Przedsiębiorcy wzywają Unię Europejską do działania

Finanse i gospodarka

Polska prezydencja musi być pragmatycz¬na i skuteczna. Idzie nie o nowe hasła i idee, ale konsekwentne dążenie do pogłę¬biania integracji i wzmocnienia wewnętrznego rynku. Zmiany są konieczne. Dlate¬go potrzebna jest debata o korzyściach i kosztach podejmowanych lub zaniechanych reform - uznali uczestnicy konferencji poświęconej priorytetom biznesu w czasie polskiego przewodnictwa w UE. Spotkanie odbyło się 22 czerwca w Brukseli, a jej organizatorem była PKPP Lewiatan.

„W tej debacie nie można pominąć przedsiębiorców, którzy zatrudniają większość, bo blisko 130 mln osób, pracujących w krajach UE oraz tworzą ponad 70 proc. unijnego PKB” powiedziała  Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan..

Polscy przedsiębiorcy są euro-entuzjastami. Ten entuzjazm nie zmniejsza bynajmniej naszej trzeźwej oceny sytuacji:

•    Unia musi wzmocnić swoją pozycję w gospodarce globalnej
•    Unia nie wykorzystuje potencjału jednolitego rynku: zasady funkcjonowania na tym rynku są wdrażane w różny sposób i w różnym czasie
•    Unia nie nadąża za rozwojem technologicznym i cyfryzacją gospodarek
•    Projekty wspierane z budżetu unijnego nie są efektywne, muszą mieć większą wartość dodaną. Polityki finansowane ze środków europejskich są zbiurokratyzowane
•    Unia nie ma oferty dla talentów – jest mniej atrakcyjnym rynkiem pracy niż np. USA
•    Polityki unijne są realizowane w oderwaniu od siebie – podejście sektorowe utrudnia budowę racjonalnych i odpowiednich do kontekstu globalnego strategii działania ( np. energia i klimat!)
•    Obywatele Unii tracą entuzjazm dla projektu integracji Europy.

Przedsiębiorcy, którzy często pierwsi odczuwają niedoskonałości unijnego prawodawstwa i bariery w handlu na jednolitym rynku, domagają się zmian od wielu lat. Dziś jednak nie chcemy nowych wizji. Tytuł naszego programu na okres prezydencji jest nieprzypadkowy: Czas na działanie!

Co powinno być zrobione?

Jednolity rynek: dobre prawo; redukcja barier; informacja

•    Poprawić jakość prawa regulującego funkcjonowanie jednolitego rynku
•    Poprawić jakość wdrażania prawa regulującego funkcjonowanie jednolitego rynku i jego egzekwowanie przez Komisję Europejską
•    Uprościć transgraniczne transakcje elektroniczne
•    Ułatwić wymianę treści cyfrowych na jednolitym rynku
•    Ułatwić dostęp rzetelnej wiedzy o możliwościach i warunkach związanych z uczestnictwem w jednolitym rynku

Energia: spójne polityki; efektywność energetyczna; bezpieczeństwo

•    Wypracować spójną, horyzontalną i pragmatyczną politykę, która uwzględni kwestie klimatyczne, energetyczne i przemysłowe
•    Zapewnić dostępną cenowo i niskoemisyjną energię poprzez wspieranie poprawy  efektywności energetycznej i rozwoju zielonych technologii
•    Poprawić bezpieczeństwo energetyczne UE poprzez rzeczywistą realizację idei wspólnego rynku energii.

Rynek pracy: elastyczność i bezpieczeństwo; mobilność; aktywność

1)    Ożywić i pogłębić dyskusję nt. flexicurity nie tylko w krajach członkowskich, ale też na poziomie UE
2)    Zwiększyć atrakcyjność Europy jako miejsca pracy i ułatwić jej obywatelom i imigrantom mobilność zawodową, tak aby mogli znaleźć zatrudnienie tam, gdzie zapotrzebowanie na ich kompetencje jest największe
3)    Tworzyć ramy prawne, które zachęcą państwa członkowskie do przeprowadzania reform systemów emerytalnych uwzględniających zmiany demograficzne w Europie

Budżet UE po 2013 i polityka spójności: koncentracja; efektywność; skuteczność

•    Skoncentrować interwencję europejską na obszarach o największym potencjale rozwojowym
•    Położyć większy nacisk na efektywność i rezultaty realizowanych programów i projektów
•    Uprościć i usprawnić system wdrażania polityki spójności

„Mam nadzieję, że polska prezydencja będzie właśnie takim czasem: wypełnionym entuzjazmem nowego członka, który po raz pierwszy ma zaszczyt przewodzić Unii oraz cierpliwością i konsekwencją państwa, które wie jak wiele w słabej Unii będziemy tracić i jak bardzo Unia jest potrzebna, aby zagwarantować rozwój i dobrobyt.   Recepta jest znana. Czas ją zrealizować.” – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan..

 

Udostępnij artykuł: