fot. stock.adobe.com/sabthai

7 sierpnia 2020 r. na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (nr z wykazu RCL 67).

Projekt rozporządzenia @MF_GOV_PL upoważnia inne organy #KAS do wykonywania zadań Szefa KAS z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie fakultatywnego upoważnienia, o którym mowa w przepisie art. 119zma ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r. 1325). Zgodnie z art. 119zma ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, upoważnić inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 119zm, art. 119zn § 1, art. 119zs i rozdziale 3, określając szczegółowy zakres upoważnienia oraz upoważnione organy, mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych zadań.

Do czego upoważnieni będą naczelnicy urzędów celno-skarbowych?

Projekt rozporządzenia upoważnia 5 naczelników urzędów celno-skarbowych (wykazanych w załączniku ) do:

- dokonywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego i uzupełniania informacji (art. 119zm Ordynacji podatkowej),

- dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (art. 119zn § 1 Ordynacji podatkowej),

- żądania przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową dodatkowych informacji, zestawień lub adresów IP, o których mowa w art. 119zs § 1 Ordynacji podatkowej,

- przekazywania bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym żądań blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, ograniczenia zakresu tej blokady i jej uchylenia (art. 119zv § 1 i 7 Ordynacji podatkowej) oraz do wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, określonych w art. 119zv Ordynacji podatkowej, związanych z tymi żądaniami,

- wydawania postanowień o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zmianie zakresu tej blokady i jej uchyleniu (art. 119zw § 1 i 5 Ordynacji podatkowej) oraz do wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, określonych w art. 119zw Ordynacji podatkowej, związanych z tymi postanowieniami.

Dyrektorzy izb administracji skarbowej będący organami wyższego stopnia w stosunku do naczelników urzędów celno-skarbowych mają być upoważnieni do wydawania postanowień, o których mowa w art. 119zy, art. 119zz i art. 119zza Ordynacji podatkowej, rozpatrywania zażaleń na te postanowienia oraz wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej związanych z tymi postanowieniami.
Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Udostępnij artykuł: