Przedsiębiorcom będzie łatwiej uzyskać zabezpieczenie pożyczki, jest umowa ARP S.A. z EFI

Firma

9 lipca 2021 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) dotyczącą warunków funkcjonowania gwarancji portfelowej w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). ARP S.A. jest pierwszą nie-bankową instytucją finansową, wdrażającą na polskim rynku gwarancję portfelową EFG, która pozwoli na liberalizację polityki zabezpieczeń. Gwarancja EFG to element wspierający pozyskanie finansowania w ARP S.A. przez przedsiębiorców, podkreśla w komunikacie Agencja.

człowiek trzymający w rękach banknoty eurobanknoty
Fot. stock.adobe.com / vegefox.com

9 lipca 2021 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) dotyczącą warunków funkcjonowania gwarancji portfelowej w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). ARP S.A. jest pierwszą nie-bankową instytucją finansową, wdrażającą na polskim rynku gwarancję portfelową EFG, która pozwoli na liberalizację polityki zabezpieczeń. Gwarancja EFG to element wspierający pozyskanie finansowania w ARP S.A. przez przedsiębiorców, podkreśla w komunikacie Agencja.

Jednym z zadań ARP S.A. jako instytucji finansowej jest udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom z sektora MŚP. W chwili obecnej oprócz standardowego finansowania ARP S.A. udziela również pożyczek obrotowych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Finansowanie udzielane jest na zasadach rynkowych i w oparciu o wewnętrzne procedury ARP S.A.

Dzięki umowie z EFI Agencja Rozwoju Przemysłu zobowiązuje się do obniżenia poziomu wymaganych od przedsiębiorców zabezpieczeń

– Cały czas rozbudowujemy ofertę skierowaną do przedsiębiorstw. Dzisiaj ARP S.A. oferuje pożyczki na inwestycje, realizację kontraktów, czy też na restrukturyzację. Te pieniądze trafiają do firm i pracują na rzecz całej polskiej gospodarki. Ale nie zawsze przedsiębiorcy są w stanie uzyskać takie zabezpieczenia dla finansowania, żeby pozyskać pożyczkę.

Gwarancja portfelowa EFG umożliwi nam rozszerzenie akcji pożyczkowej. Uzyskanie pozytywnego audytu z EFI jest również istotne dla ARP S.A. ‒ jest to dla nas pozytywna ocena wiarygodności jako instytucji finansowej – mówi Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Obniżenie poziomu zabezpieczeń wymaganych od przedsiębiorców

Jednym ze stosowanych kryteriów przy udzielaniu pożyczki jest wymóg pokrycia minimum 120 proc. kwoty pożyczki materialnymi zabezpieczeniami (hipoteka, zastaw rejestrowy na środkach trwałych).

Gwarancja portfelowa EFG umożliwi rozszerzenie akcji pożyczkowej

Głównym składnikiem majątku przedsiębiorstw MSP są aktywa obrotowe. W wielu przypadkach przedsiębiorcy nie posiadają aktywów rzeczowych na zabezpieczenie, ich aktywa rzeczowe nie są wystarczające do zabezpieczenia pożyczki ARP S.A. bądź już stanowią zabezpieczenie długu bankowego. Dzięki umowie z EFI Agencja Rozwoju Przemysłu zobowiązuje się do obniżenia poziomu wymaganych od przedsiębiorców zabezpieczeń.

Dzięki gwarancjom EFG instytucje finansowe są skłonne do akceptacji podwyższonego ryzyka finansowania i udzielania instrumentów wspierających płynność

‒ Instrumenty gwarancyjne stworzone przez EFG są odpowiedzią na negatywne skutki Covid-19 dla przedsiębiorstw oraz mają stanowić zachętę dla instytucji finansowych takich jak ARP S.A. do utrzymania finansowania sektora przedsiębiorstw pomimo trwającej epidemii Covid-19 i w okresie bezpośrednio po jej ustaniu.

Dzięki gwarancjom EFG instytucje finansowe są skłonne do akceptacji podwyższonego ryzyka finansowania i udzielania instrumentów wspierających płynność. To kolejny instrument, dzięki któremu polska gospodarka wejdzie znów na szybką ścieżkę rozwoju – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Czytaj także: Dostęp MMŚP do finansowania komercyjnego ze wsparciem instytucji publicznych

Wzmocnienie oferty pożyczkowej

W odniesieniu do każdej transakcji ARP S.A. nie będzie żądała od przedsiębiorcy zabezpieczenia przekraczającego 50 proc. pierwotnej kwoty kapitału danej transakcji. Stanowi to podstawowy element „transferu korzyści” (Transfer of Benefit) brany pod uwagę przez EFG przy udzielaniu ARP S.A. zgody na wskazany poziom gwarancji.

„Transfer korzyści” jest obliczany i realizowany w momencie zawarcia transakcji z przedsiębiorcą. Łączne oprocentowanie transakcji objętej gwarancją po uwzględnieniu opłaty gwarancyjnej nie będzie wyższe niż łączne oprocentowanie takiej transakcji, gdyby nie była ona objęta gwarancją.

ARP S.A. nie będzie żądała od przedsiębiorcy zabezpieczenia przekraczającego 50 proc. pierwotnej kwoty kapitału danej transakcji

‒ Od pomysłu do zawarcia umowy minęło 6 tygodni, w trakcie których w ramach kompleksowego procesu due diligence (prowadzonego w realiach pandemicznych) potwierdzone zostały pozytywnie metodyka oceny ryzyka, jakość portfela dłużnego i wysokie kompetencje kadry analitycznej.

Nastąpi istotne ograniczenie poziomu ryzyka portfela pożyczkowego, tym samym zwiększy się dostępność oferowanego finansowania inwestycyjnego i obrotowego

To kolejny projekt ARP S.A. wychodzący poza standardy tradycyjnych rozwiązań funkcjonujących w komercyjnym systemie finansowym. ARP S.A. jako pierwsza nie-bankowa instytucja wdraża operacyjnie gwarancję EFG, wzmacniając tym samym potencjał szerokiej oferty pożyczkowej dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, przy jednoczesnej liberalizacji funkcjonującej dotychczas polityki zabezpieczeń.

W założeniu nastąpi istotne ograniczenie poziomu ryzyka portfela pożyczkowego, tym samym zwiększy się dostępność oferowanego finansowania inwestycyjnego i obrotowego – mówi Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający w ARP S.A.

Współpraca z krajowymi pośrednikami EBI

Oferta zabezpieczenia pożyczek powstała przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. ARP S.A. wykorzystała możliwość stworzoną przez polski rząd w wyniku przystąpienia Polski do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

KPK wspiera zarówno przedsiębiorców, jak i pośredników finansowych w dostępie do finansowania w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii

‒ ARP S.A. dołączyła do grona krajowych pośredników finansowych współpracujących z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie finansowania MSP.

To dobra zapowiedź dla przedsiębiorstw, które będą mogły skorzystać z oferty pożyczek na preferencyjnych warunkach w okresie wychodzenia z pandemii. KPK wspiera zarówno przedsiębiorców, jak i pośredników finansowych w dostępie do finansowania w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii – dodaje Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK IF PUE.

Czytaj także: Nawet 20 mld złotych finansowania antykryzysowego dla polskich firm dzięki Europejskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Parametry finansowe gwarancji portfelowej

Objęcie transakcji gwarancją portfelową EFG będzie pomocą publiczną na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w odpowiedzi na COVID-19 z 14 grudnia 2020 r.

Łączna kwota wsparcia finansowego stanowiącego pomoc publiczną, udzielonego w ramach EFG nie może przekroczyć odpowiednio:

- 100 000 EUR na przedsiębiorstwo – w przypadku prowadzenia działalności w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,

- 120 000 EUR na przedsiębiorstwo – w przypadku prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury,

- 800 000 EUR na przedsiębiorstwo - w przypadku prowadzenia działalności w innych niż wskazanych powyżej sektorach.

Standardowy okres gwarantowanej transakcji wynosi do 7 lat, okres karencji do 15 miesięcy

Transakcje pokryte będą gwarancją w wysokości 70% kwoty udzielonego finansowania, obejmują głównie pożyczki tarczowe, ale również pożyczki standardowe, udzielane podmiotom posiadających status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ze wsparcia EFG wyłączone są podmioty duże.

Standardowy okres gwarantowanej transakcji wynosi do 7 lat, okres karencji do 15 miesięcy.

Gwarancją nie są objęte pożyczki powyżej 10 mln PLN. Oznacza to, że do portfela mogą zostać włączone wszystkie pożyczki udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz pożyczki standardowe do wskazanej kwoty.

Czytaj także: Europejski Fundusz Gwarancyjny już od czerwca 2021 roku dostępny dla polskich firm

Udostępnij artykuł: