Przegląd wyników za III kwartał 2013 r. i zatwierdzenie śródrocznego sprawozdania finansowego przez radę dyrektorów Indesit

Finanse i gospodarka

Dalsza koncentracja na rentowności: marża operacyjna* na poziomie 4,1% wartości przychodów ze sprzedaży pomimo trudnej sytuacji rynkowej.

Dalsza koncentracja na rentowności: marża operacyjna* na poziomie 4,1% wartości przychodów ze sprzedaży pomimo trudnej sytuacji rynkowej.

Spadek popytu na najważniejszych rynkach i silny wpływ kursu euro na wyniki spółki.

Spadek sprzedaży o 5,4%, obliczony wg niezmienionych kursów wymiany walut (-10,1% wg obecnych kursów).

Na dzisiejszym posiedzeniu w Mediolanie, któremu przewodniczył dyrektor generalny Marco Milani, rada dyrektorów Indesit dokonała przeglądu wyników Spółki za trzeci kwartał 2013 r. i zatwierdziła śródroczny raport finansowy.

III kwartał 2013 r.

Podstawowe dane finansowe:

  • Przychody ze sprzedaży: 719 mln EUR (800 mln EUR)
  • EBIT*: 30 mln EUR (44 mln EUR); marża EBIT 4,1%
  • Zadłużenie finansowe netto: 553 mln EUR (450 mln EUR)

milani.marco.indesit.01.250x146- Wyniki za trzeci kwartał roku, choć ucierpiały ze względu na aprecjację euro i negatywne tendencje popytowe na najważniejszych rynkach Spółki, odzwierciedlają wysiłki podejmowane przez Indesit w celu utrzymania rentowności na poziomie zgodnym z opublikowanymi planami - stwierdził dyrektor generalny Indesit Marco Milani. - Uzyskana rentowność jest osiągnięciem szczególnie doniosłym w kontekście sytuacji na rynku europejskim.

- Poza wynikami działań mających na celu utrzymanie poziomu cen, uzyskana rentowność operacyjna odzwierciedla istotne działania podejmowanych z myślą o ograniczaniu kosztów.

- Na rok 2013 prognozujemy sprzedaż na poziomie nieznacznie powyżej 2,7 mld EUR oraz rentowność zgodną z opublikowanymi wcześniej wartościami docelowymi - podsumował Marco Milani.

W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r., w III kwartale 2013 r. rynek AGD odnotował spadek o 0,9% w Europie Zachodniej i wzrost o 2,4% w Europie Wschodniej. Popyt ogółem w głównych krajach Europy nieznacznie odbiegał od wartości odnotowanej w III kwartale 2012 r. (wzrost o 0,3%).

W III kwartale 2013 r. Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 718,9 mln EUR (799,7 mln EUR), co stanowi spadek o 10,1% w stosunku do tego samego okresu 2012 r. (o 5,4% przy założeniu niezmienionych kursów wymiany walut). W szczególności, przychody ze sprzedaży produktów gotowych obniżyły się o 10,4%, ze względu na niższą wielkość sprzedaży (6,1%) oraz niekorzystne zmiany kursów walutowych (4,5%). Skutki tych negatywnych zjawisk zostały złagodzone dzięki odpowiedniej strukturze asortymentowo-cenowej, której korzystny wpływ na wyniki był widoczny już drugi kwartał z rzędu.

W zakresie przychodów ze sprzedaży usług odnotowano spadek o 6,7% w porównaniu z III kwartałem 2012 r., głównie na skutek zmian kursów wymiany walut.

Przy założeniu niezmienionych kursów wymiany walut, koszt wytworzonych produktów zmniejszył się o 0,9% dzięki niższym kosztom zaopatrzenia.

W III kwartale br. marża operacyjna bez uwzględnienia kosztów jednorazowych (tj. skorygowana wartość EBIT) wyniosła 30 mln EUR (wobec 44 mln EUR). Rentowność operacyjna, która uległa poprawie dzięki obniżeniu kosztu wytworzonych produktów i ograniczeniu kosztów strukturalnych i marketingowych, ucierpiała w wyniku bardzo niekorzystnych zmian kursów walutowych. Wpływ struktury asortymentowo-cenowej na rentowność operacyjną był praktycznie zerowy.

Nie uwzględniając kosztów jednorazowych w wysokości 2 mln EUR (5 mln EUR w III kwartale 2012 r.), marża operacyjna wyniosła 28 mln EUR.

Wynik netto Grupy za III kwartał 2013 r. był dodatni, na poziomie 9 mln EUR (20,4 mln EUR). Po okresie ponoszenia strat w pierwszej połowie roku, spółka ponownie generuje zyski. W omawianym kwartale saldo przychodów i kosztów finansowych było ujemne i wyniosło 12,4 mln EUR (8,2 mln EUR).

Zadłużenie finansowe netto wzrosło do 553 mln EUR (450 mln EUR rok wcześniej).

Spółka potwierdza, że jej podstawowym celem na rok 2013 jest utrzymanie rentowności Grupy.

Zakładając, że popyt utrzyma się na podobnym poziomie, jak w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku, a kursy walutowe w czwartym kwartale pozostaną zasadniczo niezmienione w stosunku do notowanych w trzecim kwartale, za pełny rok 2013 spółka spodziewa się przychodów ze sprzedaży w kwocie około 2,7 mld EUR lub wyższych oraz potwierdza planowany poziom rentowności (przed odjęciem kosztów jednorazowych) w granicach pomiędzy 3% a 3,3%.

Wybrane dane finansowe za okres
131103.indesit.tab.01.974x1127

Źródło: Indesit Company

* Przed odjęciem kosztów jednorazowych

Udostępnij artykuł: